دنیای قطعات خودرو

» دنیای قطعات خودرو

 • سنسور موقعیت دریچه گاز برای F3 OEM F01R064915

  دسته بندی و برچسب ها:
  دنیای قطعات خودرو , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  BYDF01R064915,F01R064915,19.01.1200F6006,Throttle Position Sensor for F3,

  استعلام

  مشخصات فنی

  BYDF01R064915,F01R064915,19.01.1200F6006,Throttle Position Sensor for F3,
  BYDEG-KK411 19.07.0100F6003
  BYDEG-KK412 19.07.2300F6003
  BYDEG-KK413 19.07.0300F6004
  BYDEG-KK414 19.07.0200F6002
  BYDEG-KK415 19.07.0100F6004
  BYDEG-KK416 19.07.0100F6005
  BYDEG-KK511 19.07.1000F6001
  BYDEG-KK512 19.07.1000F6022
  BYDEG-KK911 19.07.1600F6005
  BYDEG-KK912 19.07.1600F6006
  BYDEG-KK931 19.07.0400F6007
  BYDEG-Q673B23 19.10.6000F6001
  F01R064915
  BYDF01R064915 19.01.1200F6006
  BYDF01R065903 19.01.1200F6005
  BYDF2-38021 20.01.2100F0024
  BYDF2-5305400 17.07.0700F3128
  BYDF2-8204130B 17.07.0700F3126
  BYDF3 17.07.0700F3035
  BYDF3-1001604 17.03.0300F3009
  BYDF3-1100101 17.03.0400F3017
  BYDF3-1100102 17.03.0400F3016
  BYDF3-1100103 17.03.0400F3018
  BYDF3-1100110 17.03.0400F3015
  BYDF3-1100110 17.03.0400F3056
  BYDF3-1100200 17.03.0400F3029
  BYDF3-1100205 17.03.0400F3026
  BYDF3-1100205 17.03.0400F3026W
  BYDF3-1100207 17.03.0400F3028
  BYDF3-1100207 17.03.0400F3028W
  BYDF3-1100210 17.03.0400F3059
  BYDF3-1101100 17.03.0400F3001
  BYDF3-1101100-B1 17.03.0400F3058
  BYDF3-1101201 19.03.4200F6003
  BYDF3-1101201 17.03.0400F3030
  BYDF3-1101202 19.03.4200F6004
  BYDF3-1101202 17.03.0400F3033W
  BYDF3-1101301-B1 17.03.0400F3047
  BYDF3-1101302-B1 17.03.0400F3048
  BYDF3-1101401\1101402 17.03.0400F3038
  BYDF3-1101401-B1 17.03.0400F3049
  BYDF3-1101402-B1 17.03.0400F3050
  BYDF3-1101500 17.03.0400F3019
  BYDF3-1101500 17.03.0400F3019W
  BYDF3-1104013 19.05.3500F6017
  BYDF3-1104016 17.08.0700F3011
  BYDF3-1104018 17.03.0400F3035
  BYDF3-1104019 17.03.0400F3034
  BYDF3-1104100-B1 17.03.0400F3051
  BYDF3-1104110 17.03.0400F3006
  BYDF3-1104120 17.03.0400F3004
  BYDF3-1104130 17.03.0400F3007
  BYDF3-1104140 17.03.0400F3011
  BYDF3-1104150 17.03.0400F3010
  BYDF3-1104160 17.03.0400F3012
  BYDF3-1104170 17.03.0400F3020
  BYDF3-1104170-B1 17.03.0400F3053
  BYDF3-1104200-B1 17.03.0400F3052
  BYDF3-1104201 17.03.0400F3014
  BYDF3-1104220 17.03.0400F3025
  BYDF3-1104301-B1 17.03.0400F3055
  BYDF3-1104310 17.03.0400F3005
  BYDF3-1104310-B1 17.03.0400F3054
  BYDF3-1104320 17.03.0400F3003
  BYDF3-1105110 17.03.0400F3008
  BYDF3-1105120 17.03.0400F3009
  BYDF3-1108100 17.03.2500F3001
  BYDF3-1108100 17.03.2500F3001W
  BYDF3-1109110 17.03.0100F3008
  BYDF3-1109111 17.03.0100F3006
  BYDF3-1109111 17.03.0100F3006W
  BYDF3-1109113 17.03.0100F3007
  BYDF3-1109113 17.03.0100F3007W
  BYDF3-1109120 17.03.0100F3002W
  BYDF3-1109122 17.03.0100F3002
  BYDF3-1109132 17.03.0100F3001W
  BYDF3-1123100-A1 17.03.0400F3057
  BYDF3-1123180 17.03.0400F3032
  BYDF3-1130011 17.03.0400F3023
  BYDF3-1130100 17.03.0400F3024
  BYDF3-1130110 17.03.0400F3031
  BYDF3-1200110 17.03.0200F3014
  BYDF3-1200110 17.03.0200F3014W
  BYDF3-1200320 17.03.0200F3010
  BYDF3-1200320 17.03.0200F3010W
  BYDF3-1203111 17.03.0200F3005
  BYDF3-1203112 17.03.0200F3003
  BYDF3-1203201 17.03.0200F3001
  BYDF3-1203220 17.03.0200F3008
  BYDF3-1203220 17.03.0200F3008W
  BYDF3-1203311 17.03.0200F3006
  BYDF3-1203312 17.03.0200F3004
  BYDF3-1203320 17.03.0200F3009W
  BYDF3-1208102 17.03.0200F3012
  BYDF3-1208103 17.03.0200F3013
  BYDF3-1208105 17.03.0200F3011
  BYDF3-1208106 17.06.1500F3008
  BYDF3-1301100 17.03.0500F3001
  BYDF3-1301600 17.03.0300F3001
  BYDF3-1302011 17.03.0500F3003
  BYDF3-1302101 17.03.0500F3012
  BYDF3-1302102 17.03.0500F3002
  BYDF3-1304110 17.03.0500F3013
  BYDF3-1308100 17.03.0500F3008
  BYDF3-1308101
  BYDF3-1311100 17.03.0500F3009
  BYDF3-1311101 17.03.0500F3010
  BYDF3-1311102 17.03.0500F3011
  BYDF3-1445561
  BYDF3-1602100 17.03.0600F3005
  BYDF3-1602100 17.03.0600F3005W
  BYDF3-1607100 17.03.0600F3002
  BYDF3-1607201 17.03.0600F3004
  BYDF3-1608100 17.03.0600F3001
  BYDF3-1703106 17.03.0700F3006
  BYDF3-1703110 17.03.0700F3007
  BYDf3-1703130
  BYDF3-1703200-A1 17.03.0700F3012
  BYDF3-2203012 17.03.08OOF3003
  BYDF3-2203012C 17.03.0800F3010
  BYDF3-2203013 17.03.08OOF3005
  BYDF3-2203014 17.03.08OOF3004
  BYDF3-2203015 17.03.08OOF3006
  BYDF3-2803010 17.09.0100F3013
  BYDF3-2803111 17.08.0100F3003
  BYDF3-2803112 17.08.0100F3008
  BYDF3-2803113 17.08.0100F3001
  BYDF3-2803114 17.08.0100F3004
  BYDF3-2803123 17.09.0100F3054
  BYDF3-2803124 17.09.0100F3055
  BYDF3-2803210
  BYDF3-2803220
  BYDF3-2804010 17.09.0100F3014
  BYDF3-2804111 17.08.0200F3004
  BYDF3-2804111B 17.08.0200F3010
  BYDF3-2804113 17.08.0200F3007
  BYDF3-2804114 17.08.0200F3003
  BYDF3-2804117 17.08.0200F3008
  BYDF3-2804118 17.08.0200F3009
  BYDF3-2804129 17.08.0200F3002
  BYDF3-2807111 17.08.0200F3011
  BYDF3-2810100 17.03.1400F3001W
  BYDF3-2810101 17.06.1500F3009
  BYDF3-2810200 17.03.1600F3001
  BYDF3-2810210 17.03.1400F3011
  BYDF3-2810220 17.03.1600F3005
  BYDF3-2901021
  BYDF3-2901110
  BYDF3-2904100 17.03.1400F3002W
  BYDF3-2904110 17.03.1400F3012
  BYDF3-2904110-DQT 自己编
  BYDF3-2904120 17.03.1400F3007W
  BYDF3-2904130 17.03.1400F3008W
  BYDF3-2904140 17.03.1400F3004W
  BYDF3-2904200 17.03.1400F3010W
  BYDF3-2904210 17.03.1400F3013
  BYDF3-2904210-DQT 自己编
  BYDF3-2905023
  BYDF3-2905035
  BYDF3-2905071
  BYDF3-2905072
  BYDF3-2905100 17.03.1300F3001W
  BYDF3-2905110 17.03.1300F3020
  BYDF3-2905200 17.03.1300F3002W
  BYDF3-2905202 17.03.1300F3022
  BYDF3-2905203 17.03.1300F3023
  BYDF3-2905204 17.03.1300F3024
  BYDF3-2905207 17.03.1300F3025
  BYDF3-2905210 17.03.1300F3021
  BYDF3-2905300 17.03.1300F3026
  BYDF3-2906101 17.03.1300F3003
  BYDF3-2906102 17.03.1300F3006
  BYDF3-2906103 17.03.1300F3005
  BYDF3-2906110 17.03.1300F3004
  BYDF3-2915010
  BYDF3-2915011 17.03.1600F3027
  BYDF3-2915100 17.03.1600F3002W
  BYDF3-2915100C 17.03.1600F3009
  BYDF3-2915102 17.03.1600F3007
  BYDF3-2915103 17.03.1600F3006
  BYDF3-2915110 17.03.1600F3026
  BYDF3-2915200 17.03.1600F3003W
  BYDF3-2915200C 17.03.1600F3010
  BYDF3-2915204 17.03.1600F3021
  BYDF3-2915230 17.03.1600F3029
  BYDF3-2915300 17.03.1600F3030
  BYDF3-2915400 17.03.1600F3031
  BYDF3-2916100 17.03.1600F3011
  BYDF3-3001101 17.03.1500F3003W
  BYDF3-3001101C 17.03.1500F3011
  BYDF3-3001102 17.03.1500F3004
  BYDF3-3001102 17.03.1500F3004W
  BYDF3-3001102C 17.03.1500F3012
  BYDF3-3100012B 17.03.2100F3002
  BYDF3-3101010 17.03.2100F3016
  BYDF3-3101110 17.03.2100F3005
  BYDF3-3101110-A1 17.03.2100F3013
  BYDF3-3101110B 17.03.2100F3003
  BYDF3-3101110B 17.03.2100F3007
  BYDF3-3101110B 18.03.030F3R001
  BYDF3-3101130 17.03.2200F3003
  BYDF3-3101210 17.03.2100F3006
  BYDF3-3101210 18.03.030F3R002
  BYDF3-3101210B 17.03.2100F3001
  BYDF3-3101210B 17.03.2100F3008
  BYDF3-3101210B_C3 18.03.030F3R003
  BYDF3-3101210B-C1 17.03.2100F3015
  BYDF3-3101212 17.03.2200F3002
  BYDF3-3101300 17.03.2100F3011
  BYDF3-3102111 17.08.0400F3001
  BYDF3-3102112 17.08.0500F3001
  BYDF3-3102113\3102114 17.08.0700F3013
  BYDF3-3102115 17.08.0600F3001
  BYDF3-3103000 17.03.1500F3002
  BYDF3-3103112 17.03.1500F3013
  BYDF3-3104000\3630150 17.03.2400F3002
  BYDF3-3104000C 17.03.2400F3012
  BYDF3-3104000C 17.03.2400F3012W
  BYDF3-3105110 17.03.2300F3003
  BYDF3-3106000 17.03.2100F3004
  BYDF3-3106000 17.03.2100F3010
  BYDF3-3106000 17.03.2100F3012
  BYDF3-3401000 17.03.1100F3016
  BYDF3-3401010 17.03.1100F3002
  BYDF3-3401011 17.03.1100F3003
  BYDF3-3401011 17.03.1100F3017
  BYDF3-3401012 17.03.1100F3004
  BYDF3-3401020 17.03.1100F3007
  BYDF3-3401030 17.03.1100F3005
  BYDF3-3401031 17.03.1100F3006
  BYDF3-3401040 17.03.1100F3008
  BYDF3-3401051 17.03.1100F3013
  BYDF3-3401057
  BYDF3-3401070 17.03.1100F3011
  BYDF3-3401071 17.03.1100F3014
  BYDF3-3401072 17.03.1100F3015
  BYDF3-3401074 17.03.1100F3012
  BYDF3-3401081 17.03.1100F3010
  BYDF3-3401082 17.03.1100F3009
  BYDF3-3401201
  BYDF3-3401202
  BYDF3-3401212
  BYDF3-3402000 17.03.0900F3003
  BYDF3-3402000A 17.03.0900F3006
  BYDF3-3402000B 17.03.0900F3007
  BYDF3-3402040C 17.03.0900F3008
  BYDF3-3402222 17.03.0900F3004
  BYDF3-3402223 17.03.0900F3005
  BYDF3-3404000 17.04.0100F3002
  BYDF3-3404012 17.03.0900F3001
  BYDF3-3406101 17.03.1200F3020
  BYDF3-3406102 17.03.1200F3022
  BYDF3-3406206 17.03.1200F3010
  BYDF3-3407000 19.05.4300F6003
  BYDF3-3408100 17.03.1200F3002
  BYDF3-3410100
  BYDF3-3412012 17.03.1200F3021
  BYDF3-3412021 17.03.0900F3002
  BYDF3-3501100 17.03.1500F3008W
  BYDF3-3501101 17.03.1500F3016
  BYDF3-3501102 17.03.1500F3001W
  BYDF3-3501103 17.03.1500F3014
  BYDF3-3501104 17.03.1500F3015
  BYDF3-3501130 17.03.1500F3010
  BYDF3-3501140 17.03.1500F3007W
  BYDF3-3501150 17.03.1500F3006W
  BYDF3-3501160 17.03.1500F3005W
  BYDF3-3501200 17.03.1500F3009
  BYDF3-3501200 17.03.1500F3009W
  BYDF3-3502100 17.03.2400F3006
  BYDF3-3502102 17.03.2400F3001
  BYDF3-3502103 17.03.2400F3009
  BYDF3-3502106 17.03.2400F3027
  BYDF3-3502107 17.03.2400F3028
  BYDF3-3502110 17.03.2400F3004
  BYDF3-3502110 17.03.2400F3004W
  BYDF3-3502120 17.03.2400F3005
  BYDF3-3502120 17.03.2400F3005W
  BYDF3-3502122 17.03.2400F3017
  F3-3502130 F3-3502130
  BYDF3-3502130 17.03.2400F3008
  BYDF3-3502140 17.03.2400F3025
  BYDF3-3502150 17.03.2400F3026
  BYDF3-3502160 17.03.2400F3008W
  BYDF3-3502200 17.03.2400F3007
  BYDF3-3502210
  BYDF3-3504001 17.03.1900F3003
  BYDF3-3504020 17.03.1900F3001
  jac Throttle Position Sensor,jac refine سنسور موقعیت دریچه گاز,سنسور موقعیت دریچه گاز jac j5,سنسور موقعیت دریچه گاز jac s5,سنسور موقعیت دریچه گاز jac s3,سنسور موقعیت دریچه گاز jac j3,سنسور موقعیت دریچه گاز jac m5,سنسور موقعیت دریچه گاز لیفان,سنسور موقعیت دریچه گاز lifan x60,لیفان 520 سنسور موقعیت دریچه گاز,لیفان 620 سنسور موقعیت دریچه گاز,لیفان 320 سنسور موقعیت دریچه گاز,سنسور موقعیت دریچه گاز دیوار بزرگ,سنسور موقعیت دریچه گاز دیوار بزرگ,سنسور موقعیت دریچه گاز هاوال دیوار بزرگ,سنسور موقعیت دریچه گاز دیوار بزرگ h5,سنسور موقعیت دریچه گاز دیوار بزرگ h6,دیوار بزرگ و سنسور موقعیت دریچه گاز,سنسور موقعیت دریچه گاز geely,سنسور موقعیت دریچه گاز geely ec7,سنسور موقعیت دریچه گاز geely ck,سنسور موقعیت دریچه گاز geely mk,سنسور موقعیت دریچه گاز geely emgrand,سنسور موقعیت دریچه گاز geely ec8,سنسور موقعیت دریچه گاز geely panda,سنسور موقعیت دریچه گاز geely gx7,سنسور موقعیت دریچه گاز tx4 geely,لینک جیلی & سنسور موقعیت دریچه گاز,سنسور موقعیت دریچه گاز chery,سنسور موقعیت دریچه گاز chery tiggo,سنسور موقعیت دریچه گاز chery qq,سنسور موقعیت دریچه گاز chery arrizo,سنسور موقعیت دریچه گاز chery fulwin,سنسور موقعیت دریچه گاز صورت چری,سنسور موقعیت دریچه گاز dongfeng,سنسور موقعیت دریچه گاز dongfeng fengshen,سنسور موقعیت دریچه گاز dongfeng sokon,سنسور موقعیت دریچه گاز dongfeng dfsk,سنسور موقعیت دریچه گاز چانگان,سنسور موقعیت دریچه گاز changan eado,سنسور موقعیت دریچه گاز changan honor,سنسور موقعیت دریچه گاز changan cs75,سنسور موقعیت دریچه گاز changan cx35,سنسور موقعیت دریچه گاز chana,سنسور موقعیت دریچه گاز jmc,سنسور موقعیت دریچه گاز فورد ترانزیت,سنسور موقعیت دریچه گاز,سنسور موقعیت دریچه گاز شورلت n300,سنسور موقعیت دریچه گاز شورلت n200,سنسور موقعیت دریچه گاز faw,سنسور موقعیت دریچه گاز faw besturn,سنسور موقعیت دریچه گاز baic,سنسور موقعیت دریچه گاز baic s3,سنسور موقعیت دریچه گاز baw,سنسور موقعیت دریچه گاز hafei,سنسور موقعیت دریچه گاز jinbei,سنسور موقعیت دریچه گاز درخشندگی,سنسور موقعیت دریچه گاز zhonghua,سنسور موقعیت دریچه گاز برلیانس h530,سنسور موقعیت دریچه گاز برلیانس h330,سنسور موقعیت دریچه گاز برلیانس h320,سنسور موقعیت دریچه گاز zotye,سنسور موقعیت دریچه گاز zotye z300,سنسور موقعیت دریچه گاز zotye z500,سنسور موقعیت دریچه گاز zotye damy,سنسور موقعیت دریچه گاز gonow,foton سنسور موقعیت دریچه گاز,سنسور موقعیت دریچه گاز کامیون فونتون,حسگر موقعیت دریچه گاز byd,سنسور موقعیت دریچه گاز byd f3,سنسور موقعیت دریچه گاز byd g5,سنسور موقعیت دریچه گاز saic,سنسور موقعیت دریچه گاز saic roewe,سنسور موقعیت دریچه گاز مریخ نورد ساسی,سنسور موقعیت دریچه گاز مریخ نورد saic mg,سنسور موقعیت دریچه گاز howo,سنسور موقعیت دریچه گاز sinotuck,سنسور موقعیت دریچه گاز shacman,سنسور موقعیت دریچه گاز kinglong,سنسور موقعیت دریچه گاز yutong,سنسور موقعیت دریچه گاز joylong,سنسور موقعیت دریچه گاز بالاتر,سنسور موقعیت دریچه گاز اژدهای طلایی,سنسور موقعیت دریچه گاز تویوتا,سنسور موقعیت دریچه گاز هوندا,سنسور موقعیت دریچه گاز نیسان,سنسور موقعیت دریچه گاز مزدا,سنسور موقعیت دریچه گاز mitusubishi,سنسور موقعیت دریچه گاز هیوندای,سنسور موقعیت دریچه گاز کیا,سنسور موقعیت دریچه گاز فولکس واگن,سنسور موقعیت دریچه گاز bmw,سنسور موقعیت دریچه گاز رنو,سنسور موقعیت دریچه گاز پژو,سنسور موقعیت دریچه گاز فورد,سنسور موقعیت دریچه گاز آئودی,سنسور موقعیت دریچه گاز mazade benz,سنسور موقعیت دریچه گاز buick,سنسور موقعیت دریچه گاز کادیلاک,سنسور موقعیت دریچه گاز gac,سنسور موقعیت دریچه گاز gac trumpchi,سنسور موقعیت دریچه گاز haima,

  فرم درخواست ( ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد )

  نام:
  *
  پست الکترونیک:
  *
  پیام:

  تایید:
  4 + 4 = ?

  شاید شما هم دوست داشته باشید

 • دسته بندی محصولات