• مشخصات فنی

  1081420-E0-C,Front Right Door RH for Tesla Model 3,MODEL 3 17-20 FR DOOR LH,tesal front door,tesla spare front door,tesal front door from china,درب جلوی خودکار تسلا,درب جلو ماشین تسلا,درب ورودی تسلا چین,یک ماشین تسلا,قطعات جیپ جی سی ویتنی,قطعات جیپ جی سی ویتنی,یک ماشین تسلا 3 درب جلویی,tesla model y front door,tesla model x front door,سوئیچ احتراق مدل تسلا,1081420-E0-C 1081420E0C 1081420E0C-AM TS MODEL 3 17-20 FR DOOR LH 1081421-E0-C 1081421E0C 1081421E0C-AM TS MODEL 3 17-20 FR DOOR RH 1081440-E0-C 1081440E0C 1081440E0C TS MODEL 3 17-20 RR DOOR RH 1081441-E0-C 1081441E0C 1081441E0C TS MODEL 3 17-20 RR DOOR LH 1081390-E0-C 1081390E0C 1081390E0C-AM TS MODEL 3 17-20 HOOD ALUM 1081401-E0-D 1081401E0D | TA1240100 1081401E0D-AM TS MODEL 3 17- FR FENDER W/LAMP HOLE LH 1081400-E0-D 1081400E0D 1081400E0D-AM TS MODEL 3 17- FR FENDER W/LAMP HOLE RH 1081460-E0-D 1081460E0D | 1601460E0A 1100229 TS MODEL 3 17-20 RR TRUNK 1110240-00-B 111024000B | 161086600آ | TA1225100 1100036 TS MODEL 3 17-19 FR PANEL 1104667-00-F 110466700F 1100046 TS MODEL 3 FR BUMPER SUPPORT 1084894-00-B 108489400B 1100044 TS MODEL 3 17-20 FR BUMPER LOWER SUPPORT 1493370-S0-A 1493370S0A | 1493370SOA 1100267 TS MODEL Y 21- HOOD ASSY 1495245-00-C 149524500C | 151627700دی 1100187 TS MODEL Y FR PANEL 1487601-00-C 148760100C 1100179 TS MODEL Y FR BUMPER SUPPORT UPPER 1505433-00-A 150543300A 1100181 TS MODEL Y FR BUMPER SUPPORT LOWER 1038384-S0-C 1038384S0C | 1051875E0G 1038384S0C TS MODEL S HOOD 6008022-E0-D 6008022E0D 6008022E0D TS MODEL S FR FENDER LH 6008027-E0-D 6008027E0D 6008022E0D TS MODEL S FR FENDER RH,1493760-00-A 1613579-00-A 1499151-00-A 1494007-00-A 1493636-00-A 1493635-00-A 1495588-00-C 1495587-00-C 1495594-00-A 1495593-00-A 1495633-00-A 1495632-00-A 1497744-00-B 1497740-00-B 1497740-00-C 1493631-00-B 1493632-00-B 1497745-00-B 1497745-00-C 1497650-00-B 1497741-00-B 1497741-00-C 1497649-00-B 1494088-00-A 1492606-00-C 1472872-00-B 1494086-00-B 1518495-00-B 1492603-00-B 1492605-00-A 1619812-00-A 1619813-00-A 1044235-00-A 1188233-00-A 1188236-00-A 1494186-00-B 1494162-00-B 1494185-00-B 1494161-00-B 1494188-00-B 1494164-00-B 1494187-00-B 1494163-00-B 1555376-00-B 1555377-00-B 1500123-00-B 1500398-00-G 1536684-75-A 1490412-00-B 1487466-S0-A R 1487465-S0-A L 1505316-S0-A R 1505315-S0-A L 1610030-S0-A R 1610029-S0-A L 1528114-10-D L 1528115-10-D 1096844-00-B 1493090-00-A 1493753-00-A 1493758-00-A 1493754-00-A 1493757-00-A 1493755-00-A 1493756-00-A 1501433-00-A 1501428-00-A 1501432-00-A 1501429-00-A 1501431-00-A 1501430-00-A 1188236-00-A-4 1493759-00-А 1494174-00-А 1493758-00-А 1493757-00-А 1127502-12-C 1127503-12-C 1495593-00-А 1057991-00-F 1493771-00-Б 1493770-00-Б 1493772-00-Б 1493773-00-Б 1494159-00-А 1493746-00-А 1033011-00-Г 1493995-00-B 1061814-00-Е 1061816-00-Е 1026041-00-R 1041702-00-D 1022531-00-B 1058279-00-B 1038552-00-A 1013350-00-A 1015203-00-A 1030788-00-A 1038709-00-A 1050074-01-C 1011906-00-D 1020396-00-A 1011861-00-B 1011912-00-B 1011914-00-B 1026161-00-A 1011908-00-B 1016481-00-A 1018870-00-A 1018877-00-A 1038136-00-A 1042840-00-A 1039045-00-A 1009857-00-D 1037629-00-A 1010848-00-A 1078641-00-A 1097195-00-A 1451674-00-A 1470466-00-A 1003161-01-D 1042639-00-F 1042639-01-F 1042640-00-F 1042640-01-F 1007794-00-C 1007794-01-D 1007795-00-C 1007795-01-D 1004377-00-B 1045945-01-B 1045951-01-B 2007067 6008115-00-A 1013027-00-A 1013049-00-A 1063021-00-A 1056855-00-G 1047494-00-A 1008770-00-A 1111545-00-A 1027591-00-D 1108202-00-H 1008722-00-A 1002722-00-C 1065932-00-A 1038350-00-A 1031106-00-A 1061469-00-A 1056867-00-A 1038934-00-A 1037192-00-A 1041687-00-C 1030621-00-G 1030621-00-J 1030619-00-B 6008136-00-H 1004353-00-A 1020297-00-A 1020296-00-B 1042645-00-A 6006354-99-D 6006355-99-D 1034210-00-I 1447651-00-A,1034211-00-I FR BRAKE HOSE, RH 1447650-00-A شیلنگ ترمز, بسته لوله, تسلا مدل s محور عقب پرتو پیچشی, FR LH 1038627-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1088732-00-C شیلنگ ترمز MANDO — عقب — LEFT 6006356-00OC-LEFT 6006356-000-00C شیلنگ ترمز — عقب — راست 6006357-00-D شیلنگ ترمز JUNCE RR RH 1006388-00-A Banjo Bolt (FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt) 1006309-00-FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt (FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt) 1007786-00-FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt, شلنگ JUNCE 1005814-00-A BLT TRX MP M6-1.00X20 D12 [8.8] ZNAL 1004378-00-B NUT,FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt[8]-14 1021250-00-F کالیپر ترمز دستی ASSY RH 1021252-00-F کالیپر ترمز دستی ASSY LH 1021333-00-C کالیپر ترمز دستی بدنه LH (FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt) 1021334-00-FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt (FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt) 1004355-00-B BLT H M10x1.50×86 [8.8] فنر کالیپر ترمز دستی ZnAl-W 1013298-00-A & FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt 1 FR LH 1447650-00-A LH DM Jounce Hose Bracket 1038627-00-A RH DM Jounce Hose Bracket 1038628-00-A LH MANDO BRAK HSE — REAR — LEFT 1088732-00OCE 1088732-000-000 شیلنگ ترمز — عقب — راست 1088733-00-C شیلنگ ترمز JJUNCE RR RH 6006357-00-D Banjo Bolt 1 CALIPER 1030201-00-A ASY,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,پوشش کانکتور EPB 1007618-00-J ASY, کنترلر ترمز پارک الکترونیکی 1101850-00-B براکت مهار شاسی ترمز پارک — براکت مهار شاسی ترمز پارک LH 1101851-00-B — پیچ و مهره RH 1109182-00-00-B,HF,CALIPER 1013298-00-A ASY[109]CALIPER 1013298-00-A ASY,کیت SMAT 1462537-00-H,CALIPER 1013298-00-A ASY,CALIPER 1013298-00-A ASY,72آ,1PH 1090835-00-C MS Gen 3 CALIPER 1013298-00-A ASY (CALIPER 1013298-00-A ASY) — 72A 1071236-00-A BRKT,CALIPER 1013298-00-A ASY,H0610100003A0 پانل درب LH,GEN3 CHGR به MS2 1065439-00-B BRKT,CALIPER 1013298-00-A ASY,GEN3 CHGR به MS2 1075499-00-B BLT,CALIPER 1013298-00-A ASY,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,CALIPER 1013298-00-A ASY[8.8]-CALIPER 1013298-00-A ASY-09 1039097-00-A BOLT PF 4×9 PC88 ECOFIX SEAL 1053163-00-F ASY,CALIPER 1013298-00-A ASY,GEN3 CHRGR 1017532-00-C W242، باتری HV,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,HV BATT_BIW 1011910-00-A SCR,CALIPER 1013298-00-A ASY,گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16 6001487 برچسب, TAMPER EVIDENT 1065442-00-B BRKT,CALIPER 1013298-00-A ASY,GEN3 CHGR به MS2 1065441-00-B BRKT,CALIPER 1013298-00-A ASY,GEN3 CHGR TO MS2 1054470-00-A NUT,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,CALIPER 1013298-00-A ASY,مسکن SMD311570,CALIPER 1013298-00-A ASY,M6,SST 1057021-00-A SCR,M6,SST 1054470-00-A SCR,M6,SST 1054470-00-A SCR,M6,SST 1054470-00-A SCR,M6,SST 1054470-00-A SCR,خنک کننده CX 1005706-00-C BLT HEX FL M6-1.25×16 2005690 فیوز, 100 M6,SST 1054470-00-A SCR, 500 M6,SST 1054470-00-A SCR, پیچ و مهره TYPE QS 1083495-00-B,HF,M6,SST 1054470-00-A SCR[48],کالیپر ترمز جلو با لنت — راست — قرمز 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ 1007794-00-C کالیپر ترمز جلو WITHOUT PADS — RED 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ -00-C کالیپر ترمز جلو بدون لنت — عملکرد قرمز — RIGHT 1007795-01-D BOLT HF M12x1.75×45, PATCH 1014177-00-A SCREW, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, فیوز M4X8 1052769-00-A,450M6,SST 1054470-00-A SCR,30آ,TABMNT 1055187-00-B ASY,مهر و موم روغن B70X90X10,قرقره SMD156604,M6,SST 1054470-00-A SCR,NA 1056352-00-B KET Dummy Plug PTC بخاری آبی 1038119-00-D HYDRAULIC CONTROL UNIT (M6,SST 1054470-00-A SCR) ? M6,SST 1054470-00-A SCR 2.0 — DRIVERS ASSISTANCE — SERVICE ONLY 6006364-00-A HCU ISOLATOR 1038121-00-D HYDRAULIC CONTROL UNIT — UNIT ELECTRONIC CONTROL SERVICE KIT — ESP 2.0 — DRIVERS ASSISTANCE 1521544-00-A MS to MODEL S FRONT WSS, M6,SST 1054470-00-A SCR, DF30I 1009604-00-B FR WHL SPD SNSR BODY BRKT LH 1006366-00-A FR WHL SPD SNSR BRKT 1009606-00-B FR WHL SPD SNSR BODY BRKT RH6366-00-A FR WHL SPD SNSR BRKT 1009606-00-B FR WHL SPD SNSR BODY BRKT-RH60H10 A RR WHL SPD SNSR BRKT RH 1037123-00-B تقویت کننده ترمز الکترومکانیکی — سمت چپ DRIVE 6008119-00-A سنسور — سطح مایع ترمز 1050657-00-A BRAKED1050657-00-A BRAKED1050657-00-A ترمز 1050657-00-A ترمز 1050657-00-A ترمز 1050657-00-A ترمز 1050657-00-A ترمز 1050657-00-A ترمز 1050657-00-A عملکرد — چپ دستی 1050662-00-A پدال ترمز — BASE 1050662-01-A پدال ترمز — گزینه 1005124-00-A سوئیچ,ترمز روشن/خاموش 1006809-00-A BOLT HF M8x1.25×20 [10.9] U-ZnAl 1051030-00-B پین تقویت کننده به پدال 1055857-00-A BRAKE CLEVIS CLIP 2007104-00-B مهره HFPT M8x1.25 [10]-ZnNi 1067348-00-B ASSY,U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25,U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25,v2 1099344-10-D 14-50 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 5-15 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 14-30 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 5-20 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 10-30 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 6-15 U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25 6-20 آداپتور هوشمند Gen II 1104936-10-C 6-50 آداپتور هوشمند Gen II 1036392-10-D CHAdEMO ADAPTER — NA 1009379-00-B SCR,U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25,M6,SST 1054470-00-A SCR,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,ZI 1018871-00-A WASHER, CALIPER 1013298-00-A ASY, U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25, 5.3U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, پیچ ZINC 1028144-00-A, U-ZnAl 1006809-00-A پین تقویت کننده به پدال 1051030-00-B ترمز CLEVIS CLIP 1055857-00-A NUT HFPT M8x1.25, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, کیسه ذخیره سازی ZINC 1126118-00-B — کانکتور سیار 1076891-00-B WHEEL, 19× 8.0J ET40 — چرخ SILVER SLIPSTREAM 1076891-02-B, 19×8.0 ET40 — GRAY SLIPSTREAM 8486285-00-A WHEEL — 19×8.5J ET35 TEMPEST 8497791-02-A WHEEL — 19×8.5J ET35 SONIC CARBON SLIPSTREAM-4DHEEL-4510, 19×8.0 ET40 — چرخ سیکلون نقره ای 1054042-00-B WHEEL, 21X8.5 — چرخ توربین خاکستری 1054043-00-C, 21X9.0 — توربین نقره ای — چرخ عقب 1054044-00-C, 21X9.0 - توربین خاکستری - چرخ عقب 8008133-01-B, 21×9.0 ET40 — TWIN TURBINE SONIC CARBON — چرخ عقب 8008735-00-B, 21×8.5 ET40 — TWIN TURBINE SONIC SILVER — چرخ جلو 8008735-01-B, 21×8.5 ET40 — TWIN TURBINE SONIC CARBON — چرخ جلو 8008133-00-B, 21×9.0 ET40 — TWIN TURBINE SONIC SILVER — چرخ عقب 1054041-00-B, 21X8.5 — SILVER TURBINE 6005879-00-A WHEEL Ornamentation CAP CENTER 6005879-01-A WHEEL CENTER CAP — GREY 6005879-04-A WHEEL ORNAMENTATION CAP — Armor BLACK — BLACK 100201-20203 درپوش مهره ای, TALL — CHROME — PC+ABS 1027010-00-B درپوش مهره ای, X8.5 — SILVER TURBINE 1054041-00-B WHEEL ORAMENTATION CENTER CAP 6005879-00-A WHEEL CENTER CAP — GREY 6005879-01-A درپوش تزئینی چرخ — زره مشکی — MLACH17-40058-60048, درپوش مهره ای سیاه 1027011-01, X8.5 — SILVER TURBINE 1054041-00-B WHEEL ORAMENTATION CENTER CAP 6005879-00-A WHEEL CENTER CAP — GREY 6005879-01-A درپوش تزئینی چرخ — زره مشکی — MLACH17-40058-60048, BLACK 1071979-01-A روکش LUGNUT, X8.5 — SILVER TURBINE 1054041-00-B WHEEL ORAMENTATION CENTER CAP 6005879-00-A WHEEL CENTER CAP — GREY 6005879-01-A درپوش تزئینی چرخ — زره مشکی — MLACH17-40058-60048, BLACK - برای کربن Sonic Twin Turbine 1486286-00-A 19 اینچ TEMPEST CAP 1071979-00-A روکش LUGNUT, X8.5 — SILVER TURBINE 1054041-00-B WHEEL ORAMENTATION CENTER CAP 6005879-00-A WHEEL CENTER CAP — GREY 6005879-01-A درپوش تزئینی چرخ — زره مشکی — MLACH17-40058-60048, خاکستری — برای چرخ توربین دوقلو نقره ای 1075748-01-D, 21X8.5 ET40 — زره مشکی آراکنید — چرخ جلو 1075749-01-D, 21X9.0 ARMOR BLACK ARACHNID — REAR 1049607-00-A 245/45R19 چرخ های NOKIAN 8 تایر استوانه 1050699-00-A 245/35R21 WINTER PIRELLI SOTTOZERO3 TIRE 1053501-00-A P245/35R21 Continental Sport-96y 1053502-00-A P85D TIRE-P265/35RR21-CSC5P T0 1065206 S MICHELIN PS3 TIRE — MAT 1079720-00-A 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079721-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS TIRE 96Y S -E 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 8088040-00-A MICHELIN PS4S — 245/35R21 (تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21) — جلو 8088041-00-A MICHELIN PS4S — 265/35R21 (تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21) — عقب 8496658-00-A MICHELIN PS4S — 245/45R19 (تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21) — لاستیک زمستانی جلو 8585854-00-A MS — 265/35R21 PIRELLI 1133009-00-A تایر تعمیر کیت 1081308-00-A PLUG, پچ لاستیک 1/4» 1068155-00-A WHEEL WIGHT, .15»T .91»W 22YD 1144197-00-A 245/45R19 102T STUDDED WHEELS NOKIAN 9 لاستیک — SQUARE CONFIG 1074812-00-B TPMS, »T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME, 433 »T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME (»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME) 1038973-00-یک مهره TPMS, »T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME, CONTI 1038975-00-A TPMS NUT, ASSY بلندگوی درب جلو, گیرنده CONTI CONTI 1034601-00-D TPMS CONTI ECU 433 MHz 1035328-00-C TPMS CONTI BRACKET 1011784-00-B SCREW TORX M5 x 12 »T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME (»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME) 1055365-00-B WSHR FL M10x24x3 [10]-G720 1048945-01-A CVR,تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1048949-01-A CVR,تایر خرد شده 1049607-00-A 245 / 35R21 زمستان Pirelli Sottozero3 تایر 1050699-00-A P245 / 35R21 Continental Sport Contact - 96Y 1053501-00-A P85D Tire - P265 / 35R21 - CSC5P T0 1053502-00-A 245 / 45R19 102Y لاستیک S MICHELIN PS3 — MAT 1065206-00-B 245/35ZR21 96Y S MICHELIN PSS TIRE 1079720-00-A 265/35ZR21 101Y S MICHELIN PSS-00-B 245/35ZR21 96Y S -C 245/45R19 98W A/S GOODYEAR EAGLE TOURING 6005890-00-E MICHELIN PS4S — 245/35R21,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1055366-00-H CLVS ASSY,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1055368-00-G FRGD MNT ASSY,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1004350-00-A BLT BTNHD M10x1.50×57 [10.9] ZnAl-W 1055663-00-A NUT PLATE ASSY,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1008724-00-B BOLT,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,PAT 1052783-00-C TRQ RCTN ARM ASSY,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME,SDU-F 1050057-00-B BOLT HF M10x90 PC109 1050643-00-A MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1055544-00-B LUBRICANT,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF 629 6008307 برچسب هشدار ولتاژ بالا برای پوشش فاز خروجی 1008575-00-A موتور تخلیه/فشار شارژ مجدد 1009683-00-C ASY,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز,DRV INV TO CHASSIS 1011427-00-B SCR, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B,گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, گرد CABLE CORE ASSEMBLY 1038709-00-A Gen II دیوار کانکتور 40A 1P 24FT — J1772 Plug 1050074-01-C VEHICLE کانکتور و مونتاژ کابل Z 1011906-000-00-1011906 CABLE CABLE 1011906-0000-C. 21.6mm 1011861-00-B اتصال دهنده قدرت بالا اتصال Fuse L2 مونتاژ - 200amp 1011912-00-B اتصال قدرت بالا اتصال Fuse L1 مونتاژ - 200amp 1011914-00-B DIAMETER X 28.6mm قطر خارجی X 7.08mm ضخامت پیچ 1011908-00-B, با پچ 6008779-00-D گیربکس جلو MT BUSHING 6008780-00-D گیربکس عقب MT BUSHING 1002731-00-A ASY,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,JW-C2 2007060 SEAL 1108552-00-A مهره HF M10 PC10 1047337-00-A ماژول کنترل ستون فرمان I-SHAFT LINK 1060802-00-B [10.9]-U-G720 1005817-00-A BLT HEX M6-1.00×25 [8.8] SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF (SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF) 2007074 BOLT HF M14x2.00×100 [10.9]-پیچ U-G720 1064997-00-A,HF,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF[109],CALIPER 1013298-00-A ASY,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,صفحه برشی PIL 1066608-01-C,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF,STMP 1028644-00-B PIP SEAL,کولر SDU 1019545-00-A BRKT, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, 2SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, STL 1138040-00-B نیم شفت جلو, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, LH, PM 1138042-00-B نیم شفت جلو, SDU-F 1052783-00-C BOLT HF M10x90 PC109 1050057-00-B MOTOR Mount Mass Damper — REAR 1050643-00-A ATF, RH, PM 1054401-00-A BOLT HF M10x35 PC109 MAT 1025598-00-T ASY,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,»T .91» W 22YD 1068155-00-A 245 / 45R19 102T STUDDED NOKIAN CAMBER GAME, PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو, LARGE DU 1028034-00-B SIDE MOTOR MOUNT ASSEMBLY 1007419-00-B O-RING,AS568A-143 1007714-00-A NUT,M6-1.0,SALING 1009997-00-B اتصالات منیفولد ورودی ASSEMLBY 1008806-00-A اتصالات منیفولد ورودی O-RING 1003783-00-B ASY,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,اینورتر 1003784-00-A پوشش اینورتر ولتاژ بالا O-RING 1007399-00-A BAFFLE,درج کنید,SMW250295 CASING ASSY,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,پیچ JW-C2 1011423-00-C, JW-C2 1002731-00-A BAFFLE 0.7 پیچ X 14mm 1035556-00-A, 30× 1.34×8 PANHEAD شش لوب فرورفته 1128091-00-B SCR,HF,کالیپر ترمز جلو با لنت — راست — قرمز 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ 1007794-00-C کالیپر ترمز جلو WITHOUT PADS — RED 1042640-01-F کالیپر ترمز جلو بدون لنت — چپ -00-C کالیپر ترمز جلو بدون لنت — عملکرد قرمز — RIGHT 1007795-01-D BOLT HF M12x1.75×45,[کیت فنر و پین کالیپر FR 6008115-00-A کیت چکمه گرد و غبار کالیپر FR 1013027-00-یک کیت پیچ کالیپر بلود 1013049-00- گریس ترمز],JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,T2000 1089938-00-A THRDLCKR, JW-C2 1002731-00-A BAFFLE 648 1089958-00-JW-C2 1002731-00-A BAFFLE, MOBILGREASE XTC 1089974-00-A ELECTRICAL, ترکیب مشترک 2001274 THREADLOCKER,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE 2004942 JW-C2 1002731-00-A BAFFLE, JW-C2 1002731-00-A BAFFLE, کوپلر 1002628-00-A BOLT,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,G10.9 1025598-00-P ASY,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,JW-C2 1002731-00-A BAFFLE,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,PM 1138040-00-B نیمه شفت جلو راست - دو موتور 1030616-00-D نیم شفت جلو,ماژول فنر سیم پیچ جلو HS 1015619-01-E — S2 1030607-00-G ماژول تعلیق سیم پیچ جلو — DM S3 2007088 NUT HF M8x1.25 10-ZnAl-W 2007073 NUT HF M14x2.00 [10]-G720 1030605-00-D مونتاژ بند تعلیق جلو چپ — دو موتور 1030606-00-D مجموعه بند آویز تعلیق جلو سمت راست — دو موتور 2007114 پیچ, M12x1.25x75MM 1004793-00-F تقویت کننده آنتن AM/FM1 RKE-NA EU APAC 1448944-00-C ANTENNA.AMPLIFIER,ماژول فنر سیم پیچ جلو HS 1025598-00-P — S3 1015619-00-D ماژول فنری سیم پیچ جلو — S2 1015619-01-E ماژول تعلیق سیم پیچ جلو — S3 1015619-00-D -G NUT HF M8x1.25 10-ZnAl-W,تقویت کننده آنتن LHS 1004808-00-F, FM2 — NA EU APAC 1448945-00-C ANTENNA.AMPLIFIER,آنتن FM2,RHS 1012002-01-B, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, آنتن منفی 1012002-00-B, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, 1004373-00-A SCR مثبت,آنتن FM2,RHS 1448945-00-C,آنتن FM2,RHS 1448945-00-C,تقویت کننده آنتن W/PATCH 1006739-00-A, CLIP 1059381-00-B FR STABLE, 22MM 1059386-00-B FR STABAR, 24MM 1058584-00-A BOLT,HF,آنتن FM2,RHS 1448945-00-C,آنتن FM2,RHS 1448945-00-C,MAT 2007090-00-C NUT HF M10x1.25 PC10 PTP COLORED 2007069 BOLT HF M10x1.50×30 [10.9]-U-MP-G720 1050256-00-C XM ANTENNA 1565754-00-A XM ANTENNA 1006740-00-A FASTENER, JW-C2 1002731-00-A BAFFLE, آنتن FM2,RHS 1448945-00-C, M4.8X13MM 1043965-00-B FR UPR CTRL ARM, LH, DUAL MOTOR 1043966-00-B FR UPR CTRL ARM, RH, DUAL MOTOR 6006532-00-B FR SUSP UCA ASSY LH 1004351-00-A NUT HF M10x1.50 [10] ZnAl-W 1041575-00-B FORE LINK ASSY, RH 2007108 BOLT H CAM M14x2.00×114 [10.9]-ماژول فنر سیم پیچ جلو HS 1025598-00-P — S3 1015619-00-D ماژول فنری سیم پیچ جلو — S2 1015619-01-E ماژول تعلیق سیم پیچ جلو — S3 1015619-00-D -G NUT HF M8x1.25 10-ZnAl-W 2007115 RH 1041575-00-B BOLT H CAM M14x2.00×114 [10]-G720 1006484-00-A NUT CLN HEX M14x2.0 [10] ZnAl-W 1004358-00-C NUT HF M14x1.50 [10] درج ZnNi NL 2007107 RH 1041575-00-B BOLT H CAM M14x2.00×114 [10]-G720 1033093-00-A WASHER, RH 1041575-00-B BOLT H CAM M14x2.00×114, 15.2×30.7×3.4

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  2 + 4 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات