دنیای قطعات خودرو

» دنیای قطعات خودرو

 • BYD L3 Dry-type Dual Clutch OEM BYD6DT25

  دسته بندی و برچسب ها:
  دنیای قطعات خودرو , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  BYD L3 Dry-type Dual Clutch OEM BYD6DT25,6DT25-1600010 Assy دو کلاچه نوع خشک

  استعلام

  مشخصات فنی

  BYD L3 Dry-type Dual Clutch OEM BYD6DT25,6DT25-1600010 Assy دو کلاچه نوع خشک
  BYD L3 Dry-type Double Clutch Assy,BYD L3 dual-clutch transmission,BYD L3 twin-clutch transmission,BYD L3 double-clutch transmission,BYD L3 dry-type two-speed dual-clutch transmission,BYD L3 dry double-clutch,BYD L3 Dry-type Dual Clutch,
  SMN153038 19.02.2300F6018 SMN153266 19.02.1800F6003 SMN155099 19.02.0200F6001 SMN155162 19.02.1500F6001 SMN155356 19.02.1000F6008 SMN155372 19.02.0400F6004 SMN156462 19.02.1700F6002 SMN158291 19.02.2000F6002 SMN158387 19.02.0500F6010 SMN158596 19.02.2200F6002 SMN158943 19.02.0800F6021 SMN158991 19.02.0800F6007 SMN163139 19.02.2300F6016 SMN163381 19.02.0200F6002 SMN171073 19.02.1700F6005 SMN171766 19.02.1700F6004 SMN176591 19.02.0800F6023 SMN176593 19.02.0800F6022 SMN183396 19.02.0600F6017 SMN183397 19.02.0600F6018 SMN183398 19.02.0600F6019 SMN183399 19.02.0600F6016 SMN195137 19.02.1500F6004 SMR188046 19.02.1800F6005 SMR224500 19.02.1800F6006 SMR507269 19.02.1700F6013 SMR571776 19.02.1800F6008 SMR578298 19.02.1900F6002 SMR578768 19.02.2300F6006 SMR578861 19.02.2300F6019 SMR578913 19.02.1900F6001 SMR984375 19.02.0700F6008 SMR984778 19.02.0900F6006 SMR985119 19.02.2300F6010 SMR985138 19.02.1300F6008 SMR985187 19.02.1600F6002 SMR988175 19.02.1300F6002 SMR988406 19.02.1300F6010 SMR994497 19.02.0800F6013 SMR994498 19.02.0800F6017 SMR994643 19.02.2200F6001 SMR994768 19.02.2000F6004 SMR994968 19.02.0700F6004 SMR994969 19.02.0700F6002 SMS241071 19.02.0500F6003 SMS401428 19.02.0200F6006 SMS471104 19.02.0300F6009 SMS471111 19.02.0300F6010 SMS642310 19.02.1300F6013 SMS660236 19.02.1300F6009 SMS660240 19.02.1500F6006 SMS661142 19.02.0300F6001 SMS661160 19.02.0200F6011 SMS661162 19.02.0200F6009 SMW250821 19.02.1500F6015 SMW250822 19.02.2300F6009 SMW250824 19.02.2300F6008 SMW250825 19.02.0400F6007 SMW250831 19.02.1900F6004 SMW250832 19.02.0100F6004 SMW250843 19.02.1800F6038 SMW250976 19.02.2100F6001 SMW299973 19.02.0100F6002 TT107-110 19.01.0600F6003 TT107-210 19.01.0600F6002 WC23-00-16 19.10.1200F6006 WCF30-00-16 19.10.1200F6007 Z2-01-2 19.05.5000F6003 ZK-SH02A 19.01.0200F6008 17.10.0100F3002 17.10.0100F3003 17.10.0100F3004 17.10.0100F3007 17.10.0100F3008 17.10.0100F3010 19.01.0100F6009 19.01.0100F6010 19.01.0100F6011 19.01.0100F6013 19.01.0100F6014 19.01.0100F6015 19.01.0100F6016 19.01.0100F6017 19.01.0100F6019 19.05.5000F6004 19.06.1000F6011 19.06.1000F6012 19.06.1200F6018 19.06.1200F6023 19.06.1200F6024 19.07.1100F6015 19.07.1100F6016 19.10.2000F6006 19.10.2000F6007 19.10.2000F6008 19.10.2000F6009 17.03.1600F3004 17.04.0400F3009 17.04.1400F3005 17.04.1400F3006 17.04.1400F3013 17.04.1600F3005 17.04.1600F3006 17.04.1700F3005 17.04.2100F3016 17.04.2100F3020 17.04.2800F3046 17.04.GZF3CD001 17.04.GZF3CD002 17.04.GZF3CD003 17.04.GZF3CD004 17.04.GZF3CD005 17.04.GZF3CD006 17.05.0200F3011 17.05.0200F3012 17.05.0200F3013 17.05.0200F3022 17.05.0200F3023 17.05.0200F3024 17.06.1100F3015 17.09.0100F3015 17.09.0100F3016 17.09.0100F3017 17.09.0100F3042 17.09.0100F3045 17.09.0100F3046 17.10.0100F3001 17.10.0100F3011 17.10.0100F3012 17.10.0100F3013 17.11.0200F3029CNG 17.11.0200F3036CNG 20.02.4700F0013 16.02.00TY003G 16.02.00TY013G 20.01.1100F0026 20.01.1100F0031 20.01.1100F0035 20.01.1100F0036 20.01.1100F0058 20.01.1100F0060 20.01.1100F0061 20.01.1100F0063 20.01.1100F0066 20.01.1300F0024 20.01.1300F0025 20.01.1300F0026 20.01.1300F0027 20.01.1300F0028 20.01.1300F0029 20.01.1300F0030 20.01.1300F0031 20.01.1400F0021 20.01.1800F0013 20.01.1900F0003 20.01.1900F0004 20.01.2200F0001 20.01.2200F0012 20.01.2200F0013 20.01.2300F0006 20.01.2300F0017 20.01.2300F0018 20.01.2300F0021 20.01.2300F0023 20.01.2300F0024 20.01.2300F0025 20.01.2300F0026 20.01.2300F0027 20.01.2300F0028 20.01.2300F0029 20.01.2300F0031 20.01.2300F0033 20.03.1900F0009 20.03.1900F0010 20.03.1900F0011 030000 0400000 101010 101010 1212 1313 17.01.4000F3029 17.01.4100F3014 17.01.4100F3026 17.01.4100F3043 17.01.4100F3067 17.01.4100F3089 17.01.4100F3094 17.01.4100F3095 17.01.4100F3096 17.01.4100F3098 17.01.4100F3099 17.01.4100F3114 17.01.4100F3122 17.01.4100F3139 17.01.4100F3147 17.01.4100F3150 17.01.4100F3152 17.01 .. 17.02.1500F3012 17.02.1500F3013 17.02.1500F3014 17.02.1500F3015 17.02.1500F3016 17.02.1500F3017 17.02.1500F3018 17.02.1500F3034 17.02.1500F3035 17.02.1500F3069 17.02.1500F3075 17.02.1500F3077 17.02.1500F3082 17.02.1500F3091 17.02.1500F3116 17.02.3200F3028 17.03.01F3AT031 17.03 .0200F3048X 17.03.0200F3049X 17.03.0300F3012 17.03.0300F3013 17.03.0300F3018 17.03.0400F3069X 17.03.0700F3005 17.03.0700F3022X 17.03.0700F3023X 17.03.0800F3001 17.03.0800F3002 17.03.0800F3003 17.03.0800F3004 17.03.0800F3013 17.03.0800F3014 17.03.0800F3024X 17.03.1200F3023 17.03.1200F3027 17.03.1200F3028 17.03.1400F3015 17.03.1400F3016X 17.03.1500F3026X 17.03.1600F3032 17.03.2100F3018 17.03.2100F3019 17.03.2100F3020 17.03.2400F3042X 17.03.2400F3043X 17.03.2400F3044X 17.03.2400F3045X 17.03.2500F3002X 17.03.2600F3002 17.03.2600F3003 17.03. 2600F3010 17.03.2600F3032 17.03.2600F3051 17.03.2600F3069X 17.03.2600F3073x 17.03.2600F3084X 17.03.2600F3085X 17.03.2600F3085X 17.03.2600F3090X 17.03.2600F3112X 17.04.0100F3018 17.04.0100F3019 17.04.0100F3019 17.04.0100F3022 17.04.0100F3024 17.04.0100F3031X 17.04.0200F3009 17.04.0500F3010X 17.04.0900F3015 17.04.1300F3006 17.04.1400F3016X 17.04.1400F3017X 17.04.1500F3019 17.04.1600F3010 17.04.1600F3011 17.04.1800F3005X 17.04.2100F3025 17.04.2100F3026 17.04.2100F3027 17.04. 2100F3029 17.04.2100F3032 17.04.2100F3033 17.04.2500F3014. 17.04.2500F3031 17.04.2800F3080 17.04.3200F3004 17.04.3200F3005 17.04.3200F3044 17.04.3300F3003 17.04.3300F3005 17.05.0200F3027 17.05.0700F3022 17.05.0900F3023 17.05.1000F3006 17.05.1000F3008 17.05.1000F3019X 17.06.0200F3019 17.06.0200F3020 17.06.0600F3010 17.06.0800F3027X 17.06.0900F3024X 17.06.0900F3025 17.06.1000F3023 17.06.1000F3024 17.06.1000F3031 17.06.1000F3033 17.06.1000F3059X 17.06.1000F3062 17.06.1300F3044 17.06.1400F3020 17.06.1600F3009 17.06.1700F3001 17.07.0100F3006 17.07.0100F3008 17.07.0100F3016 17.07.0700F3177 17.07.0700F3183 17.07.0700F3184 17.08.0100F3038 17.08.0700F3015X 17.08.0700F3015X 17.09.0100F3064X 17.09.0100F3065X 17.10.0100F3081X 17.10.0100F3081X 17.10.0200F3015 17.11.0200F3003 18.03.03F3R001 18.03.050F3R004 18.04.0100F3R009 18.04.010F3R004 18.06.010F3R001 18.06.040F3R001 18.06.040F3R002 18.07.010F3R009 18.07.010F3R010 18.08.010F3R007 18.09.010F3R011 19.01.0500F6020 19.01.0900F6017 19.01.1200F6020 19.01.1800F6016 19.02.2400F60073 19.02.2400F6009 19.02.2400F6010 19.03.6200F6008 19.04.1000F6008 19.05.1300F6008S 19.05.2100F6022S 19.05.2100F6032S 19.05.3200F6012 19.05.4500F6006 19.05.4500F6007 19.05.5000F6011 19.05.5000F6013 19.05.5000F6015 19.06.0200F6021S 19.06.0200F6033 19.06.0200F6041S 19.06.0200F6042S 19.06.0400F6010 19.06.1200F6028 19.07.0300F6019 19.07.0300F6020 19.07.0700F6024S 19.07.0900F6008 19.07.1100F6027 19.07.1100F6028 19.07.2300F6025 19.07.2400F6019S 19.08.0400F6004 19.08.0600F6015S 19.08.1100F6001 19.08.1100F6010 19.08.1200F6011 19.08.1800F6012 19.08.1800F6014 19.08.1800F6017 19.08.1800F6018 19.08.1800F6019 19.08.1800F6020 19.08.1800F6021 19.08.1800F6022 19.08.1800F6024 19.08.1800F6027 19.08.1800F6028 19.08.1800F6028 19.08.2500F6013 19.08.2500F6014 19.10.1200F6008 19.10.1200F6009 19.10.1200F6010 19.10.2000F6015 19.10.2000F6022 19.10.5000F6022 19.11.0100F6014 19.11.0100F6015 19.11.0100F6015 19.11.0100F6016 19.13.0200F6030CVTS 20.01.1100F0087 20.01.1100F0098 20.01.1100F0102S 20.01.2500F0015 20.02.0400F0043 20.02.1100F0041 20.02.5100F0015 20.02.8100F0008 20.02.8100F0051S 20.03.0100F0063 20.03.0100F0067 20.03.0100F0068 20.03.1300F0006 20.03.1800F0011 20.03.1800F0012 20.03.1800F0013 20.03.2100F0027 20.03.9100F0006 20.04.1400F0021S 20.04.1500F0009 20.04.1700F0019 20.04.1700F0020 20.04.1900F0018 20.04.1900F0019 20.04.1900F0020 20.04.1900F0021 20.04.1900F0021 20.04.1900F0022 20.04.2000F0011 20.05.1300F0048 20.05.1600F0006 20.05.2200F0014 20.07.0100F0010 20.07.0100F0016 22.06.0400S8026 22.06.0400S8026 23.03.0200G3021 23.03.0200G3022 23.03.0200G3023 23.03.0600G3005 23.04.0100G3013 23.04.0100G3014 23.04.0100G3015 23.04.0100G3016 23.04.0200G3027 23.04.0600G3005 23.04.0700G3030 23.04.0700G3031 23.04.0700G3031 23.04.1100G3005 23.05.0100G3005 23.05.0100G3011 25.06.0600M6047S 25.08.0300M6031S 26.04.1000L3001X 26.04.1000L3002X 27.03.0100S6031S 27.03.0100S6032S 27.03.0400S6018S 27.04.0100S6014S 27.04.0500S6001 27.04.1000S6056S 27.04.1300S6001S 27.04.1300S6003S 27.04.1300S6004S 27.04.1300S6005S 27.04.1300S6006S 27.04.1300S6019S 27.04.1300S6020S 27.05.0200S6005S 27.05.0800S6006S 27.06.0400S6008S 27.06.0400S6008S 27.06.0500S6019S 27.06.0500S6020S 27.06.0600S6020S 27.06.0600S6021S 27.06.0600S6022S 27.06.0600S6023S 27.06.1200S6001S 27.06.1200S6002S 27.06.1200S6002S 27.06.1200S6003S 27.06.1200S6004S 27.06.1200S6004S 27.06.1200S6005S 27.06.1200S6006S 27.06.1200S6010S 27.06.1500S6007S 27.07.0100S6018S 27.07.0100S6022S 555 A11-3501080 BLJ1 BLS CFKXS*TZ* KJD L1003TY L6TY027 L7189TY L7190TY L7198TY L7208TY L8001F3 L8006TY L8011F0 L8015TY L8073TY L8126TY L8127TY L9001F6 L9062TY L9090TY L9101TY MFJ MFJ Q10126TY Q10127TY Q1107S6 Q1109S6 Q1110S6 Q1126TY Q6F3011 Q6F3013 Q6F3013 Q6F3014 Q7108TY Q7111TY Q8001F3 Q8002F6 Q8002F6 Q8002F6 Q8003F3 Q8003F6 Q8003F6 Q8004F3 Q8004F3 Q8004F6 Q8006F6 Q8006TY Q8007TY Q8009F3 Q8014F3 Q8016F3 Q8016F3 Q8017F3 Q8018F3 Q8019F0 Q8020F0 Q8020F0 Q8020F3 Q8021F0 Q8023F3 Q8024F3 Q8036F0 Q8039F0 Q8044F0 Q8057TY Q8057TY Q8058TY Q8059TY Q8061TY Q8061TY Q8062F0 Q8062TY Q8065F0 Q8066F0 Q8068F0 Q8071F0 Q8072TY Q8073TY Q8074F0 Q8076F0 Q8078F0 Q8079TY Q8080TY Q8080TY Q9001F6 Q9002F0 Q9002F3 Q9002F6 Q9003F0 Q9003F6 Q9004F0 Q9005F0 Q9005F3 Q9005F3R Q9005F6 Q9006F3 Q9007F6 Q9008F6 Q9009F0 Q9011F6 Q9012F0 Q9012F0 Q9016F6 Q9017F6 Q9023TY Q9024TY Q9124TY Q9200TY YD008 YD011 YD013 10131222-00 10130580-00 10102045-00-01 10102045-00 10102043-00-01 10102043-00 20006214 10162642-00 10202407-00 10237771-00 10232142-00 10232143-00 10232144-00 10232145-00 10142996-00 10142997-00 10019791 10014364 10165475-00 10155166-00 10296518-00 10171015-00 10238149-00 10018965-00 10137635-00 10237857-00 10022013 10237856-00 10022014 10172880-00 10172879-00 10225450-00 10237827-00 10015876 10237839-00 10237840-00 10143771-00 10136441-00 10375094-00 10019439 10138436-00 10019427 10237835-00 10237834-00 10171010-00 10019417 10019419 10171208-00 10171204-00 10197452-00 10019517 10237759-00 10016104 10015904 10237765-00 10169662-00 10253728-00 10245885-00 10251131-00 10133393-00 10237881-00 10022019 10019805 10019804 10135619-00 10019808 10171751-00 10237825-00 10237826-00 10237796-00 10237802-00 10237769-00 10014604 10237852-00 10171178-00 10171177-00 10259864-00 10259889-00 10009563-00 10147000-00 10023807 10237822-00 10237773-00 10015903 10019788 10127910-00 10127911-00 10237889-00 10237776-00 10237828-00 10023826 10024420 10162654-00 10237793-00 10016023 10019449 10259874-00 10019561 10224997-00 10245677-00 10245678-00 10143997-00 10016261 10237784-00 10014853 10143998-00 10242721-00 10230424-00 10225449-00 10162643-00 10019445 10237943-00 10251754-00 10259890-00 10137644-00 10171186-00 10137644-00 10171186-00 10018740 rear bumper 17.01.2001F3005 Idle speed sensor 17.04.1400F3007 17.04.1400F3008 17.04.1800F3004 19.01.0700F6021 19.01.0700F6022 19.01.1100F6014 19.01.1600F6004 19.05.1200F6011 19.05.1200F6012 20.01.1500F0012 20.01.1500F0013 20.01.1500F0014 20.01.1700F0007 20.01.1700F0008 20.01.1700F0009 20.01.1700F0010 20.01.2100F0015 20.01.2300F0035 20.01.2400F0001 20.01.2400F0002 20.01.2500F0012 20.01.2600F0007 20.01.2600F0014 20.02.1100F0034 20.02.1100F0035 20.02.2100F0009 LK-3502220 LK-4128100-C1 371QA-1005020 LK-1001111 LK-1001020 371QA-3701030/70 F3-6202300C F3-6105160C-00B5 F3-6104010D F3-6104020D F3-5401010/77 F3-5401020/77 F3-6105150C-00B5 F3-8401111C EG-3501300 LK-3642100 M6-3642300 M6-3642300 M6-3642300 LK-36422810 6AP-2914040 EG-3501100 EG-3501200 6A-6102310 6A-6102320 EG-2905200 F3-6105120-C2B0 EG-2916200 F3-6105110-C2B0 EG-2916100 DABS15-41D2 EG-2915200 F3-8402170-473QA-3708020 EG-3501400 EG-3501400 EG-2906113 F3-3630120 F3-3630120 F3-3630100 F3-4013100 F3-4013200 S6-3642400 EG-2914020 EG-2914010 EG-291406E EG-2914030B EG-2904030B EG-290404B EG-2916113 L3-6203121 L3-6203121 L3-6203122 L3-6103124 L3-6203123 L3-6103121 L3-6203121 L3-6103123 L3-2804310 L3-6103123 L3-2804310 L3-4116300 F3-6105040 471Q-10000802-B 471Q-1000802-B چرخ دنده زمان بندی میل لنگ Assy 471q-0140206 BYDF3D-1109132 BYDF3-1001600 BYDF3D-105110 bydf3-5301600 bydfe-8401111 bydf3-3102116 Right rear fender 473QE-1211100C FRONT OXYGEN SENSOR EG-3502400 rear wheel hub BYD473QA-1303200 ” PIPE COMP.Ⅱ اتصال ” BYDF3-1601200 ” ترکیب دیسک، اصطکاک ” صفحه فشار BYDF3-1601100 BYD473QA-3701020 آلترناتور BYD473QA-1306031 ” COVER COMP., خروجی آب ” بلبرینگ رهاسازی BYD5T-14-1602810 IB5-1001700 ” مهاربند نصب شده به سمت راست, موتور ” BYD473QA-1003101 CAP,OIL FILLER BYD473QA-1003023 PACKING,کاور سر سیلندر BYD473QA-1003240 ” OIL SEAL ASSY., IN.VALVE ” “BYD473QA-1003 340″ ” OIL SEAL ASSY., EX.VALVE ” “BYD473QA-100 3047” شیر فلکه, که در. “BYD473QA-100 3046″ شیر فلکه, سابق. BYD473QA-1004012 ” حلقه فشرده سازی بالا, حلقه فشرده سازی شماره 1 ” BYD473QA-1004013 ” حلقه دوم, حلقه فشرده سازی پایین ” BYD473QA-1004020 OIL RING BYD473QA-1004015 ” کاشی, میله اتصال ” “BYD473QA-1002 014″ ” تراست واشر, فرار دریچه فنری ” “BYD473QA-1002 012″ ” پوسته یاتاقان اصلی بالایی ” “BYD473QA-1002 013″ ” پوسته یاتاقان اصلی پایین ” “BYD473QA-1025 100″ ” قرقره تسمه میل لنگ ” “BYD473QB-1021 030″ ” مونتاژ کشش, زنجیره ی زمانی ” “BYD473QB-1021 020″ ” مجمع راهنما, زنجیره ی زمانی ” “BYD473QA-102 5030″ ” مونتاژ دنده دور آرام ” “BYD473QA-1009 100″ ” مونتاژ دیپ استیک ” “BYD473QA-113 0020″ ” شیر برقی، شیر برقی کنترل پاکسازی ” “BYD473QA-130 3100″ ” PIPE COMP.Ⅰ اتصال ” “BYD5T-14-1701 436″ ” مهر و موم روغن سمت چپ دیفرانسیل ” IB5-1108200 ” مونتاژ کابل ACCELERATQR ” IB5-1703020 ” ASSY کابل تعویض دنده ” G3Q-1703020 ” ASSY کابل تعویض دنده ” F3-3401080 3A-5506130B IB5-3406100 IB5-3407010 ” ASSY پمپ سوخت فرمان ” BYDF3-3104000 WHEEL HUB ASSY (RR) BYD473QA-3705010 ” کویل ASSY., PLUG TOP ” BYD473QA-3611020 ” حسگر حسگر., پاشنه ” BYD473QA-3611060 ” سنسور, دمای مایع خنک کننده ” 473QE-3611100 BYD473QA-1003030 ” GASKET COMP., قرقره SMD156604 ” BYD473QA-1025100 ” قرقره تسمه میل لنگ ” BYD473QA-1002600 OIL SEAL جلو,میل لنگ BYD473QA-1002050 ” روغن مهر و موم,میل لنگ RR ” BYD473QA-3611090 IDLE Step MOTOR BYD473QA-1132020 ” مونتاژ بدنه دریچه گاز ” BYD473QA-1307010 ” پمپ پمپ، آب ” “BYD473QB2-100401 1” پیستون “BYD473QB-1021 060″ ” مونتاژ اسلایدر, کشنده زنجیر تایمینگ ” “BYD473QA-361 1040” سنسور ضربه ای “BYD473QA-1011 010″ ” پمپ روغن مونتاژ LE ” BYD473QA-3611050 ” سنسور, سرعت میل لنگ ” 482456 ” فیلتر روغن(شامل. واشر) ” 471Q-17001200 473QB-3707010 471Q-3707800 3502001-C1 LK-3501001-C1 F0 front brake block assy LK-3502001-C1 F0 rear brake pad 371QA-1109030 F0 air Filter F3DM-3418100A-C1 Electric power steering motor 473QB-3705100 BYDF3-6105113 BYDF3-6105123 BYDF3-6205113 BYDF3-6205123 BYDF3-6105112C BYDF3-6205112C BYDF3-6105111C LK-2905100 LK-2905200 LK-1601200 LK-8105010 10025744 17.01.2500F3004 17.03.0800F3008-01 10171777-00 17.03.0400F3057 17.04.1400F3010 10025850 10021219 371QA-3705100 F3D-1123100-A1 473QB BS15-41-3802900S VEHICLE SPEED SENSOR BYDLK-3501121 FRONT DISC BRAKE PAD SUPPORT PLATE Ⅰ BYDLK-3501122 FRONT DISC BRAKE PAD SUPPORT PLATE Ⅱ BYDQ120A0858T1F6 BOLT-STUD BYDLK-3502110 PARKING BRAKE PUSH-ROD ASSEMBLY BYDLK-3502120 PARKING BRAKE PUSH-ROD ASSEMBLY BYDLK-2904300 Front bush BYDLK-2904400 Rear bush S6-3411300 PULLING INTERNAL S6-2915200 COMPENSADOR TRASER RH S6-2915100 COMPENSADOR TRASER LH S6-2905020 COMPENSADOR DELANTERO RH S6-2905010 COMPENSADOR DELANTERO LH 5T09-1701211 PIÑON DE ATAQUE 371QA-1017020 FILTRO DE ACEITE 371QA-5-1000960 BOMBA DE ACEITE L3-2803710-00S3 PARRILLA DE F3 LK-1003114 FAJA DE F0 371QA-1002030 RETENEDOR TRSERO DE CIGÜEÑAL 5T09-1701432 RETENEDOR DERECHO SALIDA DE CAJA 5T09-1701431 RETENEDOR IZQUIERDO DE CAJA LK-1205100-C MULTIPLE DE ESCAPE 371QA-1003021 VALVULAS 371QA-1003022 VALVULAS 371QA-1306030 TAPA DE TERMOSTATO 371QA-1306020 THERMOSTAT 5T09-1701311 FINAL DRIVE RING GEAR BYD5T-09-1702220 غلتک مخروطی BYDLK-1123100 پمپ سوخت ASSY BYDLK-1301010 RADIATOR ASSY BYDLK-1301010 RADIATOR ASSY BYDLK-3508310 مجموعه کابل ترمز دستی,سمت راست مجموعه کابل ترمز دستی BYDLK-3508210,چپ BYDLK-2905100 کمک فنر جلو چپ BYDLK-2905200 کمک فنر جلو راست BYDLK-3102010A روکش چرخ BYDLK-5828100B CLOCK SPRING BYDLK-4121020A HEADLAMP,R BYDLK-4121010A HEADLAMP ASSY,کابل شیفت L BYDLK-1703200. BYDLK-2203200 Joint Assy,درایو جلو داخل هواپیما,چپ BYDLK-2915100 کمک فنر عقب BYDLK-3746010A رگولاتور برقی پنجره کلید ASSY (درب جلو) BYDLK-4121020A ASSY چراغ جلو,R BYDLK-4121010A HEADLAMP ASSY,L BYDLK-4121020A HEADLAMP ASSY,R BYDLK-4121010A HEADLAMP ASSY,L BYDLK-5205111 بازوی برف پاک کن جلو BYDLK-6107133 شیشه درب جلو Weatherstrip Inner LH Bydlk-6107134 Glass Glass Glass Strip Inner Rh Bydlk-6107131 Frontersrip Doordrip Outerm11 LH Bydlk-6107132 Door Door Glass Glass Glass Door Weatherstrip WeatherStrip LH BYDLK-5407112 باز کردن درب جلو تریم WeatherStrip RH BYDLK-5407113 درب عقب باز کردن تریم WeatherStrip LH BYDLK-5407114 باز کردن درب عقب تریم WeatherStrip RH BYDLK-6306111 BACK DOOR DOOR DOOR DOOR DOOR DOOR DOOR-ASPINGLINGE APPER-ASPION BARDASSEMBLY LH BYDLCLINGE LH BYDLCLINGE LH BYDLCLINGE LH BYDLCLINGE LH BYDL3012 صفحه تریم داخلی RH BYDLK-5302115, درب جلویی,صفحه تزئینی داخلی L BYDLK-5302116, درب جلویی,آر. براکت سمت راست BYDQ831S0706 SNAP-FIT BYDLK-2803118 ,FR bumper BYDLK-2803122 adorning bar.FR bumper EG-3921110 FRONT LOGO 473QA-3705100 IGNITION COIL BYD473QA-1021012 CAMSHAFT SPROCKET BYD473QB-1021040 BYD473QB-1021030 BYD473QB-1021060 BYD473QB-1021020 BYD473QA-1021013 BYD473QA-1307020 PUMP COMP.,WATER BYD473QA-1306020 THERMOSTAT ASSY.(ترموستات نیپون) سنسور BYD473QE-3611700, THROTTLE POSITION F3-3104000-C3 REAR WHEEL HUB UNIT F3-1311100-C2 OVERFLOW TANK BYDF3-3802080 SPEED SNSR BYDLK-5205111 FRONT WIPER ARM BYDLK-3741100 FRONT WIPER MOTOR ASSEMBLY LK-2803111A FRONT BUMPER BYD6DT25
  jac نوع خشک دو کلاچ,jac refine Dry-type Dual Clutch,jac j5 نوع خشک دو کلاچ,jac s5 نوع خشک دو کلاچ,jac s3 نوع خشک دو کلاچ,jac j3 نوع خشک دو کلاچ,jac m5 دو کلاچ نوع خشک,لیفان Dry-type Dual Clutch,Lifan x60 Dry-type Dual Clutch,لیفان 520 کلاچ دوگانه نوع خشک,لیفان 620 کلاچ دوگانه نوع خشک,لیفان 320 کلاچ دوگانه نوع خشک,دیوار بزرگ دو کلاچ نوع خشک,بال دیواری بزرگ کلاچ دوتایی نوع خشک,دیوار بزرگ haval نوع خشک دو کلاچ,دیوار بزرگ h5 نوع خشک دو کلاچ,دیوار بزرگ h6 نوع خشک دو کلاچ,دیوار بزرگ با کلاچ دوگانه نوع خشک,geely نوع خشک دو کلاچ,geely ec7 نوع خشک دو کلاچ,geely ck دو کلاچ نوع خشک,geely mk دو کلاچ نوع خشک,geely emgrand نوع خشک دو کلاچ,geely ec8 نوع خشک دو کلاچ,geely panda نوع خشک دو کلاچ,geely gx7 دو کلاچ نوع خشک,geely tx4 نوع خشک دو کلاچ,لینک جیلی & co کلاچ دوگانه نوع خشک,chery نوع خشک دو کلاچ,chery tiggo نوع خشک دو کلاچ,chery qq نوع خشک دو کلاچ,chery arrizo نوع خشک دو کلاچ,chery fulwin نوع خشک دو کلاچ,صورت چری نوع خشک دو کلاچ,دانگ فنگ دو کلاچ نوع خشک,دانگ فنگ فنگشن دو کلاچ نوع خشک,دانگ فنگ سوکون دو کلاچ نوع خشک,دانگ فنگ dfsk دو کلاچ نوع خشک,کلاچ دوگانه نوع خشک چانگان,changan eado نوع خشک دو کلاچ,changan honor نوع خشک دو کلاچ,changan cs75 نوع خشک دو کلاچ,changan cx35 نوع خشک دو کلاچ,چانا دو کلاچ نوع خشک,jmc نوع خشک دو کلاچ,فورد ترانزیت نوع خشک دو کلاچ,wuling نوع خشک دو کلاچ,Chevrolet n300 Dry-type Dual Clutch,شورلت n200 نوع خشک دو کلاچ,faw نوع خشک دو کلاچ,faw besturn نوع خشک دو کلاچ,کلاچ دوگانه نوع خشک baic,کلاچ دوگانه بایک s3 نوع خشک,baw دو کلاچ نوع خشک,کلاچ دوگانه نوع خشک hafei,jinbei نوع خشک دو کلاچ,برلیانس Dry-type Dual Clutch,zhonghua نوع خشک دو کلاچ,برلیانس h530 نوع خشک دو کلاچ,برلیانس h330 نوع خشک دو کلاچ,برلیانس h320 نوع خشک دو کلاچ,zotye نوع خشک دو کلاچ,zotye z300 نوع خشک دو کلاچ,zotye z500 نوع خشک دو کلاچ,zotye damy دو کلاچ نوع خشک,gonow نوع خشک دو کلاچ,foton نوع خشک دو کلاچ,کامیون فونتون نوع خشک دو کلاچ,byd نوع خشک دو کلاچ,byd f3 دو کلاچ نوع خشک,byd g5 دوکلاچه نوع خشک,سایک دو کلاچ نوع خشک,سایک رووی دو کلاچ نوع خشک,مریخ نورد ساسی نوع خشک دو کلاچ,مریخ نورد saic mg Dry-type Dual Clutch,Howo نوع خشک دو کلاچ,sinotuck نوع خشک دو کلاچ,Shacman نوع خشک دو کلاچ,کینگ لانگ Dry-type Dual Clutch,yutong نوع خشک دو کلاچ,کلاچ دوتایی نوع خشک joylong,کلاچ دوگانه نوع خشک higer,اژدهای طلایی نوع خشک دو کلاچ,تویوتا Dry-type Dual Clutch,هوندا Dry-type Dual Clutch,نیسان دو کلاچ نوع خشک,mazda نوع خشک دو کلاچ,میتسوبیشی دو کلاچ نوع خشک,Hyundai Dry-type Dual Clutch,کیا Dry-type Dual Clutch,فولکس واگن دو کلاچ نوع خشک,bmw نوع خشک دو کلاچ,Renault Dry-type Dual Clutch,پژو Dry-type Dual Clutch,فورد Dry-type Dual Clutch,آئودی Dry-type Dual Clutch,mazade benz نوع خشک دو کلاچ,بیوک دو کلاچ نوع خشک,کادیلاک دو کلاچ نوع خشک,gac نوع خشک دو کلاچ,gac trumpchi دو کلاچ نوع خشک,کلاچ دوگانه هایما نوع خشک,کارخانه دوکلاچ نوع خشک,تامین کننده کلاچ دوگانه نوع خشک,OEM دو کلاچ نوع خشک,تعویض کلاچ دوگانه نوع خشک,تولید کنندگان کلاچ دوگانه نوع خشک,منطقه خودکار دو کلاچ نوع خشک,

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  2 + 6 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات