قطعات خودرو لیفان

» قطعات خودرو لیفان

 • » قطعات خودرو لیفان

  دسته بندی و برچسب ها:
  قطعات خودرو لیفان , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  » قطعات خودرو لیفان

  استعلام

  مشخصات فنی

  Lifan X60 left front fog light cover,S2803411
  L1117100A1 Fuel filter
  L1117100N oil filter
  L1121100A1 PIPE ASSY – تحویل
  L1123100 Electronic fuel pump Assembly
  L1123100A1 Electronic fuel pump Assembly
  L1130101 Hose I
  L1130101A1
  L1130101C1 Hose I
  L1130107 Hose V
  L1130107A1
  L1130107C1 Hose V
  L1130108 Hose VI
  L1130108A1
  L1130108C1 Hose VI
  L1130111 Hose of Can Canister
  L1130111A1
  L1130111C1 Hose of Can Canister
  L1130120 plastic tube assy.
  L1130120A1
  L1130120C1 plastic tube assy.
  L1130130 Hose IV assy.
  L1130130A1
  L1130130C1 Hose IV assy.
  L1130200 Can Canister
  L1130200A1 CANISTER ASSY – زغال چوبی
  L1130301 Fuel valve
  L1130301A1 VALVE – کنترل قوطی کربن
  L1130301B1 Canister Control Valve
  L1130301C
  L1130302 PCV bracket
  L1130302A1
  L1130310 Canister Control Valve
  L1130310 CanCV
  L1130310B1 Canister Control Valve
  L1132100B1 Throttle assy
  L1132101A1 Idle controller
  L1132102 Throttle gasket
  L1132102A1
  L1132110
  L1132110A1
  L1132110B1 Throttle assy
  L1132110C
  L1200011 Front gasket
  L1200011A1
  L1200012 GASKET – مهر
  L1200012A1 GASKET – مهر
  L1200013 Rubber mount
  L1200014 Rubber mount
  L1200014A1
  L1200017 Small gasket
  L1200017A1 Small gasket
  L1200020 Seal
  L1200030 Gasket
  L1201100 Front muffler
  L1201100A1
  L1201200 SILENCER – H0610100003A0 پانل درب LH
  L1201200A1 SILENCER – H0610100003A0 پانل درب LH
  L1203100 Front exhaust pipe front section assy.
  L1203100A1 Front exhaust pipe
  L1203102A1 BRACKET – براکت T11-1001811JA
  L1203110 Upper heat Insulator
  L1203110A1
  L1203120 Lower heat Insulator
  L1203120A1
  L1203130
  L1203130A1
  L1205100 TWC
  L1205100A1
  L1208011 Front heat Insulator
  L1208011A1
  L1208012 Middle heat Insulator
  L1208012A1
  L1208014 plastic washer
  L1208014A1
  L1301000 RADIATOR
  L1301000A1 RADIATOR
  L1302011 Radiator lower buffer
  L1302011A1
  L1302100 Radiator left upper bracket
  L1302100A1 Radiator bracket
  L1302101 Radiator upper damper
  L1302102A1
  L1302200 Radiator right upper bracket
  L1302200A1 Radiator bracket
  L1302202A1
  L1303011A1
  L1303110A1 Radiator inlet tube with hoop
  L1303111 Radiator inlet tube
  L1303120 Radiator reflux pipe with hoop
  L1303121 Radiator reflux pipe
  L1303121A1
  L1303122 Pipe bracket
  L1303122A1
  L1303123 CLAMP
  L1303123A1 CLAMP
  L1303130 Filling pipe with hoop
  L1303131 Filling pipe
  L1303131A1
  L1303140 Drain hose with hoop
  L1303140A1
  L1303141 Drain hose
  L1303141A1
  L1303151 Pipe plug
  L1303151A1
  L1306200A1
  L1308100 Cooling fan with shield assy.
  L1308100A1
  L1308110 Cooling fan blade
  L1308110A1 Cooling fan blade
  L1308120 Fan shield
  L1308120A1
  L1308130 Cooling fan motor
  L1308130A1
  L1311100 Water can assy.
  L1311100A1
  L1311110 Water can cap
  L1311110A1
  L1311120 Surge tank cap
  L1311120A1
  L1410825L BOLT – سر شش ضلعی
  L1600011A1 Hex flange bolt
  L1600012 GASKET – بافر
  L1600012A1 GASKET – بافر
  L1600013 Clip
  L1600013A1
  L1600014 Washer
  L1600014A1
  L1600015 BRACKET
  L1600015A1 BRACKET
  L1601000A1 Clutch
  L1601100
  L1601100A1 Clutch press plate
  L1601110 Clutch press plate
  L1601200 Clutch Driven Plate
  L1601200A1 Clutch Driven Plate
  L1602100 Clutch paddle assy.
  L1602100A1
  L1602102 Sleeve
  L1602105 Stay tube
  L1602105A1
  L1602106A1
  L1602107 Clutch paddle sleeve
  L1602110 Clutch paddle component
  L1602110A1
  L1602120 PIN
  L1602120A1 PIN
  L1602130 Washer
  L1602140 Clutch paddle bracket
  L1602201A1 Throwout fork
  L1602202A1 BEARING – رها کردن کلاچ
  L1602203A1 PLATE – میله کششی میله استابلایزر عقب U2010
  L1602204A1 BOOT – گرد و خاک
  L1602205A1 Dustproof cap
  L1602206A1 BOOT – گرد و خاک
  L1607011 Hose
  L1607011A1
  L1607100 HOSE ASSY
  L1607100A1 HOSE ASSY
  L1607200 Clutch tube
  L1607200A1
  L1608000 MASTER PUMP-CLUTCH
  L1608000A1 MASTER CYLINDER – کلاچ
  L1608016 Push rod fork
  L1609000 CYLINDER – رها کردن کلاچ
  L1609000A1 CYLINDER – رها کردن کلاچ
  L1701000A1 Transmission assy.
  L1701101A1 CASE – کلاچ
  L1701102A1 BEARING – شافت ورودی جلو
  L1701103A1 DEVICESHIFT STEEL BALL POSITION
  L1701104A1 PANEL – یاتاقان (شفت خروجی)
  L1701106A1 Out ringInput shaft front bearing
  L1701107A1 RetainerInput shaft front bearing
  L1701109A1 Pin
  L1701110A1 COVER – H0610100003A0 پانل درب LH
  L1701114A1 PLUG – DOORAIN
  L1701115A1 BRACKETCLUTCH RELEASE FORK
  L1701120A1 SWITCHREVERSE LIGHT
  L1701132A1 RING – ضربه محکم و ناگهانی (ورودی&شفت خروجی)
  L1701134A1 STUD
  L1701136A1
  L1701138A1 MAGNET
  L1701162A1 Oil limited plug
  L1701163A1 Washer
  L1701201A1 CASE – انتقال
  L1701202A1 BEARING – H0610100003A0 پانل درب LH (ورودی &شفت خروجی)
  L1701203A1 CirclipInput and output shaft rear bearing
  L1701204A1 Differential seal
  L1701208A1 SEAL – نفت
  L1701212A1 SLEEVE FOR FORK SHIFTS AXIS
  L1701213A1 SLEEVE
  L1701214A1 PIPEOIL GUIDE
  L1701218A1 SLEEVECOUNTER LEVER
  L1701219A1 SLEEVECOUNTER LEVER
  L1701311A1 Input shaft
  L1701313A1 BUSH
  L1701330A1 Third drive gear assy.
  L1701340A1 Forth drive gear assy.
  L1701350A1 Fifth drive gear assy.
  L1701360A1 SYNCHRONIZER ASSY – کلاچ(3ND Z-1701204-00-00 سوزنی بلبرینگ Z-1701203-00-00 بوش اصلی&4TH)
  L1701361A1 Thirdforth gear synchronize sleeve
  L1701362A1 Thirdforth gear hub
  L1701363A1 RING – ضربه محکم و ناگهانی
  L1701364A1 BEARING – سوزن
  L1701365A1 RING – همگام ساز
  L1701366A1 Slider
  L1701367A1 RING – همگام ساز (5TH )
  L1701368A1 Spring
  L1701370A1 SYNCHRONIZER – کلاچ(5TH)
  L1701375A1 SYNCHRONIZER – مخروطی(SMD346022 ASSY میل لنگ)
  L1701378A1 Reverse gear synchronize rim
  L1701381A1 RINGRETAINING CLUTCH
  L1701382A1 RINGRETAINING CLUTCH
  L1701411A1 OUTPUT SHAFT
  L1701420A1 First driven gear assy.
  L1701430A1 Second driven gear assy.
  L1701440A1 SYNCHRONIZER – کلاچ (1ST&2ND)
  L1701441A1 Firstsecond gear synchronize sleeve
  L1701442A1 Firstsecond gear hub
  L1701443A1 Steel ball
  L1701443A1 Steel ball
  L1701444A1 Spring
  L1701445A1 Slider
  L1701446A1 RING – همگام ساز
  L1701447A1 Firstsecond gear synchronize taper rim
  L1701448A1 Firstsecond gear synchronize inner rim
  L1701451A1 GEAR(3ND Z-1701204-00-00 سوزنی بلبرینگ Z-1701203-00-00 بوش اصلی&4TH)
  L1701452A1 Fifth driven gear assy.
  L1701453A1 RING – ضربه محکم و ناگهانی
  L1701456A1 RING – ضربه محکم و ناگهانی
  L1701459A1 BEARING – سوزن
  L1701471A1 Fifth gear synchronize sleeve
  L1701472A1 Fifth gear hub
  L1701610A1 GEAR – REVERSE IDLE
  L1701613A1 Reverse idle gear shaft
  L1701614A1 SCREWREVERSE GEAR IDLE WHEEL SHAFT
  L1701616A1 WASHERREVERSE GEAR IDLE WHEEL
  L1702100A1 SHIFT GEAR DEVICE
  L1702200A1 GEARSELECT
  L1702220A1 Choose swing arm element
  L1702300A1 LEVER ASSY – تعویض دنده اتومبیل
  L1702310A1 ARM – تغییر مکان
  L1702400A1 DEVICEREVERSE LOCK
  L1702501A1 SHAFT – چنگال (1ST&2ND)
  L1702510A1 FORK ASSY – تغییر مکان(1ST&2ND)
  L1702601A1 FORK – تغییر مکان(3ND Z-1701204-00-00 سوزنی بلبرینگ Z-1701203-00-00 بوش اصلی&4TH)
  L1702602A1 FORK – تغییر مکان(5TH&SMD346022 ASSY میل لنگ)
  L1702603A1 SLEEVE – استاپر
  L1702604A1 GUIDESHIFT(5TH&REVERSE)
  L1702606A1 GUIDESHIFT(3RD&4TH)
  L1702610A1 FORKSHIFT(3RD&4TH)
  L1702620A1 FORK – SHIFT (5TH)
  L1702700A1 REVERSE ROCKER DEVICE
  L1703012 Clip
  L1703015 Cable bracket
  L1703015A1
  L1703016 Shift cable joint clip
  L1703016A1
  L1703017 E shape clip
  L1703017A1
  L1703100 Gearshift mount
  L1703100A1
  L1703101A1
  L1703101B1
  L1703102
  L1703102A1
  L1703102B2
  L1703103 Cover belt
  L1703107B1 Shift lever cover clamp
  L1703111 Shell
  L1703112 Lock sleeve
  L1703113 Mounting shaft sleeve
  L1703114 Shock absorb sleeve
  L1703115 Shift swing arm pin
  L1703116 Swing arm
  L1703117 Return spring
  L1703118 Sleeve
  L1703120
  L1703120C01
  L1703120C02
  L1703130 Shift lever
  L1703200 Shift and select cable assy.
  L1703200A1
  L1703200E1
  L1703204B1
  L1703206A1
  L1703212 Big shock absorb sleeve
  L1703216 Springness clip
  L1703221 Sleeve
  L1703222 Shock absorb sleeve
  L1703232 Seal pressure plate
  L1703302B1
  L1703303B1
  L2203011A1
  L2203012 Lockwasher of nut
  L2203012A1
  L2203013 pin
  L2203013A1
  L2203014 Mount
  L2203014A1
  L2203100 Left propellershaft
  L2203100A1
  L2203101 Counter shaft(short)
  L2203102 ABS gear rim
  L2203103 Slip end joint(left)
  L2203109 Companding end small hoop
  L2203110 Slip end jacket
  L2203110A1
  L2203111 Fixed end joint
  L2203114 Slip end big hoop
  L2203115 Fixed end small hoop
  L2203120 Spider assy.(left)
  L2203120A1
  L2203121
  L2203130 Rzeppa joint
  L2203130A1
  L2203140 Fixed end jacket
  L2203140A1
  L2203145 Fixed end big hoop
  L2203146 Fixed end steel circlip
  L2203147 Nylon spacer
  L2203148 Butterfly washer
  L2203149 Spring circlip for shaft
  L2203151 TJ differential spring circlip
  L2203200 Right propellershaft
  L2203200A1
  L2203201 Counter shaft(long)
  L2203203 Slip end joint(right)
  L2203210A1
  L2203220 Spider assy.(right)
  L2203220A1
  L2303201A1 CASE
  L2303202A1 Deceleration driven gear
  L2303203A1 FRT.& REAR DRILL BEARING DIFFERENTIAL
  L2303206A1 GEAR – سمت دیفرانسیل
  L2303207A1 Differential axle gear washer
  L2303208A1 GEAR – DIFF PLANETARY
  L2303209A1 washer,چرخ دنده سیاره
  L2303211A1 SHAFT – پینیون دیفرانسیل
  L2303213A1 BOLT – قرقره SMD156604
  L2303214A1 Speedometer drive gear
  L2303215A1 Speedometer driven gear
  L2303215B1 Speedometer driven gear
  L2303216A1 Differential bearing shim
  L2303222A1 Speedometer drive gear
  L2734216 Philips self-tapping screw
  L2802011 Engine bottom fender
  L2802011A1
  L2803011 Front bumper
  L2803011A04 Front bumper
  L2803011A09 Front bumper
  L2803011A10 Front bumper
  L2803011A12 Front bumper
  L2803011A13 Front bumper
  L2803011A14 Front bumper
  L2803011A27 Front bumper
  L2803021 Left buffer
  L2803021A1
  L2803022 Right buffer
  L2803022A1
  L2803025 Left stiffening plate ,سپر جلو
  L2803025A1
  L2803026 Right stiffening plate ,سپر جلو
  L2803026A1
  L2804011 Rear bumper
  L2804011A04
  L2804011A09
  L2804011A1
  L2804011A10
  L2804011A12
  L2804011A13
  L2804011A14
  L2804011A27
  Jac left fog light cover,Jac refine left fog light cover,Jac J5 left fog light cover,Jac s5 left fog light cover,Jac s3 left fog light cover,Jac J3 left fog light cover,Jac m5 left fog light cover,lifan left fog light cover,Lifan x60 left fog light cover,لیفان 520 left fog light cover,لیفان 620 left fog light cover,لیفان 320 left fog light cover,Great wall left fog light cover,Great wall wingle left fog light cover,Great wall haval left fog light cover,Great wall h5 left fog light cover,Great wall h6 left fog light cover,Great wall wey left fog light cover,Geely left fog light cover,Geely ec7 left fog light cover,Geely ck left fog light cover,Geely mk left fog light cover,Geely emgrand left fog light cover,Geely ec8 left fog light cover,Geely panda left fog light cover,Geely gx7 left fog light cover,Geely TX4 left fog light cover,جیلی لینک & Co left fog light cover,Chery left fog light cover,Chery tiggo left fog light cover,Chery qq left fog light cover,Chery arrizo left fog light cover,Chery fulwin left fog light cover,Chery FACE left fog light cover,Dongfeng left fog light cover,Dongfeng fengshen left fog light cover,Dongfeng sokon left fog light cover,Dongfeng dfsk left fog light cover,Changan left fog light cover,Changan eado left fog light cover,Changan honor left fog light cover,Changan cs75 left fog light cover,Changan cx35 left fog light cover,Chana left fog light cover,Jmc left fog light cover,Ford transit left fog light cover,Wuling left fog light cover,Chevrolet n300 left fog light cover,Chevrolet n200 left fog light cover,Faw left fog light cover,Faw besturn left fog light cover,Baic left fog light cover,Baic s3 left fog light cover,Baw left fog light cover,Hafei left fog light cover,Jinbei left fog light cover,Brilliance left fog light cover,Zhonghua left fog light cover,Brilliance h530 left fog light cover,Brilliance h330 left fog light cover,Brilliance h320 left fog light cover,Zotye left fog light cover,Zotye z300 left fog light cover,Zotye z500 left fog light cover,Zotye damy left fog light cover,Gonow left fog light cover,Foton left fog light cover,Fonton truck left fog light cover,Byd left fog light cover,Byd f3 left fog light cover,Byd g5 left fog light cover,Saic left fog light cover,Saic roewe left fog light cover,Saci rover left fog light cover,Saic mg rover left fog light cover,Howo left fog light cover,Sinotuck left fog light cover,Shacman left fog light cover,Kinglong left fog light cover,Yutong left fog light cover,Joylong left fog light cover,Higer left fog light cover,Golden dragon left fog light cover,Toyota left fog light cover,Honda left fog light cover,Nissan left fog light cover,Mazda left fog light cover,Mitusubishi left fog light cover,Hyundai left fog light cover,Kia left fog light cover,Volkswagen left fog light cover,Bmw left fog light cover,Renault left fog light cover,Peugeot left fog light cover,Ford left fog light cover,Audi left fog light cover,mazade benz left fog light cover,buick left fog light cover,cadillac left fog light cover,Gac left fog light cover,Gac trumpchi left fog light cover,Haima left fog light cover,

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  3 + 6 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات