قطعات خودرو برلیانس

» قطعات خودرو برلیانس

 • مشخصات فنی

  برلیانس M1 کالیپر ترمز ASS RR LH,OEM 3000869,
  4541013-AM 4541014-AM 4542001-AM 4546001-AD 4546001-AM 4546002-AM 4547001-AM 4547002-AD 4551004-AM 4552004-AM 455300001-AM 455570225022 -AM 4557035-AM 4558501-AM 4560501-AM 4563010FC 4563030FC 4563061-2S 4563061FC 4563183-2S 4564001-AM 4565001-AM 4567004-AM 4568004-AM 4568004-AM 4568004-AM 4568004-AM 4568004-AM 4591101/3 4591102/4 4591201-AM 4591204-AM 4591206-AM 4591208-AM 45932-23850 45970-23851 4610108-Y4610109-Y471Q-0540010 471Q-1000004 471Q-1000004-M2 471Q-1000005 اگزوز منیفولد گاسک 471Q-1000005-M2 471Q-1000013-M2 471Q-1000016 Timing Belt 471Q-1000016-M2 471Q-1000017 471Q-1001q-000027 Alternationsmation 471Q-1000040-M2 471Q-1000800 پوشش پلاستیکی پایین 471Q-1000801 پوشش زمانبندی بالایی 471Q-1000802-B 471Q-1000803-A 471Q-1000804 471Q-1000804-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-1002011-1 471Q-1002011-1-M2 471Q-1002012-1 471Q-1002012-1-M2 471Q-1002013-1 471Q-1002013-1-M2 471Q-M2 471Q-1002801 مهر و موم روغن لنگه عقب 471Q-1002801-M2 عقب Crank Shaft oil seal 471Q-1002902 471Q-1003006-M2 471Q-1003804 Cam Shaft Oil Seal 471Q-1003804-BC 471Q-1004002-M2 471Q-1004011-1 471Q-1004011-1-M2 471Q-1004901-M2 471Q-1006950- M2 471Q-1007001 471Q-1007002 471Q-1007003-M2 471Q-1007004-M2 471Q-1007005-M2 471Q-1007006-M2 471Q-1007801-M2 471Q-1007802-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-M2 47803-M2 مهر و موم روغن سوپاپ خروجی M2 471Q-1007806 471Q-1007806-M2 دریچه خروجی روغن 471Q-1007807 مهر و موم روغن شیر ورودی 471Q-1007807-M2 SEAL VALVE VALVE SEAL 471Q-1009003-M2 471Q-1011950-B 471q-1011950-M2 471Q-1012590 فیلتر روغن ASSY 471Q-1012950-01 471Q 1014800-M2 471Q-1300802 471Q-1306950 471Q-307950-A WATER PUMP 471Q-1600800 CLUTCH DISC 471Q-1600801 صفحه اصطکاک کلاچ 471Q-160808 471Q-L-1005900-M2 471Q-M2 471Q-M2 471Q-L-OLL-OLL-OLL-OLL-OLL سنسور موقعیت دوربین Assy 471Q-2-1000020 471Q-2L-1104900 471Q-2L-1107801 تنظیم کننده سرعت دور آرام 1.6/MT 471Q-2L-3813801 (1.6)MT 471Q-3707800 471Q-3707800-M2 471Q-3707801-M1 471Q-3707801-M2 471Q-3707802-M2 471Q-3708950 STARTER ASSY 471Q-37089950-M2 471Q 476Q-1000803-A 476Q-1000803-M2 476Q-M2 476Q-M2 476Q-M2 476Q-1002901-2 476Q-1003800 CYLINDER HEAD 476Q-1003800-2 476Q-1004001-1 476Q-476Q-476Q-476Q-M2 476Q-M2 476Q-M2 1004003 476Q-1004004 476Q-10040-M2 476Q-1004900 476Q-1005001-B 476Q-1007001 476Q-1007001-M2 476Q-1007002 476Q-1007002-M2 476Q-MD1100800-MD100800 PAN ASSING ASSING ASSING ASSING ASSING 476Q-1D-1104900 476Q-1D-1107800 476Q-1D-1107801 476Q-1D-1107950-B 476Q-1D-1112950 476Q-1D-1D-120780 476Q-1D-1D-120780 (Q-1600800 Clutch Disc M2 471Q-1600801 کلاچ اصطکاک صفحه M2 471Q-1L-3701950 ژنراتور Assy M2 471Q-2L-1107801 تنظیم سریع سرعت 1.6 / MT FRV 471Q-3708950 Starter Assy M2 476Q-1003800 Cylinder Head Assy M2 476Q-1009800 موتور سنسور Oil Pan Assy M2 476Q-1D-1207804 Oxygen) 476Q-1D-3752950 476Q-1D-3813800 سنسور میل لنگ 476Q-1D-3813801 سنسور شفت بادامک 476Q-1L-1207803 سنسور اکسیژن (Q-1600800 Clutch Disc M2 471Q-1600801 کلاچ اصطکاک صفحه M2 471Q-1L-3701950 ژنراتور Assy M2 471Q-2L-1107801 تنظیم سریع سرعت 1.6 / MT FRV 471Q-3708950 Starter Assy M2 476Q-1003800 Cylinder Head Assy M2 476Q-1009800 موتور سنسور Oil Pan Assy M2 476Q-1D-1207804 Oxygen) 476سنسور Q-1L-3701950 476Q-24-1000150 476Q-3L-3752950 476Q-4D-1100800 سنسور MAP 476Q-4D-1300800 سنسور دما 476Q-4D-140150. سیم پیچ احتراق 476Q-4D-3813800 سنسور شافت میل لنگ 476Q-51-1600801 صفحه کلاچ 476Q-5D-1000073 476Q-C1-1001950 476Q-CD-1001950 476Q-CD-012950 فیلتر روغن 476q-CD-CD-CD-CD-CD-CD-CD-CD-CD-1014900 -1002012 4A13-1002035-2 4A13-1002070 مهر و موم روغن میل لنگ عقب 4A13-1003060 4A13-1003061 مهر و موم پوشش راکرها (1.5) 4A13-1003100 4A13-1004014 4A13-1006130 CRANK SHAFT SEAL SEAL 4A13-1007017 4A13-1007020 4A13-1008050 413-1008090 THROTTLE ELECTRONIC ASSY 4A13-1012020 FILTER 4A12020 FILTER 4A13-1013-1013-1013-101313 -1300070 Thermostae 4A13-1307020 پمپ آب 4A13-1601020 Clutch Pres Disc Assy 4A13-1601020MM 4A13-1601050 Clutch Plate 4A13-160105020 Clutch Plate 4A13-160105020 Clutch Plate 4A13-1601050MM (1.5) 4A13-3601060 4A13-3701020 Generator Assy 4A13-3703020 جرقه جرقه 4A13-3705020 Ignition Coil 4A13-37020-37015-37070202020202020202020202020202020202020201313413413413134131313413402020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020440 4A15-1003070 4A15-1004015-1004015-1004015-1004015-1004015-1004015-1004070 Wheel Brake Master Cyl Assy 4A15-1006015 4A15-1006070 4A15-1011020 Oil Pump Unit 4A92-U-A7 4A92-U-A8 4G63-L-34 4J06-2011-201-2001-2011-04 0620-0 4J06-241-0620-0 4K0775 51532-41221 57011003-BC 5PK0865M2-1,6 5PK1000-BC 5РК1100М2-1,6 5РК1320 60071200A-JN 6206-BC 6305X3-BC 690000401-S2 690000402-S2 690000560-S2 821000108-S1 821000109-S1 821000110-S1 87066 2Y020 95440-P23007 95440-P23011 Transmission Control Unit 95440-P23016 TCU-BM15-4F16 ADB0108M2 BJ3000008Y BJ3000018Y BJ3000025Y BJ3000168Y BJ3000169Y BJ3000172Y BJ3000196Y BJ3000197Y BJ3000223Y BJ3000231Y BJ3000248Y BJ3000358Y BJ3000359Y BJ3000414Y BJ3000420Y BJ3000421Y BJ3002147Y BJ-3002172-Y BJ-3002185-01-Y BJ3002185Y BJ -3002185-Y BJ-3002207-01-Y BJ-3002207-Y BJ-3002222-Y BJ3002261Y BJ3002264Y BJ3002277Y BJ-3002278-Y BJ3002279Y BJ3002285Y BJ3002301Y BJ3002315Y BJ3002322Y BJ3002325Y BJ3002333Y BJ-3002333-Y BJ3002334Y BJ-3002334-Y BJ3002353Y BJ3002360Y BJ -3002360-Y BJ3002399Y BJ3002411Y BJ-3002411-Y BJ3002415Y BJ3002420Y BJ-3002420-Y BJ3002570Y BJ3002571Y BJ3002974Y BJ3002975Y BJ300388810 BJ-3004112-Y TRUNK LID BJ3004113Y BJ-3004113-Y BJ-3004113-Y-M1 BJ3004124Y BJ-3004124-Y BJ -3004125-y BJ3004128Y BJ-3004128-Y BJ3004129Y BJ-3004129-Y BJ3004202Y BJ-300420-Y BJ-3004203-Y BJ3005094Y BJ-3014301-01-01-01-STL301Y BJ3014301Y BJ301430 Y BJ301433630 BJ301433740 BJ3014339Y BJ-301 4339-Y BJ3014358 BJ-3015209-Y BJ-3015210-Y BJ-3017093-Y BJ-3017414-Y BJ-3018006-01-Y BJ-3018156-Y BJ-3018156-Y BJ-3018156-Y BJ-3018156-Y BJ-3018156-Y BJ-3018006 Y BJ-3018269-Y BJ-3018284-Y BJ-3018293-Y BJ-3018384-Y BJ-3018384-Y-01 BJ-3018385-Y BJ-3018385-Y-01 BJ-3050005-Y BJ-3050006-Y BJ-3050006-Y-M1 BJ-3050010-Y BJ-3050020-Y BJ-3050027-Y براکت رادیاتور Assy BJ-3050053-30001B BJ-3050085-Y BJ-3050107-Y BJ-3050113-Y BJ-3050116-Y BJ-3050157-Y BJ-3206000-Y BJ-3206001-Y BJ-3206001-Y BJ-3206002-Y BJ-3206001-Y BJ-3206002-Y BJ-3206002-Y Y BJ-3206008-Y BJ-3206009-Y BJ-3206010-Y BJ-3206011-Y BJ-3206048-Y BJ-3206049-Y BJ-3206052-Y BJ-3206010-Y BJ-3206011-Y BJ-3206048-Y BJ-3206049-Y BJ-3206052-Y BJ-3206010-Y BJ-3206053 Y BJ-3206182-Y BJ-3206183-Y BJ-3206500-Y BJ-3206501-Y BJ-3207024-Y BJ-3207025-Y BJ-3207027-Y BJ-3207021-Y BJ-3207021-Y 3211004-Y BJ-3211006-01-Y BJ-3211006-Y BJ-3211012-01-Y BJ-3211012-Y BJ-3211013-01-Y BJ-3211013-Y BJ-3211013-Y BJ-3211013-Y BJ-3211012-Y BJ-3211012 -3211025-Y BJ-3211040-01-Y BJ-3211040-Y BJ-3211042-Y BJ-3211043-Y BJ-3211100-01-Y BJ-3211100-Y BJ-321113-Y BJ-3211043 3211139-Y BJ-3211210-Y BJ-3211211-Y BJ-3211257-Y BJ-3211288-Y BJ-3211315-Y BJ-3211387-Y BJ-3211400-Y BJ-3211400-Y BJ-3211400-Y BJ-3211400-Y BJ-3211400-Y BJ-3211400-Y BJ-3211400-Y BJ-3211400-Y BJ-3211400-Y BJ-3211400-Y 3211514-Y BJ-3211515-Y BJ-3211600-Y BJ-3211608-Y BJ-3211626-Y BJ-3211646-Y BJ-3211656-Y BJ-3211657-Y BJ-3211907-Y BJ-3221002-Y BJ-3221003-Y BJ-3229000-Y BJ-3259000-Y BJ-3406000Y بدنه ASM. RH BJ-3406001-Y SD PANEL-LH BJ3406300Y BJ3406301Y BJ-3406400-Y BJ-3406902-Y BJ3407400Y ROOF ASSY BJ-3407400-Y ROOF ASSY BJ-3410110-01-Y BJ341011002Y right frender assembly BJ-3410110-02-Y مونتاژ فرندر سمت راست BJ-3410110-Y FRV بال راست BJ-3410111-01 قطعات اشتباه کد BJ341011102Y مونتاژ فرندر چپ BJ-3410111-02-Y مونتاژ فرندر چپ BJ3410111-BJ3410111-02-YL BJ3410111-02-YL FRV بال چپ BJ-3410150 ASSY FENDER RH BJ-3410151 ASSY FENDER LH BJ-3411200-Y FR LONGITUDINAL MEMBER WELDING ASSEMBLY BJ-3411201 BJ-3411201-Y FL LONGITUDINAL BJ-3411201 BJ-3411201 BJ-3411201-Y FL LONGITUDING BJ-3411201 BJ-3411201-Y FL LONGITUDING-Y FL LONGITUD10 3411310-Y UPR BODY-FR Retaining PLATE BJ-3411574-Y FRONT SHIELD SUBASSEMBLY BJ-3411575-Y FRONT SHIELD LOWER PLATE BJ-3411584-FR BJ-3411584-611-Y BJ-3411584-611-Y روکش چرخ عقب BJ-3411681-Y روکش چرخ عقب چپ bj3411917y پانل بیرونی عقب BJ-3411961-Y زیر صفحه زیرین سپر جلو(4A15) BJ-3421370-CKD01 PANEL-ASSY-درب جلو RH BJ-3421370-CKD02 PANEL-ASSY-درب جلو RH BJ-3421370-CKD03 ASSY-FRONT-DOOR-RH BJ3421370 (با لولا) BJ-3421370-Y درب جلو سمت راست Assy BJ-3421371-CKD01 PANEL-ASSY-FRONT DOOR LH BJ-3421371-CKD02 ASSY-FRONT-DOOR-LH BJ3421371Y FL DOOR ASSEMBLY (با لولا) BJ-3421371-Y درب جلو چپ Assy BJ-3422360 ASSY-REAR-DOOR-RH BJ-3422361 ASSY-REAR-DOOR-LH BJ-3422370 ASSY-REAR-DOOR-RH BJ3422370Y MB (با لولا) BJ-3422370-Y مونتاژ درب عقب راست BJ-3422371 PANEL-ASSY-REAR DOOR-LH BJ3422371Y RL DOOR SEMBLY (با لولا) BJ-3422371-Y مونتاژ درب عقب چپ BJ-3429350 ASSY-T/GATE-COMPLETE BJ342937104Y مجموعه درب عقب BJ-3429371-04-Y درب جعبه عقب BJ-3429371-Y درب صندوق عقب BJ-3429371-Y درب صندوق عقب BJ-3429371-Y درب صندوق عقب BJ-3429371-Y درب صندوق عقب BJ-3429371-Y درب صندوق عقب BJ-3429371-Y BJ-3429371-Y BJ-3429371-Y TRUNK49371-Y TRUNK 59371-37571-3757571-3757571-3775707571-3 TRUNK BONNET ASSEMBLY BJ-345937102-Y ENGINE HOOD BJ-3459371-02-Y ENGINE HOOD BJ-3459371-Y ENGINE HOOD BJ-3906000-Y BODYSIDE ASM. RH BJ-3906001-Y BODYSIDE ASM. LH BJ-390600102-Y BJ-390600002-Y BJ-3910108 H330 REAR FENDER RH RH BJ-3910109 H330 عقب FENDER LH BJ3910110 BJ-3910110-01 ASSY FENDER RH BJ391011001Y BJ330 FRED FENDER FENDER BJ-3910110 -Y H330 RH FENDER BJ-3910110-Y right wing BJ3910111 BJ391011100Y left frender assembly BJ-3910111-01 ASSY FENDER LH BJ391011101Y Left frender assembly BJ-391011101-Y LH FENDER BJ-3910111-01-Y H330 LH FENDER BJ-3910111- بال چپ Y BJ3911600Y مونتاژ طبقه عقب BJ-3922370 ASSY-REAR-DOOR-RH BJ3922370Y RR DOOR SEMBLY (با لولا) BJ-3922370-Y H330 درب عقب راست BJ-3922371 PANEL-ASSY-REAR DOOR-LH BJ3922371Y RL DOOR SEMBLY (با لولا) BJ-3922371-Y H330 درب عقب سمت چپ BJ39229360Y BJ392936002Y TRUNK LID BJ-3929360-02-Y TRUNK LID BJ-3929360-Y H330 BOOT SUBSASSEMBLE-TRUNK LID LID BJ-3929460 TRUNK BJ-3929460 TRUNK(10 MODLE) سرپوش موتوری BJ3959371Y BJ-3959371-Y BJ-4006000-Y BJ-4006001-Y BJ-4006190-Y BJ-4006191-Y BJ-4006216-Y BJ-4006216-Y BJ-4006216-Y BJ-4006000-Y BJ-7-4006 4006400-Y BJ-4006401-Y BJ-4006500-Y BJ-4006501-Y BJ-4006602-Y BJ-4006603-Y BJ-4006604-Y BJ-4006604-Y BJ-4006604-Y BJ-4006605-Y BJ-4006605-Y BJ-4006605-Y BJ-4006605-Y606501 4006800-Y BJ-4006801-Y BJ-4007101-Y BJ-4010110-Y گلگیر جلو سمت راست BJ-4010110-Y-2S BJ-4010111-Y گلگیر جلو چپ BJ-40101111-4-Y 4011115-Y BJ-4011120-Y BJ-4011121-Y BJ-4011138-Y BJ-4011139-Y BJ-4011200-Y BJ-4011201-Y BJ-40111201-Y BJ-40111203-Y BJ-4011203-Y BJ-4011203-Y BJ-4011203-Y301130 4011310-Y BJ-4011311-Y BJ-4011315-Y BJ-4011400-Y BJ-4011558-Y BJ-4011559-Y BJ-4011580-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y BJ-4011650-Y 4011657-Y BJ-4011680-Y BJ-4011681-Y BJ-4011824-Y BJ-4021370-Y BJ-4021370-Y-2S BJ-4021371-Y BJ-40222S371-Y BJ-4021371-Y BJ-402222371-4 -Y-2S BJ-4022371-Y BJ-4022371-Y-2S BJ-4029371-Y BJ-4029371-Y-2S BJ-4059371-Y BJ-4059371-Y-2S BJ-42111012-Y براکت رادیاتور BJ-4211030-Y BJ4211047Y کاملاً BJ4211201Y FL Longi tudinal Member BJ-4211901-Y BJ4221004Y درب جلو سمت راست BJ-4221004-Y درب جلو سمت راست BJ4221005Y درب جلو چپ BJ-4221005-Y درب جلو چپ BJ-4222004-Y DOOR RR- RH BJ4222005Y DOOR RR ASSY- LH BJ-4222005-Y DOOR RR ASSY- LH BJ4229371Y TRUNK LIND H230 BJ-4229371-Y TRUNK LIND H230 BJ4259371Y سرپوش موتور H230/H220 BJ-4259371-Y کاپوت موتور H230/H230-BJ4250B-H230-H230-H230-H230-H230-H230 BJ4259371 Y BJ-4506301-Y BJ-4506808-Y BJ-4506809-Y BJ-4506900-Y BJ-4506901-Y BJ-4506902-Y BJ-4506903-Y BJ-4506809-Y BJ-4506909-Y BJ-4506904 Y BJ-4506912-Y BJ-4506913-Y BJ-4506920-Y BJ-4506921-Y BJ-4507101-Y BJ-4507400-Y Roof Assy / دارای قسمت شیشه ای خورشیدی BJ-4511114-Y BJ-4511115-Y BJ-4511200-Y BJ-4511201-Y مجموعه چوبی جلو سمت چپ BJ-4511300-Y BJ-4511307-Y BJ-4511130-Y BJ-4511130 4511315-Y BJ-4511401-Y BJ-4511574-Y BJ-4511650-Y BJ-4511653-Y BJ-4511656-Y BJ-4511657-Y BJ-4511657-Y BJ-4511657-Y BJ-4511680-Y BJ-4511680-Y BJ-4511680-Y BJ-4511680-Y BJ-4511680-Y BJ-4511653-Y BJ-4511650-Y BJ-4511653-Y 4511914-Y BJ4521002Y BJ-4521002-Y DOOR FR ASSY BJ-4521002-Y-2S BJ4521003Y BJ-4521003-Y DOOR FL ASSY BJ-4521003-Y DOOR BJ-4521002 BJ-45210003-Y DOOR FL ASSY BJ-45210003-Y DOOR BJ-45210003 2S BJ4522003Y BJ-4522003-Y DOOR RL ASSY BJ-4522003-Y-2S BJ4529000Y درب صندوق عقب BJ-4529000-Y درب عقب ESSY BJ-45290000-Y دم درب ASSY BJ-45290000-Y-2S BJ-4529000-Y-2S BJ4522000Y 4559360-2S BJ-4611901-Y BJ-4611912-Y BJ4629371Y درب عقب درب BJ-4629371-Y TRUNK LID H220 BKR6E-11 BL18T-100210 BL18T-107010 BL18T-307060 BL18T-307060 BL18T-307060 BL18T-3010101010101010101010101010101010101010101010210 BL18T-107010 BL18T-107010 BL18T-107010 BL18T-107010 BL18T-SRAPL 3602050 BL18T-3602070 BL18T-3602080 BR-M2 BS15111701001 BS15-11-1701001 BS15-1-1701002 BS15-1-1701005 BS15-1-1701006 BS15-1-2302001 BS15-1602004 BS15-1602005 BS15-1602006 BS1 5-1602007 BS15-1602007-M2 BS15-1602800 CLUTCH نسخه BS15-1602800-M2 BS15-1602801 CLUTCH BERNING BS15-1602801-M2 CLUTCH BEARING BS15-1602900 BS15-1602900 BS15-1602900 BS15-1602900 BS15-160-M2 BS15-1602900 BS15-160-M2 M2 BS15-1700001 BS15-1700002 BS15-1700003 BS15-1700005 BS15-1700006-M2 BS15-1700008 BS15-17008-M2 BS15-170000 BS15-1700011 BS15-1700012 BS15-1700012 BS15- -1700015-10 BS15170001511 BS15-1700015-11 BS15170001512 BS15-1700015-12 BS1517000152 BS15-1700015-2 BS1517000153 BS15-1700015-3 BS15-1700015-4 BS1517000155 BS15-1700015-5 BS1517000156 BS15-1700015-6 BS15-1700015-7 BS15-1700015-8 BS15-1700015-9 BS15-1700800 BS15-1700800-01 BS15-1700800-M2 BS15-1700801 Axle Oil Seal BS15-1700801-01 BS15-1701002 BS15-1701002-M2 BS15-1701004 BS15-1701004-M2 BS15-1701019-M2 BS15-170102020-M2 BS15-1701021-M2 BS15-17028A BS15-1701029A BS15-1701031-M2 BS15-1701032 BS15-1701036A BS15-170-M2 BS15-170-M2 BS15-1701803 BS15-17 01803-M2 BS15-1701804 BS15-1701805 BS15-1701806 BS15-1701806-M2 BS15-1701807 BS15-1701807-M2 BS15-1701905-M2 BS15-1701907A BS15-1702001 BS15-1702001-M2 BS15-1702002 BS15-1702002-M2 BS15 -1702003 BS15-1702003-M2 BS15-1702004 BS15-1702004-M2 BS15-1702008 BS15-1702030 BS15-1702800 BS15-1702800-M2 BS15-17028015-17015-17015-17015-17028015-1701502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801502801501 BS15-1702902-M2 BS15-1702905-M2 BS15-2-1701902 BS15-2302001 BS15-2303005 BS15-2303800-M2 BS15-23-1701902 BS15-3-1701800 BS15-3-1701900 BS15-3-1701901 BS15-3729800- M2 BS15-41-1602801 BS15-50-3802900 Speed ​​Mechanical sensor with gear BS15-51-1701001 BS15-51-3802900 Speed ​​Sensor BS15-51-3802900S Speed ​​sensor BS15-G1-1602800 BS15-G1-1701001 BS15-G1-1701003 BS15-G1-1701004 BS15-G1-1701005 BS15-G1-1701006 BS15-G1-1701007 BS15-G1-1701800 BS15-G1-1701000 BS15-G1-1701900 BS15-G1-1701900 BS15-G1-1701900 BS15-1701-1701-1700-00-01 -M3 C07-300-00-M3 C07-400-00-M3 C07-600-00-M3 C07-600-0-M3 C07-700-00-00-M3 CHA-0004-092 DADF110492 DADF110720 DADF111290 DADF325052 DADF348074 Cam shaft Sensor DADF373212 Engine Oil Pan DADF507798 DAGC100190 DAGC100201 DALD100520 DALD190864 DALD343562-A DALD372751 DAMD008959 DAMD050536 DAMD096940 DAMD146707 DAMD151369 DAMD156604 DAMD157835 DAMD157837 DAMD1578-M2 DAMD158149 DAMD158824 DAMD161452 DAMD162780 DAMD162781 DAMD163358 DAMD169030 DAMD169592 DAMD169632-1 DAMD169632-3 DAMD169632-4 DAMD169632 -5 DAMD169637-1 DAMD169637-3 DAMD169637-4 DAMD169637-5 DAMD176964 DAMD184303 DAMD194294 DAMD194295 DAMD198128 DAMD301843 DAMD303375 DAMD303376 DAMD309756 DAMD309999 damper-Timing Tensioner DAMD310105 DAMD310538 DAMD310542 DAMD312441 DAMD314597 DAMD315662 DAMD315728 DAMD316191 DAMD316192 DAMD317670 DAMD320699 DAMD322146 DAMD322820 DAMD326641 DAMD327665 DAMD327666 DAMD329139-1 DAMD329139-3 DAMD342100 DAMD342907 DAMD359158 مهر و موم روغن میل لنگ عقب DAMD360936 DAMD371388 DAMD371389 DAMD372249 DAMD372249 مهر و موم روغن میل لنگ جلو DAMD3722322 DAMD3722327 DAMD3722327 DAMD3722327 DAMD37-BC DAMR497557 DAMR578755 DAMR953690 Clutch Pressure Dic DAMR953690 Clutch plate DAMR980425 clutch friction plate DAMS851388 Spark Plug DAUK299372-A D-BRILL DR2 F01R10S082 F6N6-1701104 F6N6-1701206 F6N6-MF140203 F6N6-MF140227 F6N6-MF140266 F6N6-MF240029 F6N6-MF241252 F6N6- MF430005 F6N6-MF450405 F6N6-MF472402 F6N6-MF472405 F6N6-MF472572 F6N6-MF472574 F6N6-MF660035 F6N6-MF660036 F6N6-SMA180860 F6N6-SMD000312 F6N6-SMD700207 F6N6-SMD701850 F6N6-SMD717670 F6N6-SMD718557 F6N6-SMD722632 F6N6-SMD722744 F6N6-SMD727670 F6N6 -SMD728088 F6N6-SMD733454 F6N6-SMD741818 F6N6-SMD744536 F6N6-SMD744537 F6N6-SMD744628 F6N6-SMD745798 F6N6-SMD746197 F6N6-SMD746220 F6N6-SMD746221 F6N6-SMD746397 F6N6-SMD746516 F6N6-SMD746711 F6N6-SMD746800 F6N6-SMD747282 F6N6-SMD747923 F6N6-SMD748247 F6N6-SMD748816 F6N6-SMD749478 F6N6-SMD755526 F6N6-SMD759556 F6N6-SMD762419 F6N6-SMD770438 F6N6-SMN168936 F6N6-SMN168937 F6N6-SMR518369 F6N6-SMR518370 F6N6-SMR518383 F6N6-SMR518393 F6N6-SMR534545 F6N6-SMR581382 F6N6-SMR98056 3 FRM-07 FRM-08 FRM-09 GJT452A001 GTV-2066 H79750-01-65 مهار کیسه هوا / سقف H79750-01-66 دسته تبدیل کیسه هوا H79750-01-67 مهار کیسه هوا / Steering H79750-01-68 Air Bag Harness /Passenger H79750-01-69 HJXLBZH REAR SHOCK ABSORBER REPAIR KITS J1313016 J1325037 J1335042 J5043420 JC630-1701923 JF1D6810000 JF9A7373000 JF9C6810000 JH999999 JJ1D1541346 JJ1D1541348 JJ1D6800800L JO6800100 JO6800300 JO6800500 JO6800600 JO6800700 JO6800800 JO6820100 JO6820200 JO6820300 JO6820400 JO6820500 JO6820600 JO6824000 JO6830100 JO6830200 JO6850000 JO6900100 JO6900150 JO6900180 JO6900300 JO6900700 JO6920600 JO6930100 JO6930200 JO6950000 JO7300100 JO7320100 JO7320500 JO9I6810100 JO9I7310000 JP1I6810100 JR1J7310000 JS6800170 JS6850000 JV6451201 JV6451202 JV6451203 JV6451204 JW5F16 Automatic gearbox JW5F18-1701101 JW5F18-1701103 JW5F18-1701104 JW5F18-1701105 JW5F18-1701106 JW5F18-1701107 JW5F18-1701108 JW5F18- 1701118 JW5F18-1701119 JW5F18-1701201 JW5F18-1701202 JW5F18-1701204 JW5F18-1701205 JW5F18-1701206 JW5F18-1701207 JW5F18-1701208 JW5F18-1701209 JW5F18-1701210 JW5F18-1701211 JW5F18-1701216 JW5F18-1701218 JW5F18-1701219 JW5F18-1701221 JW5F18-1 701222 JW5F18-1701224 JW5F18-1701301 JW5F18-1701401 JW5F18-1701403 JW5F18-1701507 JW5F18-1701512 JW5F18-1701518 JW5F18-1702001 JW5F18-1702005 JW5F18-1702007 JW5F18-1702008 JW5F18-1702009 JW5F18-1702011 JW5F18-1702512 JW5F18-2302301-01 JW5F18- 2302311 JW5F18-2302312 JW5F18-2302314 JW5F18-2302315 JW5F18-2302316 JW5F18-2302317 JW5F18-2302318 JW5F18B1-1701602 JW5F18B1-1701603 JW5F18B-1701501 JW5F18B-1701519 JW5F18B-1701606 JW5F18C-1601311 JW5F18C-1601320 RELEASE FORK SUBASSEMBLY JW5F18C-1601331 JW5F18C1601334 JW5F18C-1601334 CLUTCH SLAVE CYLINDER JW5F18C-1701001 JW5F18C-1701502 JW5F18C-1701524 JW5F18C-1701605 JW5F18C-1702002 JW5F18C-1702004 JW5F18C-1702006 JW5F18C-1702111 JW5F18C-1702112 JW5F18C-1702114 JW5F18C-1702116 JW5F18C-1702122 JW5F18C-1702123 JW5F18C-1702800 JW5F18C-1703000 JW5F18C- بلبرینگ رهاسازی 1703001 JW5F18C-3729100 JW5F21A1601330- بلبرینگ کلاچ JW5F231601330 JW5F23-1601330 آزاد کننده, یاتاقان آزاد کننده کلاچ JW5F23-1601330DS, کلاچ JW5F23-1601332 JW5F23-1601333 JW5F23-1701005 JW5F231701006 مهر و موم روغن- DIFFERENTIAL JW5F23-1701006 Oil Seal JW5F23-1701102 JW5F23-1701109 JW5F23-1701110 JW5F23-1701111 JW5F23-1701112 JW5F23-1701116 JW5F23-1701117 JW5F23-1701207 JW5F23-1701212 JW5F23-1701223 JW5F23-1701503 JW5F23-1701504 JW5F23-1701505 JW5F23-1701506 JW5F23- 1701508 JW5F23-1701509 JW5F23-1701510 JW5F23-1701511 JW5F23-1701513 JW5F23-1701514 JW5F23-1701516 JW5F23-1701517 JW5F23-1701521 JW5F23-1701522 JW5F23-1701523 JW5F23-1701601A JW5F23-1702003 JW5F23-1702112-04 JW5F231702113 OIL SEAL JW5F23-1702113 JW5F23- 1702117 JW5F23-1702118 JW5F23-1702119 JW5F23-1702120 JW5F23-1702121 JW5F23-1702401 JW5F23-1702402 JW5F23-1702501 JW5F23-1702502 JW5F23-1702503 JW5F23-1702504 JW5F23-1702505 JW5F23-1702506 JW5F23-1702507 JW5F23-1702508 JW5F23-1702509 JW5F23-1702510 JW5F23 -1702511 JW5F23-2302302 JW5F23-2302313 JW5R30-1701005 JW5R30-1701515 K323 K407 KAV-3329 L00004 درب صندوق عقب L00004 L00004 L00004 درب صندوق عقب نیکل Mold-01 L0287275-02 L0287275B-01 L0287276-01 L0287276B-01 L0287280-01 L0287280B-01 L0287282-02 L0287282B-01 L0287283-01 L0287283B-01 رله LN8107042A1 مونتاژ مقاومت سرعت متغیر LP571 M24000576 M2NSN13K M-4РК0775 M92000080 30A ( HF ) رله M92000084 M92000085 M92000086 M92000087 M92000130 70A ( HG ) رله M92000144 M92000145 M92000146 M92000147 M92000149 M92000193 30A ( HG ) رله M92000241 M92000242 M92000375 M92000376 M92000420 M92000523 30A ( CHNT ) رله M92000524 70A ( CHNT ) رله M92000540 M92000569 70A ( HF ) رله M92000570 40A MA125934 MA145188 MD014929 MD040598 MD087060 MD095402 MD102782 MD125376 MD138993 MD138993 MD156604 MD156604 MD156604 تایمینگ MD156604 (بین المللی & اکس) MD180360 MD182295 MD182537 MD183240 MD183525 MD185674 MD185675 MD191470 MD207927 MD207929 MD300702 MD304933 MD309999 Timing Tensioner MD320808Y Cylinder Head Assy MD322521 MD324930 MD326780 MD327107 Cam Shaft Sensor MD329639 MD329931 MD330008 MD330896 MD331103 MD332035 MD338590Y MD339640 MD343565 MD351820 MD352473 MD356178 MD362903 MD362907 MD375622 MD376058 MD376687 MD377561 MD628176 Idle Speed ​​Regulator 1.6/ AT MD704947 MD706185 MD722744 Clutch release bearing MD730979 MD741818 MD747300 MD748879-2 MD755526 MD758691 MF140211 MF140213 MF140216 MF140233 MF140407 MF140417 MF660034 MF660038 MF660065 MN119956 MN128497 Timing Repair Kits MN128498 MN130452 MN130493 CLUTCH HOUSING SUBASSY MN130493DS MN132443 MN137919 SPARK PLUG SUBASSY MN137944 MN143664 WATER PUMP SUBASSY MN143855 PRESSURE SENSOR MN143855 /1865A182 سنسور فشار MN153038 MN155743 MN158124 MN158126 MN158130 MN158733 MN163617 MN163916 MN163NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNINN MN168762 MN176325 MN176325 MN176325 MN176325 MN176325 MN176325 MN176325 MN176325 MN176325 MN176325 MN176325 MN176325 MN176325 183782 MN183823 O-RING MN183906 MN187260 MN187261 MN187262 MN187263 MN187264 MN187265 MN187266 MN187267 MN187268 MN187269 MN187270 MN187271 MN187272 MN187273 MN187274 MN187275 MN187276 MN187277 MN187278 MN187279 MN187280 MN187281 MN187282 MN187283 MN187284 MN187285 MN187286 MN187287 MN187288 MN187289 MN187290 MN195370 CYLINDER GASKET MN195528 MN195583 MN195628 MN195746 GASKET MN195757 MN195758 MN195759 MN195760 MN195761 MN195762 MN195763 MN195841 شیلنگ رادیاتور MN195842 شیلنگ رادیاتور MN195843 MR212302 MR281869 MR420734 سنسور میل لنگ (AT) سنسور اکسیژن MR514430 (پایین تر)-4G18-AT MR534354 MR534577 MR967951 MR983290 gearbox oil Pan MR983448 MR984061 MR984080 MR984189 GUIDING CHAIN ​​LEVER SUBASSY MR984190 TENSIONER LEVER SUBASSY MR984193 MR984195 MR984196 MR984260 Intake Valve MR984261 Exhaust Valve MR984263 MR984264 MR984265 MR984349 MR984458 PISTON WITH PIN MR984778 MR994420 MR994467 MR994778 MS101204 MS471101 MS851388 MW250838Y MW250840 MW250855Y MW250866 MW250871 MW250872 MW250885 MW250937 سنسور ضربه MW250938 سنسور کولانت MW250954Y MW250963 کویل جرقه زن MW250963….7 MW250963G MW251014 MW251025 CRANKSHAFT ANGLE SENSOR MW251026 CAM POSITION SENSOR MW251035 MW251036 OIL DIPSTICK SUBASSY MW251066 MW251085 MW251117 MW251118 MW251119 MW251130 MW251188 MW251189 MW251191 Crankshaft Assy MW251216 MW251217 MW251229 MW251251 MW251252 MW251822 MW252025 THROTTLE BODY SUBASSY MW252026 MW252141 MW252157Y MW300311 MW300312 Connecting Rod Bearing MW300314 Piston Ring Set MW300334 MW300391 MW300417 PAH3M00005 PK3459314 BRACE ROD HOOD BOM BOM PP12239014 QJXLBZH کیت های ترمیم کننده شوک جلویی QR631-3729100 R134A R5A4-SMD757546 S1258A002 SLOWCH BLOCK S6710901 3407001 STEERING PUMP SHF342287810 RR DOOR POWER WINDOW REGULATOR ASSEMBLY SHF342287820 RR DOOR POWER WINDOW MOTOR ASSEMBLY SHF342287910 RL DOOR POWER WINDOW REGULATOR ASSEMBLY SHF342287920 RL DOOR POWER WINDOW MOTOR ASSEMBLY SHF-3463104 FRONT BUMPER LH PLATE SHF-3463105 FRONT BUMPER RH PLATE SHF-3463106 REAR BUMPER LH PLATE SHF-3463107 سپر عقب RH درپوش باک مایع ترمز SHF-35050001 SHF350500012J10, مجموعه پمپ روغن ترمز SHF-8218046 SHG-5207002, ماشین لباسشویی SHG5207004 POWER WASHING PUMP SEMBLY (دو طرفه) یک طرفه (دو طرفه) SHG-5207004-01 SHH3502050 RL DRUM TYPE BRAKE TOE ASSEMBLY SHH-3502050 RL Brake Shoe Assy SHH3502051 RR RRUM TYPE BRAKE Toe ASSEMBLY SHH-3502050 3502056 سیلندر اصلی ترمز assy SHH3502056 ترمز چرخ عقب سیلندر SHH-3502056 سیلندر اصلی ترمز assy SHH-3502060 SHH-3502061 3502066 brake master cylinder assy SHH-3502066 brake master cylinder assy SHJ-8202001 SHJ-8202002 SHJ-8202003 SHJ-8202004 SHJ-8202005 SHJ-8202006 SHJ-8218020 SHJ-8218020-01 SHK-8218020 SHZ-10000002 SHZ-1000001 SHZ-1703005 SHZ -2200001 Outer C V Joint SHZ-2200011 C V Joint Service KIT SHZ-2200020 SHZ2200025 RF JOINT SHZ-2200025 Outer C V Joint SHZ-2200026 C V Joint Service KIT SHZ2200027 GI JOINT SHZ-2200027 Outer C V Joint SHZ-2200028 C.V Joint kits inner SHZ-2200031 کیت خدمات مشترک GI SHZ-2200032 SHZ-2200033 بخش کیت تعمیر AC SHZ-2200034 بخش AC SHZ2200034 کیت های تعمیر کاملاً SHZ-2200039 SHZ-2200040 کیت های تعمیر داخلی کاملاً SHZ-2200041 SHZ-2200043 SHZ-2200044 SHZ-3050001 SHZ-3050001 SHZ-3050001 SHZ-3050002 SHZ -3050003 SHZ-3050004 SHZ-3291009 SHZ-3400004 SHZ-3400007 SHZ-3400008 3400009 مونتاژ اتصال توپی داخلی SHZ3400009 مونتاژ اتصال توپی داخلی SHZ-3400009 مجموعه اتصال توپی داخلی SHZ3400010 میله بند خارجی L SHZ-3400010 میله اتصال خارجی LH Assy-LH OUTER BALL JOINT ASSY 3400011 بیرون تای راد آر 3400010 میله کراوات خارجی LH Assy-LH OUTER BALL JOINT ASSY SHZ3400011 Rod Outer Tie Rod R SHZ-3400011 RH Outer Tie Rod Assy SHZ-3421812 SHZ-3421818 SHZ-3478207 Key (با کنترل از راه دور) SHZ3478208 SHZ-3501001 PAD BRAKE FRONT SHZ-3501002 SHZ-3501003 SHZ-3501018 SHZ-3501019 SHZ-35010102010201020201020101021 SHZ-3501022 SHZ-3501023 SHZ-3501029 SHZ-3501030030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303010 -3501043 SHZ-3501044 SHZ-3501045 SHZ-3501047 SHZ-3501048 SHZ-3501049 SHZ-3501050 SHZ-35010-SHZ-3501052 SHZ-3501060 SHZ-3501061 SHZ-35010101062 SHZ-35062 SHZ-35062 SHZ-35062 SHZ-350101010101010 3501069 SHZ-350108 SHZ-3501080 SHZ-3501081 SHZ-3501082 FRONT BRAKE PAD SHZ-3501083 FRONT BRAKE PAD SHZ3501084 Front brake pad SHZ-3501084 Front brake pad SHZ-3501085 REAR BRAKE PAD SHZ-3501087 SHZ-3501088 SHZ-3501088XY SHZ3502050/3502051 SHZ-35050011 SHZ-35050012 SHZ-35050015 DRIVE SHAFT ASSEMBLY SHZ-35050016 SHZ-35050017 SHZ-3712001 SHZ-3712002 SHZ-3724001 SHZ-3724002 SHZ-3724003 SHZ-3724004 SHZ-3726001 SHZ-3732001 SHZ-3772001 SHZ-3772002 SHZ- 3772004 SHZ-3772005 SHZ-3772006 SHZ-3772007 SHZ-3773001 SHZ-3773002 SHZ-3773003 SHZ-3773006 SHZ-370Z33007 SHZ-3773007 SHZ-3773007 774004 SHZ-3774004 SHZ3774005 SHZ-3774005 SHZ-3774006 SHZ-3774007 SHZ-3777001 SPER0-3976009 Shz-3976009 SHZ-3978113 SHZ-402162162 SHZ-422 SHZ-422 SHZ -402162 SHZ -01 SHZ-4218030 SHZ-4276999 DOOR LOCK ASSY SHZ-4538204 RH OUTER BALL JOINT SEMBLY-A0 SHZ-4538205 LH OTER BALL JOINT ASSEMBLY--A0 SHAZ-5-70SHA 2--70SHA 2--70SHA 2--70SHA 2--500SH500Z 2--70SHA 2--70SHA 2--700SH500Z 2--700SH500Z 2--700SH5000 A4 SHZ-5708004-A3 SHZ-5708004-A4 SHZ-8203005 SHZ-8203006-T2 SHZ-8203007 SHZ-8218001-T2 SHZ-8218001-T2 SHZ-8218001-T2 SHZ-8218006-8218006-8218006-8218006-8218006-8218006-8218006-T218006-T218006 SHZ-9901005 SMB113038 SMD050316 SMD050317 SMD095402 SMD103148 SMD132260 SMD133317 SMD1389933 سوئیچ فشار روغن SMD159502 SMD1595- SMD179909 SMD181032-M1 SMD182537 SMD183240 SMD183547 SMD184303 SMD185528 ​​SMD187277 SMD193027 SMD198128 SMD303177 SMD308787 P.C.V VALVE SMD311570 SMD313405 SMD315301 SMD317089 SMD317862 SMD326780 SMD327170 SMD327493 SMD327503 SMD328088 SMD334300 oil sump SMD337364 SMD343563 SMD343565 SMD345964 SMD356178 SMD359158 SMD359158-M1 SMD360935 OIL FILTER ASSY SMD360935S OIL FILTER ASSY SMD365697 SMD366260 SMD374877 SMD713228 SMD-722746 کلاچ Realese بلبرینگ M2 /1.8/ Manual Transmission SMD749759 SMD771675 SMF140202 SMF140203 SMF140205 SMF140206 SMF140207 SMF140209 SMF140223 SMF140225 SMF140233 SMF140235 SMF140268 SMF140276 SMF240059 SMF241251 SMF241286 SMF244896 SMF450005 SMF472403 SMF665541 SMN119493 SMN137236 SMN137238 SMN137919G SPARK PLUG SUBASSY SMN195556 SMR258418 SMR985187 SMS660225 SMS851387 SMS851388 SMW250025 SMW250043 SMW250044 SMW250049 SMW250050 SMW250118 SMW250128 SMW250129 Crank Shaft Sensor SMW250227 SMW250314 SMW250352 SMW250353 SMW250354 SMW250367 SMW250390 SMW250393 SMW250414 SMW250581 SP13069220 Mirror RRViewin TB00155 TB00261 V4B1S2551A011 V4B1SMR410807 V4B1SMR534360 V4B1SMR980942 V4B2S2528A054 V4B2SMA845086 V4B2SMN168200 V5A1SMB092034 Y1156-10100 Y1436-D0020 Y1436-D0040 Y1436-D0140 Y1439-D0050 O-RING-Ø16 Y1439-D0080 O-RING Φ8 Y1439-D0110 O-RING-Ø12 Y1500-10010 Y1500-10050 دمنده تهویه مطبوع Y1502-10080 Y1502-10090 Y1502-40130 Y1515-A0020 Y1515-A0020 Y1500-A0020 EXPANSION VALVE Y1501 Y1501-A0020 EXPANSION VALVE Y1501-Y1501 مقاومت با سرعت متغیر ASSY Y1540-10120 مقاومت با سرعت متغیر ASSY Y1540-10140 مقاومت با سرعت متغیر ASSY Y1700-A0040 Y1700-A0100 Z1700-A0100 Evaporator Assy Y4020 3420242030 عقب-راک-راست-جلو-کاور 3420243030 عقب - رک - چپ - جلو - روکش 3420245030 REAR-RACK-LEFT-REAR-COVER 3420244030 REAR-RACK-RIGHT-REAR-COVER 3410997 درب-عقب-تزئینی-مقاله-LH-کراس 3410999 درب-جلو-مقاله-تزیینی-LH-Cross 3410998 درب - جلو - دکوراتیو - RH - CROSS 3420241030 چمدان-قفسه-LH 3420240030 چمدان-قفسه-RH 3097961 آستانه-بلک-فیلم-LH BJ3911900Y پنل عقب مونتاژ 3005699W قاب آفتابگیر 3005706W سانروف WATER GUIDE 3489033A8 3489033A8 4510081030 رک سمت چپ نقره ای 4510082030 قفسه سمت راست نقره ای 3090000AM سمت چپ آفتابگیر (با هشدار) 4546001AM CARPET SCUFF Strip ASSY-FL 4547001AM CARPET SCUFF Strip ASSY-FR 3467020AD GLASSES BOX ASSY 3467020A9 GLASSES BOX ASSY BJ341011101Y ASSY BJ341011101Y FENDERY FENDERY510 42780003 3020349 صفحه صورت با بازشوی مرکزی SHZ397600901 سوئیچ جرقه زنی SHZ3421818 کلید کارت هوشمند کارتی خالی 4093540 کمپرسور 3496057A9 مجموعه کنترل ترمز دستی 3467006A9 LH SUN WISOR ASSEMBLY 3467011A9 RH SUN WISOR ASSEMBLY (سانروف با آینه روشویی ) 3006149 تسمه آجدار 3471002A9 لامپ داخلی جلو (سوئیچ لامپ ترمز سوئیچ فشار 3496057-A8 PARKING Brake CONTRL ASSEMBLY مشکی 3496057-A9 ترمز دستی کنترل مونتاژ کرم) 3007949 کمک فنر جلو RH H220/H230 3008175 BUMPER-FASCIA-RR 3501088 200 لنت های جلو 3501084 لنت های جلو A H320 3501067 300 لنت های عقب 3502050 لنت های سم عقب 300 3502060 عقب سمت چپ 200 لنت های سم 3502061 لنت های سم عقب سمت راست 200 4211017 سيني بالا چراغ چپ 200 4211016 سيني بالا چراغ راست 200 4211041 سيني بغل راديات چپ 200 4211040 سيني بغل راديات راست 200 3442003A8 طاقچه کرم 320 3442003-TH 3442003-TE طاقچه مشکی 320 3481876 رادیاتور مونتاژ در 4095003 سوئیچ پدال کلاچ 6335021 LH V ROCKER ARM ASSEMBLY 6335022 RH V مونتاژ بازوی راک 6397039 بند فرمان FL-با ABS 6397030 بند انگشت فرمان جلو-با ABS 4537007 مونتاژ نوار FL LINK 4537008 FR LINK BAR ASSEMBLY 6326007 مونتاژ نیم محور LH 6326008 مونتاژ نیم محور RH SHZ-6038070-02 مجموعه مفصل توپ بیرونی LH SHZ-6038070-01 مجموعه مفصل توپ بیرونی RH 6335019 LH V ROCKER ARM ASSEMBLY 6335020 RH V مونتاژ بازوی راک 6097045 ABS با بند فرمان,FL 6097046 ABS با بند فرمان,FR 6026003 مونتاژ نیم محور LH 6026004 مونتاژ نیم محور RH 5419033 مونتاژ آینه عقب برقی LH 5419032 مونتاژ آینه عقب برقی RH(بدون سنسور) 3095704 مونتاژ آینه عقب برقی LH 3095705 مونتاژ آینه عقب برقی RH 5477001 مونتاژ چراغ جلو-چپ 5477002 مونتاژ چراغ جلو-راست 6377003 A1-12-مونتاژ چراغ جلو – ترک کرد 6377004 A1-12-مونتاژ چراغ جلو – درست 5577001 مجموعه چراغ جلو-LH 5577002 مجموعه چراغ جلو-RH 5477005 LH BODY TAIL LAMP SEMBLY 5477006 مونتاژ چراغ دم بدنه RH 6377005 چراغ عقب ASSY-LH 6377006 چراغ عقب ASSY-RH 5477028 RR مونتاژ لامپ معکوس 5477027 مونتاژ لامپ دنده عقب LH 6077007 مونتاژ چراغ مه شکن عقب 6377013 مجموعه چراغ مه شکن جلو-LH 6377014 مجموعه چراغ مه شکن جلو-RH 6077013 LH مه شکن کاوش مجمع 6077014 روکش مه شکن راست 5577009 روپوش LH TRIM 5577010 پوشش RH TRIM 5463012 مونتاژ توری رادیاتور 5530030 مشبک پایینی سپر جلو 5563012 مشبک ورودی پایین سپر 6035018 مونتاژ انحراف هوای پایین موتور 5532050 تخته تریم پایین موتور BJ-5411034-01-Y مجموعه براکت ماژول جلو BJ-5511034-Y مجموعه پرتو رادیاتور 5591028 کابل A-Hod موتور (2-MDLSX 1486531-00-A PRYOTECHNIC BATTERY DISCONNET 1004635-00-A کیت میدانی فیوز PYRO — بسته) 6391037 کابل A-Hod موتور 4581006 مونتاژ جعبه انبساط 6381105 فن الکترونیکی و جعبه انبساط 6079005 مونتاژ بدنه مخزن مایعات شستشو (بدون برف پاک کن عقب) 5479005 مونتاژ بدنه مخزن مایعات شستشو (با برف پاک کن عقب) 3102700 تانکر شستشو(بدون برف پاک کن RR) 5579003 مجموعه مخزن مشروب شستشو (با برف پاک کن عقب) 3414041 قفل داشبورد – سیاه و سفید SHZ-3976009-01 کلید چرخان 300 سلسله 3104286 بلبرینگ موتور 3003731 تابه روغن گیربکس SMR9832290 3481022 JINBEI HAICE MOTOR FAN ASSY 3486041 3000121 سر سیلندر SUBASSY 3106840-R 3104502 FL DOOR GUIDE GROOVE SEAL Strip SHZ-8218060 BJ3907307Y چراغ عقب-LH صندلی ثابت 3910056 نوار آب بندی داخلی, RR T06280006 شیشه سقف (با مهر و موم) JW5F181701101 شفت ورودی JW5F181701207 1ST DRIVEN GEAR Assy 3496021 کابل ترمز-دیسک نوع 3414041TH قفل جعبه دستکش 3414041A8 قفل جعبه دستکش JW5F181701103 مجموعه حلقه همگام ساز JW5F181701301 دنده معکوس ASSY 3489140 لوله هوا به چهره قسمت میانی زیر مجموعه 3107036A8 میز کنترل مرکزی 3300003 CLUTCH CASING 3414040TE GLOVE BOX ASSEMBLY JW5F181701210 5 دنده دنده Riven JW5F181701208 4 دنده DIVIVINNIVINIVER JW5F2317011 SANGRIVINIZER JW5F181701403 REVERE SHAFT SHAFT JW5F18181701201 OUT OUTER JW5F18181701201 3437011 فنر جلویی فنر-MT 3476001AE FL DOOR POWER WINDOW SWITCH 3459628TE HOOD-RELEASE-HANDLE Y1515A0020 EXPANSION VALVE 3976009 کانکتور سوئیچ جرقه زنی 3419001E مونتاژ آینه عقب دستی 3102182/3102183/3106422 1رینگ گاز خیابان/ حلقه گاز دوم/ حلقه روغن مونتاژ SHZ3978113 ریموت کنترل بدون کلید SHZ3501061 SHZ3501060 SHZ3501081 SHZ3501080 3421704 تابه روغن BG3911900Y 45000P23000P – سگک کمربند ایمنی TRANS PAH3M00016 GLASS-RUN 3016222TE FL 3910053 RL DOOR GUIDE GROOVE SEAL Strip 3953008-AB RR SOFT VELVET SEAT BACK ASSEMBLY SDR-FH330 تشک کف 3910054 RR DOOR GUIDE GROOVE SEAL Strip SDR-DRLH330 چراغ روشنایی روز (سفید) 3963055/3963052 ترمز چراغ سپر عقب B265-1560 HUB B243-1560 HUB B242-1565 HUB B204-1665 HUB 3097036 پوشش پایین جعبه فیوز–کابین موتور 3097035 روکش بالایی جعبه فیوز-کابین موتور 3459214 1701711-MF513A31 CASING RIGHT 1701721-MF513A31 LEFT CASING 1709401-MF513A01 SHAFT INPUT BEARING 1709454-MF513A01 BEARING BEARING-4-MAFTEED-MFEED-MFEED-MF513A01 RING SYNDRAGED-MF51-MF51-SYNDRAGE RING 170124440-MF5124440120120120120120120120120120120 دنده, شفت ورودی 1701435-MF513A01 حلقه دنده سینکرونایزر 5-Speed ​​1700406-MF513A01 SYNCHRONIZER COMP- 5Th Th 170111111-MF513A01 شافت ورودی 1709453-MF513A01 3RD-SPEED GEAR SHAING BEDLING 1701230-MF513A01 3RD-SPEED INTUPH SHAFT 1701433A3A31 3RD-SYNDICIZER SYNDCONIZER GEAR 1700404-MF513A013A01- با سرعت بالا 1709420-MF513A01 SHAFT واسطه RH BEARING 1709452-MF515A01 2ND-SPEED GEAR RILLER BEARING BEARING 1701320-MF513111-MIDIATIATION GEAR 1701331-MF513A01 GEARE GEAR 1701331-MF513A01 3RD-SPEED SHAFT 5TH-SPEED GEAR 1709430-MF513A01 INTERMEDIATE SHAFT LH BEARING 1701131-MF513A31 INTERMEDIATE SHAFT 1709451-MF513A01 1ST-SPEED GEAR NEEDLE ROLLER BEARING 1701310-MF513A31 INTERMEDIATE SHAFT 1ST-SPEED GEAR 1700601MF515A01 LOW-SPEED SYNCHRONIZER GEAR RING 1700405MF515A01 SYNCHRONIZER ASSY- پوشش دیفرانسیل سرعت پایین 2303411-MF513A01 4227001 کنترل انتقال Bracket Assembly MT 1702253MR510A01 جعبه های دنده با هم جعبه 1700531-mf513a31 دنده تغییر مکان جابجایی شافت انتقال 170221-MF513A01 3RD1414-SIFTRICTION 1702421-MF513A013A01 3RD/4THEED SHIFT 17021-MF513A01 3RD/4-SIFT 17021-MF513A01 3RD/4-SPEED -MF513A01 معکوس Cantalever 1700505-MF513A01 5th Reverse Shift Shift Lever Lever JW5F18C3729100 سوئیچ لامپ عقب ASSY ASSY JW5F18C1701001 مسکن انتقال JW5F18C1702111 CONTROL CANTRACING JW5F18C1702002 SLAING SLAINGMBLYIDE- 1ST/2ND SHIFTING JW5F181702001 SHIFTING 1ST/2ND SHIFTING FORK JW5F18C1702004 زیر مجموعه ریل کشویی- 3RD/4TH SHIFTING JW5F231702003 3RD/4TH SHIFTING FORK JW5F18C1702006 زیر مجموعه ریل کشویی- 5TH/R SHIFTING JW5F181702005 5TH/R SHIFTING SHIFTING FORK JW5F18C1601311 CLUCH CASING JW5F18C1601320 Release FORK SUBASEMBLY JW5F23170101005- 1ST/2ND SYNCHRONIZER JW5F181701104 4TH DRIVING GEAR ASSY JW5F231701109 4TH/5TH SYNCHRONIZER RING JW5F181701218 RING GEAR-LEVER JW5F18170104 RING GEAR-LEVER JW5F181501- 5TH/همگام‌ساز معکوس JW5F181701105 هاب و آستین- 3RD/4TH SYNCRONIZER JW5F231701116 OIL SEAL Y154010010 مجموعه مقاومت بدون پله Y150010040 مونتاژ موتور دمنده 3106862 ENCLOSURE-BOARD-RH 3106860 تخته محفظه LH 3106848 گلگیر-حفاظ-LH 3106850 FENDER-PROTECTOR-RH CP3436001070 SHZ3501082 SD6V12EB1939 کمپرسور AC CP3436001090 3107591 LN8107004A1 bm1650cc bm1500cc 1701320MF515B01 1700503MF513A01 1709110MR508A01 1702421MF513A01 1702241MF513A01 1700505MF513A01 1700406MF513A01 1700404MF513A01 1701331MF513A01 1701341MF513A01 1701351MF513A01 1701310MF513A31 1701560MF515B01 1701433MF513A31 1701435MF513A01 1701434MF513A01 1701320MF513A31 4211040Y 4211041Y BJ4207400Y BJ3907400Y Y115610060 3414094 3097035/36/37 3378002 3378001 3106009 3052612-SH 3002694-03 3002695-03 3002696-03 3002693-03 3398620 3457015 3483001-01 میز مهر و موم میل لنگ NQL-4A91-ZC NQL-FRV 5207010-05A پمپ برف پاک کن MF660-038 3015481 اجزای لوله خروجی آب 3000784 قرقره میرایی میله لنگ پیستون 3496027 کابل پارکینگ PIPE-RH 3496026 کابل پارکینگ PIPE-LH 3102209 کیت – مسکن SMD311570 1.5 SHZ3478207 کلیدهای خالی (با کنترل از راه دور) 3090284 تراشه هسته امنیتی SHZ5708002W سانروف WATER GUIDE RH SLIDE BLOCK SHZ5708003W سانروف WATER GUIDE LH SLIDE BLOCK 4559623 براکت کابل بکشید- کاپوت موتور SHG5207002 مونتاژ پمپ شستشوی برقی (یک طرفه) 3102180 3005100 3486039 3493238 SHZ35050012 4293140 4289122 4214210 4289121 3109307 3106567 45000-P23000 5475006 5463142 پوشش جلویی براکت 46321-23000 4286022 3427031 4297001
  برلیانس خودکار,برلیانس v5، قطعات یدکی برلیانس,برلیانس خودکار,برلیانس خودکار,FAW 3501305-B1 سیلندر ترمز چرخ جلو چپ جلو,برلیانس خودکار,برلیانس خودکار,برلیانس خودکار,برلیانس h220، برلیانس نسخه 3، برلیانس h530، برلیانس h330,

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  1 + 4 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات