قطعات خودرو کامینز

» قطعات خودرو کامینز

 • Fleetguard Cummins HF28943 Transmission Filter Kit Donaldson P560971

  دسته بندی و برچسب ها:
  قطعات خودرو کامینز , , , , ,

  Fleetguard Cummins HF28943 Transmission Filter Kit Donaldson P560971

  استعلام

  مشخصات فنی

  Fleetguard air filter,Fleetguard HF28943 – هیدرولیک,Fleetguard Transmission Filter Part No: HF28943,Allison Transmission Fleetguard Filter Kit HF28943,Fleetguard Cummins HF28943 Transmission Filter Kit Donaldson P560971
  Physical Dimensions
  End 1 شناسه 38.86 میلی متر (1.53 که در)
  End 2 شناسه 41.91 میلی متر (1.65 که در)
  Overall OD 76.2 میلی متر (3 که در)
  Overall Height 150.88 میلی متر (5.94 که در)
  Fleetguard part #HF28943
  » نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,12 » نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت, » نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,» نقشه سایت,4لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,5.9 » نقشه سایت,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,12لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins 8.3 لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,5.9 لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,5.9 لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins 3.9 لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,لوازم یدکی توربوشارژر bt cummins,
  C3934047 CC3934047 5257364 5273338 2894940 3328698 3904166 3063809 4066750 CU213272 3081824 3063810 5399594 145536F 2830411F 2830444F 2872277F 2897331F 3007632F 3035960F 3044360F 3082439F 3090126F 3093730F 3287433F 3678603F 3679118F 3679139F 3774187F 3819900F 3867646F 3900629F 3900630F 3900635F 3900678F 3900679F 3903834F 3904483F 3907769F 3910248F 3910260F 3910739F 3913366F 3914035F 3915490F 3917995F 3919359F 3920691F 3920706F 3920854F 3921533F 3922794F 3923044F 3925402F 3925883F 3927692F 3927948F 3928624F 3932445F 3932475F 3932520F 3935229F 3936365F 3940123F 3940734F 3940735F 3943447F 3943449F 3943450F 3947729F 3947759F 3954829F 3955152F 3955153F 3955393F 3957290F 3959079F 3959128F 3963988F 3964003F 3964817F 3968563F 3971520F 3972375F 3974093F 3978479F 4010519 4062328F 4076930F 4088832F 4890832F 4891179F 4898590F 4928699F 4930973F 4932265F 4933777F 4934464F 4934465F 4934749F 4936080F 4937308F 4938765F 4940117F 4940179F 4940183F 4940194F 4940584F 4940675F 4941699F 4941701F 4943258F 4944374F 4945794F 4946237F 4946239F 4946240F 4947068F 4948504F 4948505F 4948506F 4948508F 4948509F 4954905F 4980089F 4980605F 4980693F 4981725F 4982795F 4983020F 4988630F 4990276F 4990291F 4990798F 4992623F 4994574F 4994692F 4995185F 4995186F 4995750F 5253501F 5254791F 5254802F 5254980F 5255186F 5255187F 5257072F 5257527F 5258274F 5258754F 5258931F 5259161F 5259508F 5259563F 5259641F 5259689F 5259791F 5259923F 5259924F 5259951F 5259952F 5259953F 5259981F 5260415F 5261376F 5261587F 5262311F 5262804F 5262811F 5263382F 5264248F 5265369F 5267065F 5267094F 5269284F 5271963F 5272007F 5272335F 5273267F 5273283F 5283275F 5284441F 5284977F 5284980F 5285965F 5287020F 5289407F 5293525FM 5294128F 5298256F 5302027F 5302892F 5306288F 5306413F 5313844F 5313900F 5316116F 5318117F 5319202F 5333035F 5337966F 5345648F S16022AF 3032633 4371866 4327234 3644379 FF5897 P781466 AF879M
  3940734 3940735 3955393 3943449 3943450 4076493 5262311 3904166 5258754 3932520 3959079 3943447 4929641 4943051 4995750 2830444 4990276 4946239 4940025 3947759 4948508 4948509 4948504 4948505 4948506 2835663 3972375 4947269 5263374 4988621 4938751 4989163 4921322 4921684 4921685 4954905 5262313 3802820 3968563 4990783 4937470 4947582 3063809 4066750 CU213272 3081824 3063810 2896835 2896831 3635339 2896823 3502449 3521442 3641305 4306515NX 4098953 LF0009050 3016306 FS0053014MX 3649993 3032633,990.12.71.0041-3 حلقه استاپر همگام‌ساز تعویض دنده assy 6DS100T-1701058 791.00.71.0068-1 حلقه استاپر همگام‌ساز تعویض دنده assy 6DS100T-1701058 , حلقه استاپر همگام‌ساز تعویض دنده assy 6DS100T-1701058 ,حلقه استاپر همگام‌ساز تعویض دنده assy 6DS100T-1701058 14347 حلقه استاپر همگام‌ساز تعویض دنده assy 6DS100T-1701058 , شفت اصلی 16JSS300T-1707109 غلتک مخروطی 19109-2 شفت اصلی 16JSS300T-1707109 غلتک مخروطی 32314-2 شفت اصلی 16JSS300T-1707109 غلتک مخروطی 32310-2 شفت اصلی 16JSS300T-1707109 غلتک مخروطی 33115 شفت اصلی 16JSS300T-1707109 غلتک مخروطی 1418322003002 شفت اصلی 16JSS300T-1707109 غلتک مخروطی (شفت اصلی 16JSS300T-1707109 غلتک مخروطی) شفت اصلی 16JSS300T-1707109 غلتک مخروطی 4973373 ترموستات H0543020701A0 دامن گلگیر چرخ جلو چپ H0543020801A0 رکاب گلگیر چرخ جلو سمت راست 1B249812220034 نصب اواپراتور assy R300S52-2405031A1201020801A charger 3772742 ترموستات H0543020701A0 دامن گلگیر چرخ جلو چپ H0543020801A0 رکاب گلگیر چرخ جلو سمت راست 1B249812220034 نصب اواپراتور assy R300S52-2405031A1201020801A charger 1200 ایکس 22.5 1ترموستات H0543020701A0 دامن گلگیر چرخ جلو چپ H0543020801A0 رکاب گلگیر چرخ جلو سمت راست 1B249812220034 نصب اواپراتور assy R300S52-2405031A1201020801A charger 14765 ترموستات H0543020701A0 دامن گلگیر چرخ جلو چپ H0543020801A0 رکاب گلگیر چرخ جلو سمت راست 1B249812220034 نصب اواپراتور assy R300S52-2405031A1201020801A charger 14341 14344 ترموستات H0543020701A0 دامن گلگیر چرخ جلو چپ H0543020801A0 رکاب گلگیر چرخ جلو سمت راست 1B249812220034 نصب اواپراتور assy R300S52-2405031A1201020801A charger 14345 ترموستات H0543020701A0 دامن گلگیر چرخ جلو چپ H0543020801A0 رکاب گلگیر چرخ جلو سمت راست 1B249812220034 نصب اواپراتور assy R300S52-2405031A1201020801A charger 14349 ترموستات H0543020701A0 دامن گلگیر چرخ جلو چپ H0543020801A0 رکاب گلگیر چرخ جلو سمت راست 1B249812220034 نصب اواپراتور assy R300S52-2405031A1201020801A charger 612600061360 612600090201 61200090162 612600082647 1332111987001/02 612600081320 612600090352 612600090561 32311-1 ترموستات H0543020701A0 دامن گلگیر چرخ جلو چپ H0543020801A0 رکاب گلگیر چرخ جلو سمت راست 1B249812220034 نصب اواپراتور assy R300S52-2405031A1201020801A charger 1113834002022 ترموستات H0543020701A0 دامن گلگیر چرخ جلو چپ H0543020801A0 رکاب گلگیر چرخ جلو سمت راست 1B249812220034 نصب اواپراتور assy R300S52-2405031A1201020801A charger 1525711702002 1ترموستات H0543020701A0 دامن گلگیر چرخ جلو چپ H0543020801A0 رکاب گلگیر چرخ جلو سمت راست 1B249812220034 نصب اواپراتور assy R300S52-2405031A1201020801A charger 0-281-014-277 1701511-108 H0845010022A0 پله پایینی H0843022021A0 گلگیر عقب assy Lh h0843022022A0 گلگیر عقب assy Rh H0531011023A0 جلوپنجره ZL6.5QI-3501101 ترمز جلویی 812-کفش QRT4- H0845010022A0 پله پایینی H0843022021A0 گلگیر عقب assy Lh h0843022022A0 گلگیر عقب assy Rh H0531011023A0 جلوپنجره ZL6.5QI-3501101 ترمز جلویی 812-کفش QRT4 – H0845010022A0 پله پایینی H0843022021A0 گلگیر عقب assy Lh h0843022022A0 گلگیر عقب assy Rh H0531011023A0 جلوپنجره ZL6.5QI-3501101 ترمز جلویی 812-کفش QRT4 – H0845010022A0 پله پایینی H0843022021A0 گلگیر عقب assy Lh h0843022022A0 گلگیر عقب assy Rh H0531011023A0 جلوپنجره ZL6.5QI-3501101 ترمز جلویی 812-کفش QRT4 “عکس” H0845010022A0 پله پایینی H0843022021A0 گلگیر عقب assy Lh h0843022022A0 گلگیر عقب assy Rh H0531011023A0 جلوپنجره ZL6.5QI-3501101 ترمز جلویی 812-کفش QRT4 (H0845010022A0 پله پایینی H0843022021A0 گلگیر عقب assy Lh h0843022022A0 گلگیر عقب assy Rh H0531011023A0 جلوپنجره ZL6.5QI-3501101 ترمز جلویی 812-کفش QRT4) H0845010022A0 پله پایینی H0843022021A0 گلگیر عقب assy Lh h0843022022A0 گلگیر عقب assy Rh H0531011023A0 جلوپنجره ZL6.5QI-3501101 ترمز جلویی 812-کفش QRT4. H0845010022A0 پله پایینی H0843022021A0 گلگیر عقب assy Lh h0843022022A0 گلگیر عقب assy Rh H0531011023A0 جلوپنجره ZL6.5QI-3501101 ترمز جلویی 812-کفش QRT4 1325129580009 شفت بالانس H0295280019A0 پیچ و مهره فلنج H0295280018A0 پیچ و مهره فلنج H0295280020A0 پیچ و مهره فلنج H4295310002A0 استابلایزر عقب روبر H2295280018A0 استابلایزر عقب H229153100bil 1331311926013 شفت بالانس H0295280019A0 پیچ و مهره فلنج H0295280018A0 پیچ و مهره فلنج H0295280020A0 پیچ و مهره فلنج H4295310002A0 استابلایزر عقب روبر H2295280018A0 استابلایزر عقب H229153100bil 1425334033002 شفت بالانس H0295280019A0 پیچ و مهره فلنج H0295280018A0 پیچ و مهره فلنج H0295280020A0 پیچ و مهره فلنج H4295310002A0 استابلایزر عقب روبر H2295280018A0 استابلایزر عقب H229153100bil 0501.328.744 شفت بالانس H0295280019A0 پیچ و مهره فلنج H0295280018A0 پیچ و مهره فلنج H0295280020A0 پیچ و مهره فلنج H4295310002A0 استابلایزر عقب روبر H2295280018A0 استابلایزر عقب H229153100bil. 486Q-1300011 کمربند فن 486Q-1005012 Crankshaft Crankshaft چرخ دنده 486Q-1011020 Assy 491Q-1107010D Carburetor Assy 491q-1601090 Carburetor Cover 491QME-1601130 Clutch Frict 491Q-1003090 سیلندر واشر Assy 486q-1106020 پمپ بنزین Assy 491q-1003110 بررسی شیر 486Q-1006012 Camshaft Camshaft Timing Gear 486q-1006070 زنجیره زمانبندی 486Q-1006030 Tenstenser Module 486Q-1006020 Damping Module 486q-1007070 Tappet Module 491Q-1003103 Exhaust صندلی سوپاپ 491Q-1003104 نشیمنگاه سوپاپ ورودی 491Q-1006015 میل بادامک 486Q-1009010 Oil Pan Assy 1648635300001 Q-1300011 کمربند فن 486Q-1005012 Crankshaft Crankshaft چرخ دنده 486Q-1011020 Assy 491Q-1107010D Carburetor Assy 491q-1601090 Carburetor Cover 491QME-1601130 Clutch Frict 491Q-1003090 سیلندر واشر Assy 486q-1106020 پمپ بنزین Assy 491q-1003110 بررسی شیر 486Q-1006012 Camshaft Camshaft Timing Gear 486q-1006070 زنجیره زمانبندی 486Q-1006030 Tenstenser Module 486Q-1006020 Damping Module 486q-1007070 Tappet Module 491Q-1003103 Exhaust صندلی سوپاپ 491Q-1003104 نشیمنگاه سوپاپ ورودی 491Q-1006015 میل بادامک 486Q-1009010 Oil Pan Assy 1648635500002-1 Q-1300011 کمربند فن 486Q-1005012 Crankshaft Crankshaft چرخ دنده 486Q-1011020 Assy 491Q-1107010D Carburetor Assy 491q-1601090 Carburetor Cover 491QME-1601130 Clutch Frict 491Q-1003090 سیلندر واشر Assy 486q-1106020 پمپ بنزین Assy 491q-1003110 بررسی شیر 486Q-1006012 Camshaft Camshaft Timing Gear 486q-1006070 زنجیره زمانبندی 486Q-1006030 Tenstenser Module 486Q-1006020 Damping Module 486q-1007070 Tappet Module 491Q-1003103 Exhaust صندلی سوپاپ 491Q-1003104 نشیمنگاه سوپاپ ورودی 491Q-1006015 میل بادامک 486Q-1009010 Oil Pan Assy 1648613100011 Q-1300011 کمربند فن 486Q-1005012 Crankshaft Crankshaft چرخ دنده 486Q-1011020 Assy 491Q-1107010D Carburetor Assy 491q-1601090 Carburetor Cover 491QME-1601130 Clutch Frict 491Q-1003090 سیلندر واشر Assy 486q-1106020 پمپ بنزین Assy 491q-1003110 بررسی شیر 486Q-1006012 Camshaft Camshaft Timing Gear 486q-1006070 زنجیره زمانبندی 486Q-1006030 Tenstenser Module 486Q-1006020 Damping Module 486q-1007070 Tappet Module 491Q-1003103 Exhaust صندلی سوپاپ 491Q-1003104 نشیمنگاه سوپاپ ورودی 491Q-1006015 میل بادامک 486Q-1009010 Oil Pan Assy 1648613100007 Q-1300011 کمربند فن 486Q-1005012 Crankshaft Crankshaft چرخ دنده 486Q-1011020 Assy 491Q-1107010D Carburetor Assy 491q-1601090 Carburetor Cover 491QME-1601130 Clutch Frict 491Q-1003090 سیلندر واشر Assy 486q-1106020 پمپ بنزین Assy 491q-1003110 بررسی شیر 486Q-1006012 Camshaft Camshaft Timing Gear 486q-1006070 زنجیره زمانبندی 486Q-1006030 Tenstenser Module 486Q-1006020 Damping Module 486q-1007070 Tappet Module 491Q-1003103 Exhaust صندلی سوپاپ 491Q-1003104 نشیمنگاه سوپاپ ورودی 491Q-1006015 میل بادامک 486Q-1009010 Oil Pan Assy 3103011 Q-1300011 کمربند فن 486Q-1005012 Crankshaft Crankshaft چرخ دنده 486Q-1011020 Assy 491Q-1107010D Carburetor Assy 491q-1601090 Carburetor Cover 491QME-1601130 Clutch Frict 491Q-1003090 سیلندر واشر Assy 486q-1106020 پمپ بنزین Assy 491q-1003110 بررسی شیر 486Q-1006012 Camshaft Camshaft Timing Gear 486q-1006070 زنجیره زمانبندی 486Q-1006030 Tenstenser Module 486Q-1006020 Damping Module 486q-1007070 Tappet Module 491Q-1003103 Exhaust صندلی سوپاپ 491Q-1003104 نشیمنگاه سوپاپ ورودی 491Q-1006015 میل بادامک 486Q-1009010 Oil Pan Assy 3103020 Q-1300011 کمربند فن 486Q-1005012 Crankshaft Crankshaft چرخ دنده 486Q-1011020 Assy 491Q-1107010D Carburetor Assy 491q-1601090 Carburetor Cover 491QME-1601130 Clutch Frict 491Q-1003090 سیلندر واشر Assy 486q-1106020 پمپ بنزین Assy 491q-1003110 بررسی شیر 486Q-1006012 Camshaft Camshaft Timing Gear 486q-1006070 زنجیره زمانبندی 486Q-1006030 Tenstenser Module 486Q-1006020 Damping Module 486q-1007070 Tappet Module 491Q-1003103 Exhaust صندلی سوپاپ 491Q-1003104 نشیمنگاه سوپاپ ورودی 491Q-1006015 میل بادامک 486Q-1009010 Oil Pan Assy 3501011 Q-1300011 کمربند فن 486Q-1005012 Crankshaft Crankshaft چرخ دنده 486Q-1011020 Assy 491Q-1107010D Carburetor Assy 491q-1601090 Carburetor Cover 491QME-1601130 Clutch Frict 491Q-1003090 سیلندر واشر Assy 486q-1106020 پمپ بنزین Assy 491q-1003110 بررسی شیر 486Q-1006012 Camshaft Camshaft Timing Gear 486q-1006070 زنجیره زمانبندی 486Q-1006030 Tenstenser Module 486Q-1006020 Damping Module 486q-1007070 Tappet Module 491Q-1003103 Exhaust صندلی سوپاپ 491Q-1003104 نشیمنگاه سوپاپ ورودی 491Q-1006015 میل بادامک 486Q-1009010 Oil Pan Assy 3501070-00 Q-1300011 کمربند فن 486Q-1005012 Crankshaft Crankshaft چرخ دنده 486Q-1011020 Assy 491Q-1107010D Carburetor Assy 491q-1601090 Carburetor Cover 491QME-1601130 Clutch Frict 491Q-1003090 سیلندر واشر Assy 486q-1106020 پمپ بنزین Assy 491q-1003110 بررسی شیر 486Q-1006012 Camshaft Camshaft Timing Gear 486q-1006070 زنجیره زمانبندی 486Q-1006030 Tenstenser Module 486Q-1006020 Damping Module 486q-1007070 Tappet Module 491Q-1003103 Exhaust صندلی سوپاپ 491Q-1003104 نشیمنگاه سوپاپ ورودی 491Q-1006015 میل بادامک 486Q-1009010 Oil Pan Assy 6486-2901090-01 Q-1300011 کمربند فن 486Q-1005012 Crankshaft Crankshaft چرخ دنده 486Q-1011020 Assy 491Q-1107010D Carburetor Assy 491q-1601090 Carburetor Cover 491QME-1601130 Clutch Frict 491Q-1003090 سیلندر واشر Assy 486q-1106020 پمپ بنزین Assy 491q-1003110 بررسی شیر 486Q-1006012 Camshaft Camshaft Timing Gear 486q-1006070 زنجیره زمانبندی 486Q-1006030 Tenstenser Module 486Q-1006020 Damping Module 486q-1007070 Tappet Module 491Q-1003103 Exhaust صندلی سوپاپ 491Q-1003104 نشیمنگاه سوپاپ ورودی 491Q-1006015 میل بادامک 486Q-1009010 Oil Pan Assy 1648616300018 ASSY سیلندر اصلی – کلاچ K0377010002A0 پایین شاخ صدای 1K16937600026 ترکیبی سنسور عاصی 1K16937600045 سوخت ASSY سنسور سرعت سنج K0381020000A0 سوئیچ 1K16937300026 ترکیبی ASSY 1K16937300007 خطر سوئیچ لامپ هشدار دهنده 1K16937300040 پارکینگ سوئیچ لامپ ترمز 1K16982600002 رادیاتور پوشش ASSY درب 1K16961000002 درایور قطعات بهم جوش خورده 1K16961000001 درب راننده دستیار قطعات بهم جوش خورده 1K16962000021 درب عقب سمت جوش بر روی دیوار ASSY 1K16953000050 جبهه جوش داده شده ASSY K0630200309A0 برگشت قطعات بهم جوش خورده درب S9JS200T-1701123A1287 STOPPER RING S6DS100T-1701058A1287 STOPPER RING S14750A1287 STOPPER RING 12JSDX240TA-1707030 رانندگی دنده 9JS200T-1701123 STOPPER RING 22.5X9.00 H0375020002A0 FH4311030105A0A0072 FH4311030103A0A0030 1K18081100059 1106629200017 1106629200016 1108911800005 12کلاچ K0377010002A0 پایین شاخ صدای 1K16937600026 ترکیبی سنسور عاصی 1K16937600045 سوخت ASSY سنسور سرعت سنج K0381020000A0 سوئیچ 1K16937300026 ترکیبی ASSY 1K16937300007 خطر سوئیچ لامپ هشدار دهنده 1K16937300040 پارکینگ سوئیچ لامپ ترمز 1K16982600002 رادیاتور پوشش ASSY درب 1K16961000002 درایور قطعات بهم جوش خورده 1K16961000001 درب راننده دستیار قطعات بهم جوش خورده 1K16962000021 درب عقب سمت جوش بر روی دیوار ASSY 1K16953000050 جبهه جوش داده شده ASSY K0630200309A0 برگشت قطعات بهم جوش خورده درب S9JS200T-1701123A1287 STOPPER RING S6DS100T-1701058A1287 STOPPER RING S14750A1287 STOPPER RING 12JSDX240TA-1707030 رانندگی دنده 9JS200T-1701123 STOPPER RING 22.5X9.00 H0375020002A0 FH4311030105A0A0072 FH4311030103A0A0030 1K18081100059 1106930000049 1105129200008 کلاچ K0377010002A0 پایین شاخ صدای 1K16937600026 ترکیبی سنسور عاصی 1K16937600045 سوخت ASSY سنسور سرعت سنج K0381020000A0 سوئیچ 1K16937300026 ترکیبی ASSY 1K16937300007 خطر سوئیچ لامپ هشدار دهنده 1K16937300040 پارکینگ سوئیچ لامپ ترمز 1K16982600002 رادیاتور پوشش ASSY درب 1K16961000002 درایور قطعات بهم جوش خورده 1K16961000001 درب راننده دستیار قطعات بهم جوش خورده 1K16962000021 درب عقب سمت جوش بر روی دیوار ASSY 1K16953000050 جبهه جوش داده شده ASSY K0630200309A0 برگشت قطعات بهم جوش خورده درب S9JS200T-1701123A1287 STOPPER RING S6DS100T-1701058A1287 STOPPER RING S14750A1287 STOPPER RING 12JSDX240TA-1707030 رانندگی دنده 9JS200T-1701123 STOPPER RING 22.5X9.00 H0375020002A0 FH4311030105A0A0072 FH4311030103A0A0030 1K18081100059 1113330047004 کلاچ K0377010002A0 پایین شاخ صدای 1K16937600026 ترکیبی سنسور عاصی 1K16937600045 سوخت ASSY سنسور سرعت سنج K0381020000A0 سوئیچ 1K16937300026 ترکیبی ASSY 1K16937300007 خطر سوئیچ لامپ هشدار دهنده 1K16937300040 پارکینگ سوئیچ لامپ ترمز 1K16982600002 رادیاتور پوشش ASSY درب 1K16961000002 درایور قطعات بهم جوش خورده 1K16961000001 درب راننده دستیار قطعات بهم جوش خورده 1K16962000021 درب عقب سمت جوش بر روی دیوار ASSY 1K16953000050 جبهه جوش داده شده ASSY K0630200309A0 برگشت قطعات بهم جوش خورده درب S9JS200T-1701123A1287 STOPPER RING S6DS100T-1701058A1287 STOPPER RING S14750A1287 STOPPER RING 12JSDX240TA-1707030 رانندگی دنده 9JS200T-1701123 STOPPER RING 22.5X9.00 H0375020002A0 FH4311030105A0A0072 FH4311030103A0A0030 1K18081100059 3904166 PISTON-ENG 4929641 واشر, قرقره SMD156604 2835663 PISTON-ENG,V RIBBED 4947269 پمپ,PISTON-ENG 5263374 PISTON-ENG 4988621 4938751 PISTON-ENG 4989163 شاتون 4921685 سنسور,واحد SMR577266 1105113300008 PISTON-ENG,PISTON-ENG 3802820 PISTON-ENG,PISTON-ENG 240204002 PISTON-ENG 4937470 PISTON-ENG 1107929500002 1106912000013 PISTON-ENG 1102716200042 PISTON-ENG / PISTON-ENG / PISTON-ENG, PISTON-ENG / PISTON-ENG, LH (PISTON-ENG) PISTON-ENG, RH(PISTON-ENG) 1647629200003 PISTON-ENG, LH (PISTON-ENG) 1647629200014 PISTON-ENG (PISTON-ENG) PISTON-ENG / 1PISTON-ENG (PISTON-ENG) 6480بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005 / بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005 / بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005 / بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005, بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005 (بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005) 1بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005-01076 بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005-04020 بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005-04080 بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005-010/015 بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005. 1بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005 11053-3502120/220 بلبرینگ عقب H1-2400027 K1292070010A0 کمک فنر جلو K1295090009A0 کمک فنر عقب EQ48662000005(تجارب یوچای)مهر و موم روغن B70X90X10 1106130005402 مهر و موم روغن B70X90X10 1106130004701 مهر و موم روغن B70X90X10 441 032 809 0 سنسور 5399594 مهر و موم روغن B70X90X10 1425311780102 مهر و موم روغن B70X90X10, مهر و موم روغن B70X90X10(ترک کرد) مهر و موم روغن B70X90X10, مهر و موم روغن B70X90X10(درست) 1043مهر و موم روغن B70X90X10 ( مهر و موم روغن B70X90X10 ) 1039مهر و موم روغن B70X90X10 1104630005172 مهر و موم روغن B70X90X10 “1039مهر و موم روغن B70X90X10 ” مهر و موم روغن B70X90X10 11039-25.3502150 مهر و موم روغن B70X90X10 5285739 مهر و موم روغن B70X90X10 3694660 مهر و موم روغن B70X90X10 3696765 مهر و موم روغن B70X90X10 432 410 241 2 مهر و موم روغن B70X90X10 & مهر و موم روغن B70X90X10 3046206 مهر و موم روغن B70X90X10 3027680 3027681 بلبرینگ T3114V032/T64303041 T832210002 T2645F615 T4111A021 1602366-108F2 1601012-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-1701301-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-17011301-17011301-1701301-1701301-17013016.-02063 بلبرینگ T3114V032/T64303041 T832210002 T2645F615 T4111A021 1602366-108F2 1601012-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-1701301-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-17011301-17011301-1701301-1701301-17013016. 1106929500002-2 1105929200010/40-1 3519100-بلبرینگ T3114V032/T64303041 T832210002 T2645F615 T4111A021 1602366-108F2 1601012-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-1701301-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-17011301-17011301-1701301-1701301-17013016.×1380 بلبرینگ T3114V032/T64303041 T832210002 T2645F615 T4111A021 1602366-108F2 1601012-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-1701301-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-17011301-17011301-1701301-1701301-17013016. 1108935600012 بلبرینگ T3114V032/T64303041 T832210002 T2645F615 T4111A021 1602366-108F2 1601012-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-1701301-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-17011301-17011301-1701301-1701301-17013016. 3066-3001033 32307(7607) 1106934080002 2401.31بلبرینگ T3114V032/T64303041 T832210002 T2645F615 T4111A021 1602366-108F2 1601012-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-1701301-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-17011301-17011301-1701301-1701301-17013016. 1106913380001 1701145-11/902052-2 3708010-001-0000بلبرینگ T3114V032/T64303041 T832210002 T2645F615 T4111A021 1602366-108F2 1601012-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-1701301-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-17011301-17011301-1701301-1701301-17013016. 3819920 بلبرینگ T3114V032/T64303041 T832210002 T2645F615 T4111A021 1602366-108F2 1601012-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-1701301-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-17011301-17011301-1701301-1701301-17013016. 3062602 بلبرینگ T3114V032/T64303041 T832210002 T2645F615 T4111A021 1602366-108F2 1601012-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-1701301-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-17011301-17011301-1701301-1701301-17013016. 1104917200002 بلبرینگ T3114V032/T64303041 T832210002 T2645F615 T4111A021 1602366-108F2 1601012-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-1701301-108F2 T4138A049C 1701301-1701301-1701301-1701301-17011301-17011301-1701301-1701301-17013016. 1104917200003 چرخ دنده منعطف شفت assy 300S50-3502040 صفحه پایین ترمز سمت راست assy QT300S50-3502040 صفحه پایین ترمز راست QT300S52-3502002 میل بادامک راست QT300S0-350204 میل بادامک 5318117 چرخ دنده منعطف شفت assy 300S50-3502040 صفحه پایین ترمز سمت راست assy QT300S50-3502040 صفحه پایین ترمز راست QT300S52-3502002 میل بادامک راست QT300S0-350204 میل بادامک 1432116180003- چرخ دنده منعطف شفت assy 300S50-3502040 صفحه پایین ترمز سمت راست assy QT300S50-3502040 صفحه پایین ترمز راست QT300S52-3502002 میل بادامک راست QT300S0-350204 میل بادامک 3694080 چرخ دنده منعطف شفت assy 300S50-3502040 صفحه پایین ترمز سمت راست assy QT300S50-3502040 صفحه پایین ترمز راست QT300S52-3502002 میل بادامک راست QT300S0-350204 میل بادامک 3694081 B24953104068 گلگیر جلو 1131135602049- چرخ دنده منعطف شفت assy 300S50-3502040 صفحه پایین ترمز سمت راست assy QT300S50-3502040 صفحه پایین ترمز راست QT300S52-3502002 میل بادامک راست QT300S0-350204 میل بادامک 1417035600186- چرخ دنده منعطف شفت assy 300S50-3502040 صفحه پایین ترمز سمت راست assy QT300S50-3502040 صفحه پایین ترمز راست QT300S52-3502002 میل بادامک راست QT300S0-350204 میل بادامک(تی) لنت ترمز جلو AK880.34.0039 ترمز جلو پرچ لنت ترمز جلو H4821010201B0 آینه عقب چپ H4821010202B0 آینه دید عقب راست B0 آینه دید عقب سمت راست BREARVISTOR H4821030001A0 SI L4821030001A000 LOWTER H4821030001A0 1325129502012- REAR U-BOLT M411929/8010A0 AIR FILTER C4989106 FUEL FILTER C5310808 FUEL FILTER C4897898 ENGINE OIL FILTER 1417116180401 لنت ترمز جلو AK880.34.0039 ترمز جلو پرچ لنت ترمز جلو H4821010201B0 آینه عقب چپ H4821010202B0 آینه دید عقب راست B0 آینه دید عقب سمت راست BREARVISTOR H4821030001A0 SI L4821030001A000 LOWTER H4821030001A0. لنت ترمز جلو AK880.34.0039 ترمز جلو پرچ لنت ترمز جلو H4821010201B0 آینه عقب چپ H4821010202B0 آینه دید عقب راست B0 آینه دید عقب سمت راست BREARVISTOR H4821030001A0 SI L4821030001A000 LOWTER H4821030001A0. لنت ترمز جلو AK880.34.0039 ترمز جلو پرچ لنت ترمز جلو H4821010201B0 آینه عقب چپ H4821010202B0 آینه دید عقب راست B0 آینه دید عقب سمت راست BREARVISTOR H4821030001A0 SI L4821030001A000 LOWTER H4821030001A0 33019 لنت ترمز جلو AK880.34.0039 ترمز جلو پرچ لنت ترمز جلو H4821010201B0 آینه عقب چپ H4821010202B0 آینه دید عقب راست B0 آینه دید عقب سمت راست BREARVISTOR H4821030001A0 SI L4821030001A000 LOWTER H4821030001A0. لنت ترمز جلو AK880.34.0039 ترمز جلو پرچ لنت ترمز جلو H4821010201B0 آینه عقب چپ H4821010202B0 آینه دید عقب راست B0 آینه دید عقب سمت راست BREARVISTOR H4821030001A0 SI L4821030001A000 LOWTER H4821030001A0-03080 لنت ترمز جلو AK880.34.0039 ترمز جلو پرچ لنت ترمز جلو H4821010201B0 آینه عقب چپ H4821010202B0 آینه دید عقب راست B0 آینه دید عقب سمت راست BREARVISTOR H4821030001A0 SI L4821030001A000 LOWTER H4821030001A0 30311 بلبرینگ چرخ جلو 3303059-N300 TIE ROD END LH 3303060-N300 TIE ROD END RH C3906698 WATER PUMP SEAL C4891252 WATER PUMP M422000000SHAFT007P 1106930003304- بلبرینگ چرخ جلو 3303059-N300 TIE ROD END LH 3303060-N300 TIE ROD END RH C3906698 WATER PUMP SEAL C4891252 WATER PUMP M422000000SHAFT007P 1425311929016 بلبرینگ چرخ جلو 3303059-N300 TIE ROD END LH 3303060-N300 TIE ROD END RH C3906698 WATER PUMP SEAL C4891252 WATER PUMP M422000000SHAFT007P 1325311926009 بلبرینگ چرخ جلو 3303059-N300 TIE ROD END LH 3303060-N300 TIE ROD END RH C3906698 WATER PUMP SEAL C4891252 WATER PUMP M422000000SHAFT007P 3696749 مهر و موم روغن B70X90X10 3694654 بلبرینگ چرخ جلو 3303059-N300 TIE ROD END LH 3303060-N300 TIE ROD END RH C3906698 WATER PUMP SEAL C4891252 WATER PUMP M422000000SHAFT007P 1325129502017-1 بلبرینگ چرخ جلو 3303059-N300 TIE ROD END LH 3303060-N300 TIE ROD END RH C3906698 WATER PUMP SEAL C4891252 WATER PUMP M422000000SHAFT007P 1325129581004- U-BOLT عقب H0295060200A0 فنر صفحه H4295020100A0 فنر لنگه عقب ASSY. U-BOLT عقب H0295060200A0 فنر صفحه H4295020100A0 فنر لنگه عقب ASSY. U-BOLT عقب H0295060200A0 فنر صفحه H4295020100A0 فنر لنگه عقب ASSY. U-BOLT عقب H0295060200A0 فنر صفحه H4295020100A0 فنر لنگه عقب ASSY. U-BOLT عقب H0295060200A0 فنر صفحه H4295020100A0 فنر لنگه عقب ASSY 3698436 شروع کننده 3698351 U-BOLT عقب H0295060200A0 فنر صفحه H4295020100A0 فنر لنگه عقب ASSY 1109060-1521 AIR FILTER H4110219202A0-1 Primary Fuel Filter SH4110219202A0-1A2076 3697204 OIL PAN J5262313 S19925WUFW0096 HCTM-CBF100X151BDR3-SDDF PTO PUMP FF63046NN 1113334047002 U-BOLT عقب H0295060200A0 فنر صفحه H4295020100A0 فنر لنگه عقب ASSY 1102235600194 1102536200004 1104935000022 1104935500132 1B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B-01002B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B , B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B-04005-1B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B-03015 B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B-03014 B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B-03019 B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B(Chery QQ s11 Inner C.V.Joint S11-XLB3AH2203050) B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B(B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B) B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B, B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B. B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B. 1B16961200019 1B18037420022 1B18037420023 1B18053100234 1B18057200093 1B18061201041 1B18061201050 1B18061201093 1B18061201094 1B18061201343 1B18061201344 1B18084300247 L0173050013A0 L035600302AA0 L0362080034A0 L0371120112A0 L0512014016A0 L0541010054A0 L0831010201A0 L0845010501A0 L0845010601A0 T5201100X1601 1B169521M0052 LL480B(LH) 1B14837100013 چراغ تزئینی جلو Assy.(LH) 1B14837100013 چراغ تزئینی جلو Assy.(RH) 1B14837100013 چراغ تزئینی جلو Assy.. B14837100013 چراغ تزئینی جلو Assy.. B14837100013 چراغ تزئینی جلو Assy.. 1B14861200016 Front door glass weatherstrip (RH) L0610130009A0 Front door glass roof drip (LH) L0610130029A0 Front door glass roof drip RH) L0610170010A0 Outer decoration strip Assy. of front door LH L0610170011A0 Outer decoration strip Assy. of front door RH L0130020194A0 Radiator with shroud Assy. 1102013300003 Engine water outlet hose 1101029200009 Front shock absorber W/ sleeve Assy. 1101029500002 Rear shock absorber with sleeve assy LL480-09600-1 Oil filler 1102010100006 Engine front cushion 1102010100004 Engine rear cushion 1B14852100011 Front windshield 1101011100010 Fuel tank cap Assy. E049303000032 Top Compression ring E049303000033 No.2 compression ring E049303000034 spiral spring oil ring 5T32-2011A1 COUNTERSHAFT 5T92-3011A2 OUT PUT SHAFT WBTCR27X43X9 Framework oil sealing 1022EZC2A-3001011A Left steering track rod arm GB/T9877.1-(تجارب یوچای)B55X85X12F Oil seal NSK-HR32208J Conical roller bearing 1103330005105 Brake drum BP10303051702A Front Brake drum BJ130-3103090A Front wheel hub cover 33114 یاتاقان 11043-8-2402021 Driving/driven gear N-2403030 Differential bearing NPR-2402080 Main gear oil seal BJ1029A-3501106 Retracting spring BJ1029A-3501181-WSM Friction lining 11043-8-2402010 Main reducer Assy. 1046J2E6-3502141B Rear wheel hub BJ1041-3501013 Friction lining BJ1041-3501110 Rear brake friction lining BJ1041-3502130 Brake cylinder assy 1B18037120016 Right steering lamp assy 1B18084300248 Rear mudguard Assy. for right front wheel 1022EZC2A-3003060 Tie rod left connector Assy. 1022EZC2A-3003070 Tie rod right connector Assy. PGB/T297-30207 Conical roller bearing 30207 NSK-HR30305J Conical roller bearing L0118020095A0 ACCELATOR CABLE CONTROL L0531014043A0 FRT grill Assy. 1B14882100011 Left rear-view mirror Assy. 1B14882100021 Rear-view mirror Assy. (آر) 1102016100001 PRESSURE PLATE ASSY 1102016100002 DISC ASSY 1043C-3104013 Tire nut(LH) 1043C-3104014 Tire nut(RH) 1046E6A1-3502011 Rear Brake drum NPR-2402050 Driving gear rear bearing 11049-3502060 Upper left brake cylinder assembly (with inlet port fitting) 11049-3502160 Lower right brake cylinder assembly (with bleed valve) 1046J2E6-3502020 Rear brake assy (RH) G013EA0-3502141 Rear wheel hub 1046J2E6J-3502010 Brake Assy.(lH) 1046J2E6J-3502020 Brake Assy.(RH) 11043-47-2403031 Half axle of rear axle G018HA0-2403031 Half axle of rear axle 312 L0183A0-3104051 Tyre bolt (LH) L0183A0-3104052 Tyre bolt (RH) N-2403011A Differential house (LH) N-2403012A Differential house(RH) NPR-2401100 Wheel hub outer bearing NPR-2401110 Wheel hub inner bearing NPR-2401120F Wheel hub inner seal NPR-2401140F Rear hub outer oil seal assy NPR-2402091 Main gear bearing seat NPR-2403010 Differential assy 1103935300001 Parking Brake Lever Assy. 1B18037600040 Water temperature sensor mounting assy 1102235700035 Park brake cable assy SAE-20W-50 Engine Oil 20W50 6480-2402030C 1B22081280105 AC Compressor CQ19-3003320 Left Tie Rod End H0531050004A0 Bonnet Hinge Lh H0531050005A0 Bonnet Hinge Rh H0610151001A0 Door Lock Ass. Lh 3104324 Air Compressor AK614130062 O’Ring Seal HFF2918227CKFT Oil Seal HFF2918218CKFT Bearing Cover AK99114520042 Bearing AK99014520191 Bushing HFF2918182CKFT Washer HFF2918005CK1GFT Balance Shaft Housing HFF2918114CK2BZFT1 Lock Nut HFF2918116CK2BZFT1 Lock Plate HFF2918115CK2BZFT1 Lock Nut H0812080014A0 H4163030000A0 Clutch Master Cylinder L0300110047A0 Drag Rod Assy FS53041NN Fuel Filter FF266 Fuel Filter cartridge type H4110210901A0 Fuel Filter AK880.41.0031 King Pin HFF3001049 CK 1G Thrust Bearing AK880.41.0035 Bushing AK880.34.0017 Bushing AK880.41.0052 O’Ring AK880.41.0094 Washer AK880.41.0097 Washer AK880.41.00104 Washer LO840510069A0 L0845010070A0 L0845015035A0 L0845015038A0 1B20084500071 1B20084500072 K2337 AIR FILTER 310403005 REAR OIL SEAL L0101020720A0 ENGINE MOUNT AK880.41.0029 BUSHING CQ19-3003320 LH. TIE ROD END CQ19-3003420 RH. TIE ROD END H4311030103A0 WHEEL ASSY H4364011002A0 RH. HEADLAMP H4364011001A0 LH. HEADLAMP H4364030001A0 STEERING LAMP H4845010900A0 STEP CUSHION H4845011001A0 PEDAL COVER LF LWR H4845011002A0 PEDAL COVER RH LWR H4845011004A0 RH PEDAL BRKT H4845011003A0 LH PEDAL BRKT H4356F02024A0 AIR CONTROL H4353070020A0 HAND BAKE VALVE ASSY H4356B02001A0 DIFFERENTIAL RELAY VALVE H4356402002A0 QUICK RELEASE VALVE RH H4356A02003A0 RELAY VALVE ASSY. A21-5305063 BOX 1417029200032- STABILIZER BUSHING 1325836500001- LH. چراغ عقب راست A13-3773020 1325836500002- RH. چراغ عقب راست A13-3773020 1124111100003- FUEL TANK COVER ZL6.5QI-3103002A FRT. BRAKE DRUM 1425311929016- AIR CLEANER ELBOW H0163030002A0 CLUTCH MASTER CYLINDER 12JSD200T-1707105-7 AUXILLARY MAINSHAFT 12JSDX240T-1707106 AUXILLARY MAINSHAFT GEAR 12JSDX240T-1707107 MAINSHAFT WASHER 12JSDX240T-1707108 GEAR PRESSURE PLATE ZL300S1-2510012 PLANETARY GEAR ZL300S1-2510014 BALLING WASHER ZL300S1-2510015 INTERSHAFT WASHER 100424655 فیلتر روغن 612630080011 Diesel filter 612630080012 Oil-water separator filter 612600061275 Engine belt AA90141 Air filter inner+outer 2NV1AV17×1840C Automotive V-belt (toothed) NV1AV17×1120C Automotive V-belt (toothed) 2NV1AV17×1905C Automotive V-belt (toothed) 1612213016801 Cooling fan assembly JY31NP-03051-SL Front wheel bolt (ترک کرد + درست) JY31FS3-04051-WZ Rear wheel bolt (ترک کرد + درست) 990.00.41.0061 Front wheel oil seal SH-30311-SKF-FS Front hub outer bearing 30314 Front hub inner bearing 30619 Rear hub inner bearing 1612029210005 Front airbag assy 1612629510005 Rear airbag assy 1612029210017 Height valve-front/rear 1612016110020 Clutch driven disc 1612016110030 Release bearing 1676016300120 Clutch master cylinder JY3501NP7-105-W Front brake pads JY3502N12-105-RH5 Rear brake lining 1U12765100071 Luggage compartment door lock 1612263000017 Engine compartment door lock 1U12665200502 Engine compartment gas spring 1611353010085 JQ105 Lock 1U10165100002 Radiator door lock 1U12237100101 Front combination light-left 1U12237100102 Front combination light-right 1U12237200101 Rear combination light-left 1U12237200102 Rear combination light-right 1U12237100103 Front fog light-left 1U12237100104 Front fog light-right 1612252120016 Windshield-Upper 1U12252121017 Windshield-Lower 1U12252130004 Rear windshield glass 1U90037600014 Combination Instrument 1U13037510090 Central electrical box 1U10837600002 Air pressure sensor 1612264000022 Driver Window 1U11657200094 A/C Air outlet 1612282410037 Upper sun shield with motor 1U88036600004 Clutch switch 1612037300008 Inner lamp switch 1612037300009 Decorative light switch 1612037300010 Reading lamp switch 1612037300011 Luggage compartment light switch 1612037300012 Front fog lamp switch 1612037300013 Rear fog lamp switch 1612037300014 Danger alertion switch 1612037300018 TV switch 1612037300019 Rearview mirror defrost switches 1612037300023 The driver dome light switch 1612037300032 Exhaust brake switch 1612037300050 Slow to enable switch 1612037300067 Main power switch 1612037300075 Horn switch 1612037300076 Ventilation switch 1612037300080 Diagnosis switch 1612037300081 ABS diagnosis switch 1612037300089 Defroster switch 1612037300096 Exhaust fan switch 1612037300104 Idle speed setting switch 1612037300105 Idle speed control switch 1612037300108 TV flipping switch 1612237320005 Front door switch 1U12537300012 Luggage compartment door travel switch 1U11037300003 Alarm light switch 1694653510101 Main Dashboard 1612261000316 Front passenger door glass 1U12265005057 1st door Right (wide, 538 emergency valve) 1612252300608 Right side window glass (1309*1026) 1612252300609 Right side window glass(1055*1026) 1612252300610 Right side window glass(368*1026) 1612252300611 Right side window glass(1939*1026) 1612252300612 Right side window glass(891*805) 1612252300613 Right side window glass(800*579) 1612252300601 Left Side window glass(850*619) 1612252300602 Left Side window glass(658*816) 1612252300603 Left Side window glass(1992*1026) 1612252300604 Left Side window glass(1336.5*1026) 1612252300605 Left Side window glass(1624*1026) 1612252300606 Left Side window glass(1336.5*1026) 1612252300607 Left side window glass(1309*1026) 1U12061200123 Passenger door lock 1685136620004 Low water level alarm switch 1611135500004 Brake valve 1610834200140 Combination switch set 1612611700011 Electronic accelerator 1612010100066 Rear mount cushion(موتور) 1611010100004 Front mount cushion(موتور) 1U10265200065 Gas spring 1U12663000005 Gas spring V1372010002A0 V1372010001A0

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  4 + 6 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات